صدای امریکا

۱۳۹۴ مهر ۱, چهارشنبه

   
استاد صباح

دستگاه ديپلوماسي يا اداره بيروکراسي ؟؟؟
«قوم گرایی، حامی گرایی (پارتی بازی) ، رقابت‌ های داخلی میان جناح‌ های مختلف وزارت خارجه و مداخله مقام ‌های ارشد» درپروسه استخدام کارمندان این وزارت  حاکم است.

ماهیان شهرما ازکوسه ها وحشی ترند
بره های این حوالی گرگ ها را می درند
سایه از سایه هراسان درمیان کوچه ها
زنده ها هم آبروی مرده ها  را  می برند.
وزارت خارجه درهرکشوربه عنوان عالى ترين نهاد درزمينه تامين سياست خارجى فعاليت ميکند، اين وزارت درکنار وظايف ديگر ،نهادى است که حافظ منافع ملى و اتباع آن کشور در محيط خارج به شمار ميرود. براساس ماده پنجم قانون کارکنان خدمات ديپلوماتيک و قنسلی و با درنظرداشت اصل شايسته‌ سالاری وسياست کادری وزارت امور خارجه کشور جهت استخدام جوانان مستعد، نخبگان واجد شرايط هرسال امتحان کانکور را برگزار می‌کندکه بايد جوانان ازطريق پروسه رقابت آزاد به اين وزارت استخدام شوند. گفتنى است که در ٣١ اسد سال روان، ١٣٣٠ تن براى جذب در٥٠ پُست مختلف وزارت امور خارجه در حالى درامتحان شموليت شرکت کردند که قبلاً يکتعداد افراد بدون امتحان در کرسى هاى اين وزارت راه يافته اند. درحالى که ازجمله افرادى که درامتحان شموليت شرکت نموده بودندمصاحبه هاى ده ها تن آنان تمام شده و منتظرمكتوب مقررى هستند،اما گفته ميشود که به عوض آنان نزديکان ضرار احمد عثمانى وزيرسابق خارجه و وابستگان مقامات حکومتى واعضاى شوراى ملى تقرر يافته اند.
کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری اخيراگزارشی را نشر کرد که نشان دهنده «قوم گرایی، حامی گرایی (پارتی بازی) ، رقابت‌ های داخلی میان جناح‌ های مختلف وزارت خارجه و مداخله مقام ‌های ارشد» در پروسه استخدام کارمندان این وزارت است. رئیس اجرایی این کمیته گفت که این گونه استخدام‌ ها برابری افغان‌ ها را که در قانون اساسی تضمین شده است تضعیف می ‌کند. این گونه اعمال مایه نگرانی بزرگ شده است.
این کمیته گفته است که سال گذشته چهل هشت تن از میان هزاروسه صد تن در امتحان شمولیت وزارت خارجه کامیاب شدند، اما هیچ کدام آن‌ ها استخدام نشده اند، درعوض چهل تن دیگر ازمجاری مختلف در روزهای کار وزیر سابق استخدام شده اند. گزارش این کمیته نشان می‌دهد که خانواده‌ها و افراد نزدیک با مقام ‌های حکومت دروزارت خارجه مقرر شده اند. براساس این گزارش،دوازده  تن ازبستگان نزدیک نمایندگان قبلی و کنونی پارلمان، چهارخواهر و برادر وزیران سابق و هفت تن دیگر از بستگان مقام‌ های ارشد فعلی و سابقه در وزارت خارجه استخدام شده اند.
این گزارش حاکی است که در فرستادن دیپلومات‌ ها به خارج نیزمعیارعلمی در نظر گرفته نشده است، چنانکه بسیاری آن‌ها صرف سند فراغت لیسه را داشته و عده دیگر براساس پالیسی استخدام مبتنی بر شایستگی، واجد شرایط نمی ‌باشند. اداره نظارت ازمبارزه با فساد اداری همچنین ازمشکلاتی در توزیع پاسپورت ‌های دیپلوماتیک خبر داده و گفته است که «چهارهزاروشش صدوپنجاه پاسپورت دیپلوماتیک به طور غیرقانونی و روی روابط شخصی به افراد فاقد شرایط صادرگردیده است». همچنین در گزارش این نهاد آمده است که از پاسپورت‌ های دیپلوماتیک در سفرهای شخصی و حتی پس ازختم وظیفه نیز استفاده شده است.
کمیته مشترک نظارت بر مبارزه با فساد اداری به وزارت خارجه پیشنهاد کرده است که پالیسی خاص منع قوم گرایی را طرح نماید و استخدام کارمندان دیپلوماتیک و قونسلی را به داشتن سند لیسانس مشروط سازد. این کمیته شش عضو داخلی و خارجی دارد که از سوی حکومت افغانستان و جامعه المللی معرفی شده اند. این کمیته براساس فیصله های کنفرانس کابل و لندن برای نظارت بر مبارزه با فساد ایجاد شده است و هر شش ماه از فعالیت ‌های خود گزارش می ‌دهد  .  بلي ! تقرروجابجاي وابستگان مقامات دولتي به يک امرعادي تبديل گرديده است.
عبدالحی حیدرسفیردرپولند- نامبرده طی سيزده سال حکومت کرزی سفیر در پولند و قزاقستان بوده و طی این مدت صرف به مدت سه سال انهم بحیث معین اداری درداخل کشورکار نموده است. تقرروي تابعیت پولندی دارد منحیث سفیر افغانستان خلاف قانون است.
محمد اکبرمحمدی که فارغ مکتب ابوحنیفه می باشد درطی سيزده سال حکومت کرزی صرف دوسال را دروزارت خارجه کارنموده يازده سال را سه مرتبه درسفار ت افغانستان دراوکراین و قزاقستان سپری نموده است.

عبدالهادي نجرابي سرپرست قونسل دردبي بعد ازششماه مقرري دروزارت خارجه توسط ضرار احمد مقبل عثماني وزيرخارجه درنخست سكرتردوم وبعد ازسه ماه سكرتراول وسرپرست قونسلي شد .
درقونسلي کشوردركويته پاكستان رشوت وکاغذپراني بيداد مينمايد، 
مومند جنرال قونسل دركويته پاكستان بعد ازختم وظيفه ازتهران با تلاش گل آغا شيرزي به كويته پاكستان جنرال قونسل مقررشد . درماه نخست تقررضرارمقبول ١١ نفر ازنزديكانش به شمول شعيب حبيبي درخارج مقررشدند .

سپنتابااشغال کرسي وزارت خارجه اعلان كرد كه هيچ سفارشي از اهل قدرت در مورد تقرر ديپلمات‌ها را نمي‌پذيرد، اماعملآ تغيرونوآوري هاي که ضروري بود وتوقع ميرفت به انجام نرسانيد.
ميگويند ،  درقونسلگری افغانستان درشهرجده کشورعربستان سعودی دو جنرال قونسل دریک زمان ایفای مي نمود .
خلیل الرحمن حنانی 
محمد اصیل صادقی

قرارگزارشات ، چندین بارکارمندان جنرال قونسلی شاهد جنگ فزیکی دوجنرال قونسل بوده اند .
بدبختانه ازجمع دوصدونودوپنج کارمند تاجیک وزارت خارجه يکصدوبيست نفرآن از پنجشیراند که این رقم شامل کارمندان تخنیکی ازجمله دريورها، آشپزها ، وغیره کارمندان غیردیپلماتیک نمیشود.
سپنتابه مثابه روشنفکري مکتبي بايد تخصص تحصيلى واستعداد وتوانائى را درتقرر سفراء وقونسل ها مد نظرميداشت وانانكه براساس مصلحت ورابط فاميلى وشخصى به سالهاى متعدد در سفارتخانه ها وجنرال قونسل تقرريافتنه بودند سبکدوش ميگرديد که نگرديد .  
 صمدعمرقبلآسفيردركانادا كه ازسال دوهزارودووتا كنون درخارج اقامت دارند .
 حكيمى قبلآ سفير دركشور امبرطورى جابان ودركشور جين هشت سال است درخارج از كشور اقامت داشتند.
 زلمى عزيزمعين سياسى اسبق وزارت كه بعداز تقاعد شان بصفت سفير درمسكو تقرر يافتند وشش سال در كشورروسيه خضورداشتند.   
 طرزى اضافتر ازهشت سال در خارج فعاليت ديبلوماتيك مينمودند.
 مسعود خليلى سفير درتركيه وقبلا دركشورهند كه اضافترازپانزده سال درخارج اقامت دارند.
 جنرال اصف دلاورسفيردر اوكراين حدود ده سال درخارج كشوراقامت ميکردند.
 سيد طيب جواد سفيردرامريكا اضافتر ازهشت سال وظيفه ديپلوماتيک داشتند
 محمد ظاهرعزيزسفيردريونسكو ده سال .
سيد شهاب الدين داماد سيد منصورنزديک به پنج سال ميشود درسفارت افغانستان درتاشنکد لميده است.
سلطان محمد بنياد جنرال قونسل درهالند وقبلا مستشار در جرمنى اضافتر ازدوازده سال است كه در خارج هستند. وده هاچهره ديگروتقرري يکتعداد اشخاصي غيرمسلکي به اساس زدوبندهاي حزبي وگروپي.  جابجاي هراتيان دروزارت امورخارجه بگونه مثال مراديان ، سلطان احمد بهين سخنگوي وفعلا سفيردرچين و...

با روي كارامدن حكومت وحدت ملي اميد ها براي برچيده شدن فساد مالي واداري زياد گرديد هنوزهم اين اميدواري است تا افرادي كه تا كنون و با خيال راحت مشغول سو استفاده از منابع مالي دولت هستند جلوشان گرفته شود.
يكي از اين افراد محمد اكبرعمرزاده اتشه نظامي سفارت درپكن جمهوري خلق چين مي باشد، موصوف كه اسناد تقلبي انجينري وسايط زرهي دارد سه سال قبل توسط نظري معين اول وزارت دفاع با رتبه جگرني بحيث معاون اتشه نظامي تقرروبعدا ارتقا نموده واتشه نظامي گرديد و باردوم ارتقا داده شده و رتبه دگرمني گرفت وهمه اينها با پادرمياني مستقيم معين وزارت دفاع صورت گرفت است. اين درحالي است كه تعداد زيادي از جنرالان با تجربه و پاك نفس در وزارت دفاع دربست احتياط هستند.

بعد ازبررسی درسفارت افغانستان مقیم دهلی جدید انجام یافته مبلغ چهارمیلیون دالر درهشت سال اخیر مفقود است . به گفته مسوولان دفترتفتیش مرکزی یک مبلغ یعنی در حدود سه میلیون دالربه حساب شخصی یکی ازدیپلومات ها به نام محمد امین مسرورمسوول مالی بطور ماهوار و بعداً مسوول قونسلی سفارت افغانستان مقیم دهلی جدید روزانه و در طول مدت هشت سال انتقال یافته است.
بسیاری ازسران حکومتی و اقوام شان دارای چندین پاسپورت رسمی دولتی هستند. وزارت امور خارجه طی پنج سال گذشته چهارجلد پاسپورت سیاسی و سه جلد پاسپورت خدمت برای حبیب الله اصغری یکتن از مشاوران اداره امور ریاست جمهوری صادر کرده است.همینگونه دو جلد پاسپورت سیاسی و دو جلد پاسپورت خدمت برای همسر موصوف صادر شده است. گفتنی است همسر اصغری خانم خانه بوده و هیچگونه وظیفه رسمی و دولتی ندارد. پاسپورت های سیاسی مورد نظر بنابرمحلوظات شخصی وتجارتی توسط صدیق حمید رییس اسبق تشریفات وزارت خارجه صادر گردیده است. پاسپورت سیاسی  پاسپورت دیپلماتیک پاسپورت خدمت  پاسپورت دولتی یک تن از اعضای کمیسیون امنیت داخلی مجلس اعلام کرد که حكمت خليل كرزی معاون سیاسی وزارت امورخارجه درکمیسیون امنيت داخلی مجلس نمایندگان حضور یافته و ازحدود پنج هزار
پاسپورت سیاسی غیرقانونی که اکثرا به درخواست اعضای هردو مجلس برای خود یا فامیل وبستگان و یا دربدل پول صادرگردیده شکایت کرد . وی ازکمیسیون امنیت داخلی مجلس خواست كه حدود چهارهزاروششصدوپنجاه  جلد پاسپورت سياسی غير قانونی اخذ شده از اين وزارت در سالهای گذشته را مسترد کنند. مقام‌های وزارت خارجه می‌پذیرند که شمار زیادی از پاسپورت‌های سیاسی میان افراد غیر واجد الشرایط توزیع شده‌است. رئیس تشریفات ومسوول پاسپورت‌های قونسلی وزارت خارجه درنشست کمیسیون امور بین المللی مجلس سنا گفتند که تاکنون حدود ۴۱۴۲ پاسپورت سیاسی توزیع شده‌است.
این درحالیست که پیشترمعین سیاسی وزارت امور خارجه گفته بود که برای چهارهزار وششصد و پنجاه نفردرکشور به گونه غیرقانونی پاسپورت سیاسی توزیع شده‌است. معین سیاسی وزارت خارجه گفته بود که وزارت امور خارجه تا به حال ۴۶۵۰ جلد پاسپورت سیاسی خلاف قانون، برای کسانی که مستحق نبوده اند، توزیع کرده‌است.
بااین حال، درجلسه کمیسیون اموربین المللی مجلس سنا طرحی به منظور توزیع بهتروتفکیک اشخاص واجد شرایط به وزارت عدلیه فرستاده شده‌است. این کمیسیون ازمسوولین وزارت خارجه خواسته که فهرست افراد دارای پاسپورت‌های سیاسی، همراه اسامی وموقف فعلی شان فرستاده شود. همچنان فهرست کشورهای که با افغانستان رفع ویزه دارند، به صورت کتبی به کمیسیون اموربین المللی مجلس سنا نیز باید ارسال شود. گفته می شود که شماری از اعضای شورای ملی، زورمندان وخانواده‌های مقام‌های دولتی پاسپورت‌های سیاسی دراختیار دارند.
كميسيون امنيت داخلی مجلس نیزخواهان گرد آوری همه این پاسپورت ها شده اما در پهلوی آن از مسوولين در ميدان هوايی كابل خواسته كه برای اقارب شان نيز سهولت ايجاد شود تا از راه VIP ميدان هوايی كابل کابل استفاده كنند .
قرار بوده که به اعضای مجلس پاسپورت خدمت صادر شود نه سیاسی. اما در زدوبندهای قبلی اعضای هردو مجلس با مسوولان وزارتخارجه کشور، حدود پنج هزار جلد پاسپورت سیاسی غیر قانونی صادر شده است.

مبلغ چهارمیلیون دالردرسفارت افغانستان دردهلی جدید مفقود است.
وزارت امورخارجه می‌گوید ازاین‌که شماری ازدیپلوماتان پس ازختم ماموریت‌شان به کشوربازنمی‌گردند، نگران است؛ اما به منظورجلوگیری ازپناهنده‌شدن دیپلوماتان، درنظر دارد معاش آنان را افزایش دهد و برای خانواده‌های‌‌شان، آپارتمان‌های رهایشی خریداری کند. افزایش معاش و خرید خانه و آپارتمان، یک اقدام تشویقی برای دیپلوماتان است تا پس از ختم ماموریت‌شان، دوباره به کشوربازگردند. درهشت سال گذشته نزدیک به چهل فیصد ازدیپلومات‌های وزارت خارجه درپایان ماموریت‌های خود، ازبازگشت به کشورخودداری کرده‌اند.
بیشتر دیپلومات‌های برنگشته، کسانی‌اند که به سفارش مقام‌های بلندپایه دولتی به‌حیث دیپلومات درنمایندگی‌های سیاسی دربیرون ازکشورمقرر شده‌اند.  شمارکارمندان و دیپلومات‌های نمایندگی‌های سیاسی وقنسولی ، نزدیک به هفت‌صد تن می‌رسد. همچنان نوبازیکن تیم فوتبال افغانستان در سال ۲۰۰۳ پیش از انجام مسابقه با تیم ایتالیا، در رم، فرار کردند.
۵ بازیکن فوتبال خیابانی و یک خبرنگار ورزشی در سال ۲۰۰۸ پس از پایان مسابقات از استرالیا بازنگشتند.
۵ بازیکن کریکت در سال ۲۰۰۹ پس از انجام مسابقه از کانادا، تقاضای پناهندگی دادند.
۴ بکس سر در سال ۲۰۰۲ به ایتالیا رفتند و پس ازمسابقات بازنگشتند.
۴ بازیکن تیم فوتبال زنان درسال ۲۰۱۲ در آلمان فرار کردند.
۳ بازیکن تیم فوتبال نوجوانان درسال ۲۰۰۵ در آلمان پناهنده شدند.
۲۰ خبرنگاردرسال های مختلف ازآمریکا باز نگشته اند. ۵۰ روزنامه نگارپس ازپایان ماموریت و یاهم دوره آموزشی درکشورهای اروپایی،آسترالیا وکانادا پناهنده شدند.
ازجانب ديگربربنیاد اصول وزارت امورخارجه یک دیپلمات باید سه سال درافغانستان و سه سال در بیرون کشور کارکند، اما درمیان دیپلماتهای افغانستان افرادی دیده شدهاند که با وجود پایان دورهی کارشان ، سالها درنمایند گیهای سیاسی دربیرون ازکشور فعالیت کردهاند.
همچنان لوی څارنوالی می گوید دربارهء چگونگی مصرف ۹ میلیون دالر بالای ترمیم ساختمان سفارت افغانستان در جاپان تحقیق می کند. زمانی که هارون امین به عنوان سفیر درجاپان کار می کرد، ۵ میلیون دالر برای خریداری ساختمان سفارت اختصاص داده شده و سپس ۹ میلیون دیگربه خاطر ترمیم این ساختمان تدارک دیده شد. پس ازآنکه اکلیل حکیمی جایگزین هارون امین شد، اوازهمکاری در جهت دادن معلومات در باره چگونگی مصرف میلیون ها دالر بالای ترمیم این ساختمان خودداری کرده است.
بهره: ويکي پديا، منابع خبري وتحليلي ، وبگاه وزارت خارجه ودفاع کشور، مقاله هاوتحليل هاي نويسنده دروسايل اطلاعات جمعي، ريانووستي ،وبگاه نيويارک تايمزوواشنگتن پست ...
شعري رازق فاني :
خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها 
چه شادیها خورد برهم  چه بازیها شود رسوا 
یکی خندد ز آبادی، یکی گرید ز بربادی 
یکی از جان کند شادی، یکی از دل کند غوغا 
چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب 
چه عابد ها شود فاسق، چه فاسق ها شود ملا 
چه زشتی ها شود رنگین چه تلخی ها شود شیرین 
چه بالا ها رود پائین، چه سفلی ها شود علیا 
عجب صبری خدا دارد که پرده بر نمی دارد 
وگرنه بر زمین افتد ز جیب محتسب مینا ...

هیچ نظری موجود نیست: