صدای امریکا

۱۳۹۴ مهر ۱۷, جمعه


بانوی فرهیخته ( استاد ادب دری ) محترمه صالحه جان وهاب واصل

پنج سال قبل پدر بزرگوارم در همین روز یعنی هشتم اکتوبر 2010 داعیۀ اجل را لبیک گفتند و امروز به یاد بود از یاد گرامی شان چکیده ای ازین قلم تراوش کرد که با شما عزیزان شریک میسازم. 
پدر مهربانم مرا ببخش اگر طوری که شاید و باید در دور حیاتت به تو رسیدگی نتوانسته باشم. روحت شاد و مقامت محمود بادا


پدر روحت شاد

امروز بیـادت جگــــرم خـون چکــد از غم
هی می چکــد از مـژۀ من اشــــک دمـــادم

رفتـی و دگــــر رو بــه مــن زار نکـــردی
باز آ که فــدایت کنــم این دیــــدۀ پُـــر نــــم

دلتنــگِ رخت گشتـــه ام ای مهـــد تمنـــی

دارم به صفِ هر چه مرا هست، تــرا کـــم

دانم که دگر نیست مرا دست تــــو بــر سـر

اما تو بـه رگ خونی مــــرا جـان مــــرا دم

رفتی به بــــر خاک و به رخ پـرده کشیـدی

فریــاد کـه پـــارد دلـــم از شـــــدت مـــــاتم

روح تو پدر شــاد و مقــــامت جنــت خُلــــد

خواهد ز خدا «واهِب» همین را به تو پیهم

هیچ نظری موجود نیست: