صدای امریکا

۱۳۹۴ مهر ۹, پنجشنبه

امین الله مفکر امینی 
2015-30-09

دامان کندز!
وطنـداران د لم از غمــــــها کفیده
کـه کندز بدسـت اوبــــــاشان فتیده
چنان غرق خــون شده دامان کندز
که بوی خون آید ز دامــانش هنوز
این حاصل جهادییان بـــــنام است
کــه دشمنان آنها را لــــــگا م است
ما ملک بدســــت اوباشان سپردیم
ظاهر دیدیم و گهر ذاتـــــی ندید یم
بفریب و حیله رای مــــردم گرفتند
چـوصیاد بهرصیدش، دام گستردند
بس است دگرچال وفریب ونیرنگ
باید همه دســــت بکارشد بیدرنـک
دست بهم دهیم چــو مشت پولا دین
نا بود کنیـــم زاده های نفرت وکین
اگر دیر بر خیزیم ز خــواب غفلت
حاصل ما باشد همان خواری وذلت
نوای داد خــــواهی آریــم بر زبا ن
چنانکه بجنباند زمــــــین و آسما ن
که جهادییان نداننــــــــد جـز تارا ج
ز تاریک اندیشان توقع مدارمـعراج
مفکرگوید این حقیقت بشما همـوطن
که باشد بر دل حُب مـــردم و میـهن
که مبارزین را نبـــاشد دیــگر هدف
ما دُر های نهفته بــــاشیم در صـدفهیچ نظری موجود نیست: