صدای امریکا

۱۳۹۴ مهر ۲۲, چهارشنبه

 زهره ( صابر هروی )
( مجمر درد )
آنکه در نرد وفا هستی ِ خود بأخت منم
اینچنین در ره ِ عشق تو به غم ساخت منم

آنکه خنجر به دل پاره ى من کوفت تویى
آنکه دل پیش قدم هاى تو انداخت منم
آنکه با ظلم و جفا کرد مرا خوار تویى
آنکه با مهر و محبت به تو پرداخت منم
آنکه با شعله ی طعن جانم و تنم سوخت تویی
آنکه دل مجمرِ آتش شد و بگداخت منم
آنکه دنیا ِ مرا خواند چو بازیچه ، تویى
آنکه هر لحظه ترا معجزه پنداشت منم !
آنکه جز درد و بلا در دل من کاشت تویی
آنکه در هرنفسش خیر ِ ترا خواست منم
آنکه تیزاب به کشتِ دل ِ من داد تویى
آنکه چون آب به باغ ِ تو بیاراست منم
آنکه نشناخت وفای من ِ بشکسته تویی
آنکه دیر از دیگران رنگ ِ تو بشناخت منم

٧ أکتوبر ٢٠١۵

هیچ نظری موجود نیست: