صدای امریکا

۱۳۹۴ مهر ۲۱, سه‌شنبه

بانوی فرهیخته محترمه  عزیزه جان عنا یت

پرنده های سپید


توآن درخت بلند وپرازفسانـۀ دهر

که چرخش زمانه بنام تومی بالدـ

پرنده های سپید


توآن درخت بلند وپرازفسانـۀ دهر

که چرخش زمانه بنام تومی بالدـ

به سایۀ شب ظلمت کشیده اند ترا 

به قامت بلند توزخم تبرنمایان است

زآشیان بلندت پرنده های سپید 

فتاده برزمین وبال وپرشکسته اند


زبرگ برگ تو خون میچکد بروی زمان

که لاله های دگرسرزنند برای فرداها

چقدرخوب وصبوری،که ازسکوت وغمت 

بگرید آسمان وتودرخون تپیده ای هنوز

شکسته باد دست تبرزن که قامتت را

بخراشد، برای مقصد شوم .

هرآن پرنده که، ازآشیان فتاده کنون

چوبسملیست ازآن پیکرزخمی تنت.

برای سنگ وکوه لاله ودمنت

عزیزه عنایت:

هیچ نظری موجود نیست: