صدای امریکا

۱۳۹۴ آبان ۵, سه‌شنبه

بانوی فرهیخته ( استاد ادب دری ) محترمه صالحه جان وهاب واصل

بیع هر ذرۀ جان

هر دم عشقش به دلم شور و شری اندازد

جلوه اش هر نگهم را هنری اندازد


پشت دروازۀ حسنش همه بنشسته گدا

تا به پابوسی اش از عجز سری اندازد


همه شب منتظر نا لۀ مرغ سحرم

که از و گوش دلم را خبری اندازد


جبهه سایم به سجودش که رسد از ره و هم

نگهِ لطف به چشمانِ تری اندازد


بیع هر ذرۀ جانم شود ار آه دلم

کارگر گردد و بر او اثری اندازد


کاش داند که یکی خنده ز تنگ دهنش

اثرِ دارو به زخم جگری اندازد


خوش به حال کسی «واهِب» که نگارش به بر است

حلقۀ بازو به دور کمری اندازد


12-04-2013
صالحه وهاب واصل
هالند

« بیع هر ذره» شعری از محموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از کتاب رنگین «در ناب»

هیچ نظری موجود نیست: