صدای امریکا

۱۳۹۴ آبان ۲, شنبه

دعوت به تظاهرات ضدفاشیستی

• در پاسخ به این خشونت و نفرت، و در اعتراض به تظاهراتی که گروه های فاشیست می خواهند روز یکشنبه ۲۵ اکتبر در کلن آلمان برگزار کنند، گروه های ضدفاشیست در آلمان دعوت به گردهمایی کرده اند ...
دخالتهای خارجی و جنایات نیروهای افراطی در سوریه، افغانستان، عراق و لیبی میلیونها تن را آواره کرده است. این خیل آوارگان را باید بر میلیونها تن مردم آفریقا و نیز بالکان افزود که مناسبات به شدت ناعادلانه اقتصادی جهان آنها را از خانه و کاشانه خود بیرون رانده است. بخش اندکی از این میلیونها نفر در جستجوی امکانی برای زندگی به کشورهای ثروتمند اروپایی و از جمله آلمان رهسپار کرده است.
نیروهای فاشیست و نژادپرست در این کشورهای ثروتمند و به ویژه آلمان، با پناهندگان با موجی از نفرت و خشونت برخورد می کنند. تنها در چند ماه اخیر بیش از پانصد اقامتگاه پناهندگان در آلمان مورد حمله فاشیستها قرار گرفته است.
در پاسخ به این خشونت و نفرت، و در اعتراض به تظاهراتی که گروه های فاشیست می خواهند روز یکشنبه ۲۵ اکتبر در کلن آلمان برگزار کنند، گروه های ضدفاشیست در آلمان دعوت به گردهمایی کرده اند.
ما هموطنان خود را به شرکت در تظاهرات ضدفاشیستی دعوت می کنیم.
10:40
Köln-Süd Bf
Ehrenfeld Bf
Kalk Post
Köln-Mülheim Bf

11:00
Bahnhofsvorplatz oder Ottoplatz
از آنجا که دستورهای پلیس در مورد مکانهای تظاهرات ممکن است تغییر مکان را ایجاب کند، میعادگاه های مخالفان فاشیسم در صبح روز یکشنبه ۲۵ اکتبر را از طریق سایت زیر می توان دریافت:
http://gegenrechts.koeln

هیچ نظری موجود نیست: