صدای امریکا

۱۳۹۴ مهر ۱۵, چهارشنبه

 محترمه بانو عزیزه جان عنا یت 

اشک احمر

د لـم ازفــراق رویــت همـه د م عــذاب دارد 

نه به بــرقــراروطاقت نه به سینه تــاب دارد


اشک احمر

د لـم ازفــراق رویــت همـه د م عــذاب دارد 

نه به بــرقــراروطاقت نه به سینه تــاب دارد


بگـداز د ل بــریـزم زدو دیــده اشــک احمــر

زشــراردل مپنــدارکه دوچـشمم خـواب داردوگــر از فــراق گـلــشن بنــواســـت بـلبل زار

د ل مــا هـم از جــــدائــی جگـر کبــاب داردزنگــاه خود ببردی دل ودیــن وصبروطاقت

کـــه محبــت تــو جــانــا اثـــــر شــراب داردچه اثرگذاشت،رویت که زفیض عشق ومستی

دل شیـخ و شــاب اینجـــآ هـــوس شباب داردالــمی بــه سـیـنه دارد زشــرار دل( عـزیـزه)

زســرشک هــر دو د یــده قـدح پــر آب دارد هیچ نظری موجود نیست: