صدای امریکا

۱۳۹۴ مهر ۲۰, دوشنبه


بانوی فرهیخته ( استاد ادب دری ) محترمه صالحه جان وهاب واصل

تعبیر حقیقت 


عشقش به زنده ماندن، ما را یک امتحان شد

در تار و پود جانم، همچون نفس روان شد


یک جلوه اش دو عالم از کائینات هستی


یک جرقۀ نگاهش خورشید آسمان شد


اصلش امید هستی، وصلش نهایت ذوق

در طینتم دمید و حک روی استخوان شد


نبض جنون و لذت در پردۀ نفسها

از بیضه سر برون کرد، چون باز پر فشان شد


هر ساز و نغمۀ جان پیچیده در گلویم

در سینه بوریایم از ناله نیستان شد


تعبییر هر حقیقیت از هر شکست غفلت

هر لحظه همچو خورشید از پشت شب عیان شد


از بسکه کلفت بُغض پیچاند هر صدا را

بر راز دل نگاهم در دیده ترجُمان شد


از «واهِب» این تأمل هرگز مدار امید

کو ایندم از وصالش دیوانۀ زمان شد
9-10-2013

صالحه وهاب واصل

هالند

تأمل= دقت در کاری و فکر و اندیشه کردن

« معجزه» شعری از محموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از کتاب رنگین «در ناب»
تعبیر حقیقیت

هیچ نظری موجود نیست: