صدای امریکا

۱۳۹۴ آبان ۶, چهارشنبه

بانوی فرهیخته محترمه  عزیزه جان عنا یت

آغوش فلک

این چه عمریست فلک درپی آزار من است 

ریختن خون جگر از ستمش کار من اســت


هر کجا فتنه زآغــوش فلک ســـر بکشـــــد

جستجو دارد وآن ما یـــل دیـــدار من اسـت


بــاو جـود یکه مرا عمر نشــــد شــاد دمــی

هرنفس تا به کنون رنج و غمی یارمن است


می نهد منت بیـجا بــه چــمــن ابــــر بهـــار

رونــق گلش و گــل دیــدۀ خونبـار من اسـت


رفــت این عمرزکف بــا همه این آه و فغـان

ظاهـــر افسرده گیم زیـن دل بیمارمن اسـت


ای (عزیزه) منما شکوه از این بیش زدهـــر

دارم امید کـه آن مونس و غمخوارمن است 

عزیزه عنایت :

هیچ نظری موجود نیست: