صدای امریکا

۱۳۹۴ مهر ۱۷, جمعه

امین الله مفکر امینی 
2015-08-10

به چار راه زنده گی در گیریم !

بدلها داغیم و به دیده گان اشکها داریم
خنده ها برلبان داریم
تا پرده پوشیم زخمهای ناسور جگر
ما را بهشت و دورخی در کار نیست
که بهشت ما جهنم کرده اند
از جهنم باک نیست

که میسوزیم بر شعله های حرص وآذ
ناله های ما ندارند بازرس
مگر چشم خدا هم گشته کور و دلش سنگ
ز این ناله های درد وغم
ز این ناله های بیسرو سامانی
ز این شب نخفتن ها ز ترس غارتگران
ز این تجاوز ها و اذیت های جسمانی
به چار راه زنده گی در گیریم
ره منزل گم و غرفیم در بحر تفکر
زبانها از سخن گفتن فتاده
دلها از تپیدن ها
نا امیدی ها سایه افگنده
بردیده و دلها

ستاره های روشان
رخ گرفته زیر ابر های تیرهء ظلمانی

نا گهان جرقه ای شد پدیدار
درید پرده های ظلمانی
نور امید درخشید
و برزبان شد دست حق

که سکوت ما بهر پرده پوشی خطا ها نیست
منکر داد ز بیداد ها نیست
که در بساط عادلان، عدل حکمفرماست و بس
کج روشان را دست حق زیر وزبر دارد
ما بر اندازیم قصر های شدادی
ما بر اندازیم قصر های شدادی
که راهییان را ه حق را جز این نباشد دیگر هدف
که راهییان راه حق را جز این نباشد دیگر هدف
هیچ نظری موجود نیست: