صدای امریکا

۱۳۹۴ آبان ۱۱, دوشنبه

بانوی فرهیخته محترمه  عزیزه جان عنا یت

غم دیرینه

ای جان زفراق تودل وجا ن ببرم سو خت
ازهجرغمت سینه ی خونین جگرم سوخت

ازشوق لبت بـوسه بــه پیمانه زدم من
وان بــاده ی شیرین توبار دگـرم ســوخــت

دیشب که تو چون مه به نظر آمد ه بو دی
ازاول شب رنج وغمت تا سحرم سوخت

دانم که خیا لت غم دیر ینه ی من شد
از یاد و هوای توکنون پا و سرم سوخت

ای شمع دل افروز من از شوق وصا لت
پروانه شدم بر درتوبا ل و پرم سو خت

درآتش مهرش دل وجان سوخت "عزیزه"
این شعلۀ جا نسوز نگر چشم ترم سو خت

عزیزه عنایت :

هیچ نظری موجود نیست: