صدای امریکا

۱۳۹۴ آبان ۲۲, جمعه

کرورها پول برای فاشیستها
آندره شیر - ترجمه: م. عشوری

• عمال نازی اسپانیایی هنوز از دولت آلمان حقوق بازنشستگی می گیرند ولی قربانیان ترورشان هنوز یک شاهی خسارت نگرفته اند. گند این رسوایی در اسپانیا نیز اعتراض برنگیخت. چنانکه روزنامهء گارا گزارش داده است، اتحاد چپ اِها بیلدوی باسک می خواهد این پرداختها به فاشیستها را در پارلمان اروپایی مطرح کند ...

در ۵ آوریل ۱۹۴۴ سربازان آلمانی ۲۱٨ تن مردم یک روستای یونانی را بنام دیستومو سنگدلانه قتل عام کردند، در آن میان بیش از همه سالمندان، چهار شیرخواره و ٣۴ کودک دیگر. بازماندگان مقتولان تا امروز به هیچ خسارتی دست نیافته اند. دهها سال است دولتهای آلمان با ادعای اینکه ساکنان آن روستا دچار «پیامدهای عادی جنگ» شده اند، از پرداخت خسارت خودداری کرده است.
همین دولتهای تاکنونی آلمان ولی هنگامیکه نوبت به جنگندگان خون آشام هیتلری و بازمانگانشان می رسد، ناگهان دست و دلشان باز می شود. برلین تا همین امروز دهها سال است سالانه بیش از ۱۰۰۰۰۰ یورو به حساب ۴۱ سرباز سابق «سپاه آبی» و بازماندگانشان حواله می کند. «سپاه آبی» را فرانسیسکو فرانکو دیکتاتور اسپانیا بلافاصله پس از حمله ۱۹۴۱ آلمان به اتحاد شوروی تشکیل داد و برای پشتیبانی نازیها به جبهه شرق فرستاد. این اسپانیایی ها از جمله نیروهایی بودند، که ۹۰۰ روز شهر لنینگراد را در حلقهء مرگبار محاصرهء خود داشتند، که جان به تخمین یک ملیون از ساکنان آن شهر را گرفت. در این سپاه در مجموع ۴۷۰۰۰ فاشیست اسپانیایی می جنگیدند. در ۱۹۴٣ هنگامیکه شکست آلمان هیتلری نمایان شد، دیکتاتور مردانش را پس خواند، تا بتواند خود را در آینده به کشورهای پیروز جنگ بیطرف جا بزند. البته هزاران تن از این فاشیستهای اسپانیایی از بازگشت به خانه خودداری کردند. شماری از آنان در اس اس تا آخر علیه ارتش سرخ جنگیدند.
سال ۱۹۶۲ دولت آلمان به رهبری کنراد آدنائر- با نمایندگی دولت استانی بادن ووتنبرگ- و رژیم فرانکو بر سر پرداخت بازنشستگی به «قربانیان جنگ» اسپانیا به توافق رسیدند. البته سال پیشش کاردار نظامی سفارت آلمان در مادرید، اخیم اسکار، برای این توافق کلی مایه گذاشته بود. او به نام افسران یک هنگ زرهی به خدمت نازیها کمر بسته بود و آن فاشیستهای اسپانیایی را یاوران جنگ علیه «بلشویسم» تصویر می کرد. خدمت «سپاه آبی» با «هیچ جنایت جنگی یا دیگر جنایات غیرانسانی همراه نبوده» است. این را والتر لِمَن در کتابش «آلمان فدرال و اسپانیای فرانکو در دهه پنجاه» چاپ سال ۲۰۰۶ از تلگرافهای دیپلماتهای انیفورم پوش نقل کرده است.
دولت ائتلاف بزرگ کنونی نیز جور دیگری استدلال نمی کند: «دولت آلمان هیچ اطلاعی از جنایات جنگی سپاه آبی در دست ندارد» این پاسخ هفتهء پیش بانو گابریله لوزِکروگ – مولر، منشی دولت آلمان به پرسش نماینده چپ پارلمان آندری هونکو بود. این نماینده سه شنبه انتقاد کرد: «این یک رسوایی است، که آلمان بیش ۷۰ سال پس از جنگ هنوز سالی بیش از ۱۰۰۰۰۰ یورو به عاملان نازیها می پردازد». سربازان «سپاه آبی» آن زمان «داوطلبانه به فاشیستها پیوستند و در کنار آنان در اروپای شرقی برای نیست و نابود کردن جنگیدند. این قابل فهم نیست، که دولت آلمان اینچنین به این پرداخت کمک چسبیده است، در حالیکه بسیاری قربانیان واقعی جنگ تا امروز چشم براه خسارت مانده اند».
گند این رسوایی در اسپانیا نیز اعتراض برنگیخت. چنانکه روزنامهء گارا گزارش داده است، اتحاد چپ اِها بیلدوی باسک می خواهد این پرداختها به فاشیستها را در پارلمان اروپایی مطرح کند.

منبع: یونگه ولت - ۱۱.۱۱.۲۰۱۵ 

هیچ نظری موجود نیست: