صدای امریکا

۱۳۹۴ آبان ۱۴, پنجشنبه


لیلا تیموری 


سنگسار شدگانند که زن را سنگسار میکنند ...!

مگر خدای تو مرد است ؟؟؟؟!!!

مگر خدای تو مرد است 

که دین و آیینش

بکام سرکش و بد مست مرد می چرخد 

و انتقام گناه ترا 

چه وحشت بار

ز جان و پیکر بیچاره زن میگیرد
مگر خدای تو مرد است ؟؟؟؟!!!

مگر خدای تو مرد است 
که دین و آیینش
بکام سرکش و بد مست مرد می چرخد
و انتقام گناه ترا 
چه وحشت بار
ز جان و پیکر بیچاره زن میگیرد


من آن خدا که خدای "من" جهالت تست 

و از درون سیاه تو سر برون کرده است 

نمی شناسم و هرگز 


خدا نمی گویمو من به دینی که سنگسار می کند زن را 

و از گناه تو پوشیده دیده میگذرد 

و بار هر گنه را زآن زن میداند 

به وسعت دو جهان دور و سخت بیزارم

بگو خدای تو مرد است ؟!

در آن نفس که خمار نگاه مغبچه ای 

در آن نفس که خراب شراب و میکده ای 

و مثل گرگ 

به چنگ تو بره میمیرد 

پیامبر تو کجاست 

مگر خدای تو خواب است ...؟ 

مگر خدای تو مرده است ...؟ 

بگو که دین تو بیدین 

دگر ز چه اصل است ...؟

و من به دینی که 

از بطن مرد برخاسته 

هزار خال گناه را 

به دست و پای و تن و روی و موی زن داده است

به وسعت دو جهان دور و سخت بیزارم

ببین خدا چه خداست 

که آفرید حوا را کنار آدم او 

لبش به بوسه و جسمش حلال آدم کرد 

و جام شهوت را 

بکام آدم و حوا شکست و هر دو را 

نفس نفس به هوا و هوس نمود خمار 

برهنه آدمیان 

هزار و صد ها قرن 

چه بی کتاب و چه بی دین 

به زیر چرخ کبود 

به پیشگاه خدا 

دو تن دو تن 

یکی شدند 

کسی به پیکر آنان نزد به سنگ و نگفت 

که بی نکاح حرام است 

جسم زن بر مرد 

مگر خدا بکجا بود آن زمان ای مرد 

که سنگی بر سر انسان نابکار نزد ؟!

مگر خدا بکجا بود 

مگر خدا بکجا بود .....؟؟؟؟؟؟؟؟

لیلا تیموری 

5.11.2015

هیچ نظری موجود نیست: