صدای امریکا

۱۳۹۴ آذر ۲۷, جمعه

 

امین الله مفکر امینی
16 . 12 . 2015

مشت پولادین !

بیا هموطن ! همچو مشت پولادین گردیم 
مردم میهن زیبا ز درد و غم رهانیم 
خطاباشد بما چون دشمنان جنگیم 
سخن های خلاف به یکدیگر گوئیم
ماییم اولاد میهن ، خون یک رنگ و انسان 
چرا داریم بوم و برش خونا به یکسان
باین خصلت وطن بی نام و نشان گردد
حاصل نباشد مگربه جز رنج  و هم درد
دشمن کمین کرده و ما با هم بجنگ
سخت آزرده خاطرم ز این کهنه فرهنگ 
نزنید بملت غیور ما بیهوده سریها 
گهی کشتار گهی دست به عصمت  دریها 
بر شما گویم اولاد این گلستان بابا
کجا کردید دلیری ها و آن فرهنگ والا 
دشمن بجان لرزید ز حضورش وقت نبرد 
خمیده قامت شدند ، و رنگها هم بزرد
فریاد نمود وطندار که همان بودیم و استیم  
دشمن سرنگون داریم و بیخش برکنیم 
دیگر جایی نباشد به ظلم و ستم ناکسان 
مشعل آزادی بقیمت خون بداریم روشان 
وطن نیاز دارد به مبارزین جان فدا 
وجب وجب خاکش حفظ داریم به خونبها 
" مفکر" مرحبا گوید بر قهرمانان نبرد 
پیکار کردند بسنگر و برگشتند شیر مرد
حالیا خلقهای میهن چون همه با ماست 
بچتر وحدت همه رنج و غمها مداواستهیچ نظری موجود نیست: