صدای امریکا

۱۳۹۴ آذر ۲۰, جمعه

بانوی ارجمند محترمه عزیزه عنایت

اندوهی شرر بار

شبی در کلبۀ بشکـــسته و تــار

بـدیــدم مـادری افـــسرده وزار


غمش دردل نهان وچشم پراشک

درون سینه اندوهـی شــرر بار


مکررداشت بر لب نام فــرزند

که ای فرزند دلبند و مــددگــار


فــروغ دیــدۀ مـا در تو بـــودی

دوچشمم کورشدازاشک خونبار


تــوبــودی مــایــۀ امیـد هایــــم

تو بــودی حاصل چشم گهربار


شدی تو کشته دست ستــم گـر

که بودت در جهان امیـد بسیـار


وطن ازخون سـرخ لاله گونت 

بـــدامن پروراند لاله بســیــــار


ثنا بـر روح آنان ای (عزیزه )

کـه گشتنـد کشتـۀ دست تبه کار


هیچ نظری موجود نیست: