صدای امریکا

۱۳۹۴ دی ۸, سه‌شنبه

بانوی ارجمند محترمه عزیزه عنایت

جذبۀ عشق

هرجا که روم درنظرم جلوه نما یی

هردم بـد لم جذ بـۀ عشقت بفــزایی


جذبۀ عشق


هرجا که روم درنظرم جلوه نما یی

هردم بـد لم جذ بـۀ عشقت بفــزایی

جان با خته گانند براه تـوزحد بیـش

زآنروکه توشایستـۀ مهری ووفایـی

مفتون هوای توام و محــو خیا لـت

درهــرنفسی مونس جـان ودل مایی

جزحضرت تو نیست مددگارخلایـق

زیراکه توهم مالک ارضی وسما یی

دلبستــۀ اسباب نگــردیم که فا نیسـت

جویم رضای توکه پرلطف وعطایی

گاهی بــدل سوخته ام شعله فـروزی

گاهی زرهی چشم تــرم جلوه نما یی

هرچند پرازجرم وگناه است (عزیزه)

شــادم که توبخشندۀ هــراثـم وخطایی


عزیزه عنایت

۱ نظر:

پاک نهاد گفت...

پارچه شعر زیبا و دلنشین