صدای امریکا

۱۳۹۴ دی ۲۳, چهارشنبه

 

امین الله مفکر امینی 2016-12-01

به نسیان نسپاریم!

مــا ز رفیقـان مبارز بودیم وباشیم هنـوز
به چـون رفیقان مبارز بالیده وبـالیم هنـوز
کی به نسیان سپاریم رفیق وهمرزم خویش
که این نباشد بآیین رفیق مردانــه کـیش
به چون پنـدار رفاقت سرها دادیــم بسنگر
هر گز رفیقان تنـــها نــــگذاشتـیــم بسنگر
این تو ومـن کردن نباشد بطلان رفـــاقت
که راه ورسم همدلی برفیق داده طـــاقت
مفکر دشمنان دانند رزمنده گی رفیقـــان
که ظاهروپنهان استیم یک جسم ویک جان
که این فرقت ها نباشد نشان جــدایی هــــا
که ما ز ریشه آبخورده ایم ز همــدلی هــا


هیچ نظری موجود نیست: