صدای امریکا

۱۳۹۴ بهمن ۱۴, چهارشنبه

 

امین الله مفکر امینی
20 . 1 . 2016

بیا پرچم وحدت برافرازیم 

هرگز به مراد دل نرسیم 
گر من و تو یکجا نشوییم 
تنها نرسیم بمنزل مقصود
بوحدت همه برده سود 
گر ره یکی ، هدف یکیست
پس اینهمه من و تو چیست
چه خوش  من و تو ما شوییم 
بهر غم و درد دوا شوییم 
میهن بخون ز خودکامگی
برهی مقصود حیران همگی
همسنگر ! بس است تفرقه ها
برتری خود و این هنگامه ها
بیا پرچم وحدت برافرازیم 
ملک آبایی ، آباد نماییم 
جاوید کنیم رهبران خردمند
زنده کنیم سخن های سودمند
مفکر حاصل نشود داد ز بیداد
گر دشمن نکنیم بوحدت برباد

هیچ نظری موجود نیست: