صدای امریکا

۱۳۹۴ اسفند ۳, دوشنبه


( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

باور


ما را نَفَس بــه سینـه شتــابان، ز بـــاور است
نادیده رب، بـه هستی اش ایمان، ز باور است

در نـــاز خـویش بــــودن و وام غــــرور عقل
احساس پـــــادشـاهی دوران، ز بــــــاور است

پــــا در حــــریــم عشق نهــادن، بـه سجده سر
در پای آن که داده به مــا جــان، ز باور است

هر راگِ ساز پُــر بُــوَد از رمــز و رازِ عشق
عشقی که میبــــرد ره ایمــــان، ز بــاور است

همت؛ رهــایی میــــدهــــد هر پــــای بنـــد را
پــولاد گشتنِ پــــرِ مـــرغان، ز بــــاور است

مردن بِــــه از خمـــیدنِ ســــر پیشِ نــاکسـان
با فقــــر زنـــــدگانیِ سلطــــان، ز بــاور است

دنیـــا بــــــه دیـــده گلـشن رنگیــــنه بخش داد
زین رنگ، دیــــدِ جلوۀ سبحان، ز بـاور است

رفتن ز خویش و بــاز رسیدن به اصلِ خویش
چون موج، در تلاطمِ طـوفــان، ز بــاور است

صاحبـدلان بـــه همــــدلی در بـــزمِ بیخـــودی
گر سر نهند بـه یک خطِ فرمان، ز باور است

از شعر نغزت هر که ســـر انگشت خویش را
«واهِب» اگر گزیده به دندان، ز بــــاور است
04-04-2013
صالحه وهاب واصل
هالند

هیچ نظری موجود نیست: