صدای امریکا

۱۳۹۵ فروردین ۱۲, پنجشنبه


( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

روح اقدس اشعار

ببر مهتاب را امشــب کــــه امشب یــــــــار می آیـــــد 
شکن میــخانـــه را کان نــــرگس خُمــــــار می آیــــــد 

ز روی هـــــر لبِ هـــــر شـــاعـری آور غـزل هـا را
که سازم فـــرش راهش کــان بـت عیــــــار می آیــــــد 

بسازم دسته ای از غنچــــه هــــای بـوســــه های گـرم
نثارش سازم از سر تا به پـــا، کیــن بـــــار می آیــــــد 

رود از هوش هر عاشق، فِتَــــد بـــر ســـجــدۀ پـــــایش
دمی کان شهسوارِ فتــــنه خو، ســر شـــــار می آیــــــد 

عصـــــای دســـت انجـــم میشـوم تـــا گــم نســـــازد ره 
که امشـــــب روشــــــنان شـــمس از ادوار می آیـــــــد 

درِ فـــــردوس را بنــدیــــد و راه دل زنیـــــــد امشــب
که شـــور حسـرت بیتـــــابی را غمخــــوار مـــی آیــــد 

نه جنبــد چشمی از حیرت نــه حـرفی بـر زبــــان آیـــد 
خمـــوشی از نــگـه بیـــــرون، ســـر گفتــار مــی آیـــد 

بخوان«واهِب» چو مطرب از غزل هایت به پـابـوسش
که کُنــــهِ بیـــــت و روح اقــدس اشـــــعــار می آیـــــد


19-07-2013
صالحه وهاب واصل
هالند

« روح اقدس اشعار» شعری از محموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از نهمین کتاب رنگین صالحه واهب واصل و محترم تواب وهاب به نام «در ناب»

هیچ نظری موجود نیست: