صدای امریکا

۱۳۹۵ فروردین ۱۸, چهارشنبه

 بانوی ورجاوند محترمه شهلاجان لطيفی 

سازش با من

سازش با من دوست داشتن آفتاب است
در روزهای که فقط یخ دارد پنجره ها را می نوازد
و مرغکانی تخمگذار
به روی توده ای برف 
تخم های گرم می گذارند
***

سازش با من دوست داشتن مهتاب است
که حریر فروغش را به کناره های سرد ستارگان با ترحم می آویزد
***

سازش با من دست گرفتن بی بضاعت روی جاده است
شفقت به کودک ناوابسته به عطوفت مادر است
***
سازش با من باران سخاوت است
گل های رنگ رنگ عشق از بستان باطراوت است
***
سازش با من خواب در کاخ افسانوی است
احساس عشق جاودانی است
***
سازش با من ترانه ها را در باغ قحطی عاطفه ها می سراید
و دریچه های بسته را به رخ دریا می گشاید
***
سازش با من عشق است
سکوت محض در کلبه آزادی های انسانی باهوش است
***
سازش با من رخت دلتنگی اندام یک زن 
به روی دستان خیالات است
خروش پرنده آبی لب ساحل ِ فخر و مباهات است
***
سازش با من شراب است
می از شیره انگور ناب است
که سرانجام در کام عشق و صلح
پیوندها را غسل خواهد داد 
جاودانه


10-05-2015

هیچ نظری موجود نیست: