صدای امریکا

۱۳۹۵ خرداد ۱, شنبه

   
استاد صباح

چگونه مردم درتنورچوروچپاول مي سوزند؟
پيوست بگذشته - گام به گام باحقايق
تیم کرزی دراین چند سال تاجایی که توانست به قانون شکنی روی آورد وتا توانست با دموکراسی مقابله کرد ونقض حقوق بشر را گسترش داد. عقب نشینی ازبرنامه ی عدالت انتقالی، افزایش سانسوررسانه ها وخبرنگاران، گسترش هجوم جنایتکاران بردارايي ملي، همه وهمه نشان از این بود که اینان به هیچ وجه با دموکراسی وحقوق بشراعتقادی ندارند.
مشکل غصب زمین های دولتی و مردم ازسوی زورمندان درکابل وسایرولایات کشور، ازبارزترین مظاهرفساد درکشوراست و به نظر می رسد دولت نیزتوانایی چندانی برای مبارزه با این معضل عظیم اجتماعی و اقتصادی ندارد. مردم براین باوراند که غاصبان با وزارتخانه های دولتی ونمایندگان مجلس،‌ پیوند دارند واین امر، مانع از اعمال قانون و سلطه دولت برآنها می شود . تااکنون میلیون ها جریب زمین درسراسر کشور، به صورت غیرقانونی دراختیار زورمندان است و اکثراين چپاولگران وزورگيران ازنزدیکان مقام های حکومتی وقوماندانان جهادي جمعيتي ، شوراي نظارواتحاد سياف اند که بازورسلاح وکشتن وبردن وبستن سخن ميگويند. 
زندگاني غرق کرده  مردمان رابي صدا
ميرود وزيردرحوض (دبي) ازبراي شنا
در زمان رأی او با من برادر بود لیک
بعد از آن شد آدمی کم حافظه نا آشنا
آن زمان وردش سلام گرم بود و خادمم
حال ما (نوکر)  شدیم و او ندارد اعتنا
ما چیديم روی هم درد و بلا وغصه را
او به روی هم نهاده ارزها را لابه لا
زیر پایش هست هرروزموتر مدل نو
من به پايم مي کنم بوتهاي پاره راتنها
عضو پارلمان از شهر ما شد انتخاب
نصف سال درلندن ونصف ديگرامريکا.
انورجگدلک
ازسال ٢٠٠٢ به این سو بیش از ٢٠٠ تن زیر نام ورزشکار به بیرون از افغانستان فرستاده شده و دوباره به کشور باز نه گشته اند. گفته می‌شود نیمی از این افراد در بدل پرداخت پول به مسوولان المپیک ومتباقی با واسطه و پیوند های حزبی و سیاسی به خارج از کشور فرستاده شده اند. در این گزارش که در برخی از رسانه های افغانستان منتشر شده آمده است که این افراد زیر نام ورزشکاران مسلکی و یا هم مربیان به کشورهای آسترالیا، اروپا و یا هم امریکا فرار کرده اند. بر بنیاد این گزارش هر یکی از این افراد دربدل پرداخت ٥٠٠٠ تا ١٢٠٠٠ دالر امریکایی موفق به فرار از افغانستان شده اند.  گفته می‌شود شمار زیادی از این افراد در زمان ماموریت انورجگدلک از جنایت کاران جنگی افغانستان، عضو جمعیت و والی فعلی قندوز که ریاست کمیته المپیک را برعهده داشت و ظاهر اغبر رئیس فعلی این کمیته که از یاران و هم حزبی های جگدلک میباشد، از افغانستان بیرون شده اند.
این در حالیست که فغان ورزشکاران از فساد بی‌انتها در این کمیته بلند است و با آنکه در اثر زحمات شخصی تعدادی از جوانان ما، در بعضی رشته های ورزشی افغانستان درخششی در سطح جهان داشته، اما اگر کمیته المپیک بدست عناصر پاک و وطندوست قرار گیرد، افغانستان شانس بزرگی برای کسب افتخارات بیشتر در رشته ورزش را داراست. بر اساس گزارشهای تعدادی از ورزشکاران افغانستان، ظاهراغبراعضای خانواده ونزدیکانش را درپست های مهم کمیته المپیک نصب نموده است ومیلیونها دالرازبودجه دولتی وکمک های جهانی را حیف ومیل نموده است. اوبا دوازده تن از شرکای جرمش در لوی سارنوالی تحت عنوان "تزویر و سواستفاده از صلاحیت وظیفوی" دوسیه‌ای دارد اما مثل صدها دوسیه دیگر فساد اینچنین جنایتکاران کسی لایش را بالا نمیکند.  ظاهراغبروانور جگدلک بخاطرداشتن رابطه تنگاتنگ با مافیای حاکم در دستگاه پوسیده کرزی هرگز بخاطر فساد و چپاولی که مرتکب شده اند مجازات نشدند.
بصيرسالنگي
سلاح بدستان با تفنگ، زندگی افسانوی برای خود ساخته اند. آیا ممكن است با زاری و التماس زندگی شانرا گرفت؟ گروپ های مسوول خلع سلاح درمناطق زیرنفوذ اینان باید به مشوره وحتی هدایت شان گردن بگذارند. اینان كه خود كوزه‌ گروكوزه خروكوزه فروش اند، چطور ممكن است با چنین سیاستی بهشت خود را بدستان خود ببازند؟
منطقه تاریخی شیرپوردرمرکزشهرکابل ویران شد، خانه های آن با بولدوزرهموار شد ومیان اعضای کابینه وافراد بانفوذ ازجمله فرماندهان جهادی  تقسیم شد. دراین منطقه، نزدیک به ۳۵۰ خانه آباد شده که از نظر مخارج و نوع معماری، درشهر کابل کم نظیر است، ولی آنگونه که دیده می شود شماری زیادی از این خانه ها برای موسسات غیردولتی وشرکت ها به کرایه ماهانه تا ده هزاردالر داده شده است.
بصیر سالنگی از قوماندان شورای نظار به رهبری احمدشاه مسعود، ازچهره های خشني است که در زمان انتصابش به صفت قوماندان امنیه کابل، به مشوره جهادی های مشهورودررأس فهیم وخانواده‌اش سرازپا نشناخته و به رسم غارتگرانی باوحشت تمام به تاریخ ۱۳ سنبله‌ ۱۳۸۲ به شیرپور یورش برده و کاشانه مردم مظلومی را که در جنگ های تنظیمی به آنجا متواری ومسکن گزین شده بودند، ویران و زنان کودکان شان را با بیرحمی بیرون راندند. آنان با بلدوزرتمامی بناهای تاریخی را نابود نموده ساحه را برای چورکان آماده کردند تا به خانواده هاخود قصرخانه های مافیایی را به میراث گذارند.  نظیمی ها درکنار دیگرغارتگری هایشان، شیرپور آن مهد تاریخی و یادگار شیر بچه های شهید کابل وغازیان جنگ ضد انگلیسی را نابود ساختند چون ارزشی به تاریخ و فرهنگ ما قایل نیستند و فقط به جیب ها و شکم خود فکر می‌کنند. بی‌جهت نیست که عامه مردم نام “چورپور” یا “موش پور” را روی قصر ها و بناهایی که بروی اجساد شهدای جنگ استقلال طلبانه‌ی مردم کابل اعمارشد، گذاشتند. لست توزیع نمرات شهرک شیرپور در روزنامه ها و مطبوعات تصویری وسیعا منتشر شد. کسانیکه درویرانی قلعه نقش بارزداشتند، فهیم، وابستگانش و سایر اراکین دولتی ازجمله بصیر سالنگی قوماندان امنیه وقت کابل را می‌توان برشمرد.
سه صدوپنجاه نمره‌ زمین‌ چهار بسوه ‌یی‌ كه‌ مساحت‌ مجموعی‌ آن‌ به‌۱٢٠٠٠٠ متر مربع‌ (٦٠جریب‌) می‌رسید برای‌ اراكین‌ بلند رتبه‌ دولتی‌ شامل‌ وزرا، قوماندانان‌، جنرال‌ها، معاونان‌ وزرا، والیان‌، روسای‌ دوایرامنیت‌، تجار وابسته‌ به‌ فهیم‌، قانونی‌ و بسم‌اله‌ لوی‌درستیزقبلی وزیردفاع فعلی ويونس قانوني و همچنان‌ خانواده‌های‌ فهیم‌، قانونی‌، عطا، جنرال‌ داوود و د یگرا ن‌ توزیع‌ گردید و اكثریت‌ خانه‌های‌ مهاجرین‌ زیر نقشه‌ آمد.
به‌ تاریخ‌۱٣ سنبله‌۱٣٨٢ قوماندانی‌ امنیه‌ كابل‌ تحت‌ قوما نده‌ی‌ عبدالبصیر سالنگی‌ كه‌ درآن‌ ساحه‌ زمین‌ گرفته‌ بود، به‌ منطقه‌ هجوم‌ برده‌ و به‌ تعداد ٣٠ منزل‌ را توسط‌ بلدوزر به‌ زور ویران‌ كردند. آنان‌ برای‌ مردم‌ فرصت‌ جمعآوری‌ اموال‌ شان‌ را هم‌ ندادند و چندین‌ كودك‌ درین‌ جریان‌ زخمی‌ شد.
البته زمین دزدی بصیرسالنگی ودیگردزدان جنگسالار داستان طولانی و دردناک دارد. به تاریخ ٢٨ سرطان ١٣٩٠ به یک نمونه دیگر آن اشاره‌ای دارد:  مسوولین ریاست ناحیه چهارم شهر کابل می‏گویند که بصیر سالنگی والی ولایت پروان، در مربوطات این ناحیه با استفاده از قدرت دولتی و رنجرهای پولیس، یک ساحه‌ی سبز را که در نزدیکی بادام باغ قراردارد، غصب کرده است. این ساحه درسرکی که ازجانب کارته‌پروان به بادام‌باغ می‏رود، جوارتانک تیل نزدیک خانه‌های رهایشی قراردارد که به گفته مسوولین این ریاست با وجود تقاضا‌های مکررآنان از سالنگی به‌خاطر توقف کار احاطه این ساحه، افراد اوشبانه به این ساحه می‏آیند واطراف آن را احاطه می‏کنند.
مسوولین ریاست ناحیه چهارم شهر کابل می‏گویند که بصیر سالنگی والی ولایت پروان، در مربوطات این ناحیه با استفاده ازقدرت دولتی ورنجرهای پولیس، یک ساحه‌ی سبزرا که درنزدیکی بادام باغ قراردارد، غصب کرده است.
این ساحه درسرکی که ازجانب کارته‌پروان به بادام‌باغ می‏رود، جوارتانک تیل نزدیک خانه‌های رهایشی قرار دارد که به گفته مسوولین این ریاست با وجود تقاضا‌های مکررآنان ازسالنگی به‌خاطرتوقف کاراحاطه این ساحه، افراداوشبانه به این ساحه می‏آیند واطراف آن را احاطه می‏کنند. رییس ناحیه چهارم شهرکابل می‏گوید: ساحه‏ای را که بصیر سالنگی در کنار خانه‌ی خودش در نزدیک بادام‌باغ احاطه کرده است، ساحه‌ی سبزمی‏باشد. من به سالنگی زنگ زدم و گفتم که والی صاحب افرادش را بیرون کند و ساختمان را توقف بدهد، همان روز والی صاحب افرادش را کشید، ولی باز هم افراد او دیوار احاطه را رنگ کردند.
مساله غصب زمین‌ها دولتی همزمان با اداره‌ی موقت و با غصب زمین‌های شیرپور توسط اراکین بلند‌رتبه‌ی دولتی آغاز شد و تااکنون نیز در شماری از ولایات و حتا درشهر کابل جریان دارد که غصب ساحه‌ی سبز نزدیک بادام‌باغ توسط بصیر سالنگی، یکی ازاین نمونه‌هاست. عمرمحمدی یک تن ازباشندگان ساحه می‏گوید بصیر سالنگی همان‌گونه که بنیان‌گذارغصب زمین‌های شیرپوربودو تاهنوز پول دونمره زمینی که دراین ساحه دارد را نداده است، بازهم به غصب زمین‌های دولتی پرداخته و این بار ساحه‌سبز دولتی نزدیک خانه‌اش را غصب کرده است. بار‌ها باشندگان محل از سالنگی تقاضا کرده‌اند که ازدیوارکشی این ساحه که زمین دولتی است دست بردارد، اما سالنگی صراحتا گفت که هر کسی که می‏گوید باید از این کاردست بکشم، بیاید و امنیت مرا تامین کند.
همچنان چندي قبل محمد نصرت اقبال كه به حيثت يك خبرنگار درآژانس خبري خصوصي كارمي كند ازسوي والي پروان مورد ضرب و شتم قرارگرفته است.اين خبرنگار مي گويد: هنگامي كه مي خواست يك دوست خود را در يكي از رستوران هاي شهرنو كابل ملاقات كند، با بصير سالنگي والي پروان روبرو گرديد و والي، چند كلمه زشت و جدي به وي گفت و وقتي كه مي خواست جواب اظهارات اش را بدهد، با بوتل و شيشه و مشت بر وي حواله كرد. گفتني است كه ماه گذشته حسين نظري، خبرنگار شبكه خصوصي تلويزيوني ٣، در ساحه چمن حضوري كابل نيز مورد لت و كوب شديد افراد ناشناس قرارگرفت و دراين حادثه، دوربين فيلم برداري گزارشگر تلويزيون نگاه هم، از سوي مهاجمين برده شد.
وحيدالله شهرانی
وحید الله شهرانی تابیعت کشور انگلستان را دارا بوده وهرگز نخواسته و نمی خواهد که تابیعت دوم خویش را از دست بدهد.  برای اینکه مردم را در روشنی یک حقیقت تلخ در رابطه به اتهام وارده علیه وحیدالله شهرانی متوجه ساخته باشیم به استناد اسناد مدلل،مستند و موثق، عدم تجربه کاری منفعت جویی، اختلاس و خساره رساندن به دولت را در زمان تصدی پست معینت مالی وزارت مالیه تذکر میدهیم. قرارنظارتی کمیته موظف تحقیق و برسی لوی څارنوالی که توام نامه شماره 929/512 مورخ 01/05/1386 اصدار یافته است در ضمن تشریح رویداد قضیه که از سوی مسئولین و ادارات مختلف استفسار به عمل آمده است نتیجه یک برسی مسلکی و همه جانبه موظفین حراست از قانون را برملا میسازد که نتیجه گیری و نظریه خویشرا چنین نگاشته اند.
وزارت محترم انکشاف شهری به منظور تسخین مرکز گرمی مکروریانها به اساس مصوبه شماره 23 مورخ 17/07/1385 شورای محترم وزیران به وزارت مالیه هدایت میدهد تا مبلغ یک میلیون دالر را به منظور خریداری تیل مورد ضرورت به دسترس وزارت انکشاف شهری قراردهد تا از طریق وزارت محترم اقتصاد معادل مبلغ یک میلیون دالرخریداری گردد. که موضوع را تحت داوطلبی قرارمیدهند، درمجلس داوطلبی نماینده گان ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع، وزارت های محترم مالیه، اقتصاد و انکشاف شهری اشتراک داشتند که قیمت تیل نوع پیچنوی از قرار فی تن چنین ارائه شده است:
ریاست تصدی مواد نفتی وگازمایع فی تن مبلغ 535 دالر امریکائی

شرکت عبدالله ندا فی تن مبلغ 635 دالرامریکائی
شرکت حمید مسلم فی تن مبلغ 630 دالرامریکائی
شرکت زاهد ولید فی تن مبلغ 855 دالرامریکائی
شرکت غضنفر فی تن مبلغ 800 دالرامریکائی
که نازلترین قیمت ازریاست تصدی مواد نفتی و گازمایع بوده ولی هیئت مجلس داوطلبی و ارزیابی بدون در نظر داشت سوابق واعتبار تصدی دولتی که به تمام وزارت خانه ها، ادارت دولتی و حتی تاجران مسئولیت عرضه خدمات مواد نفتی رابدوش دارد. در حالیکه وزارت اقتصاد ذریعه مکتوب رسمی تقاضا نموده تا قرار داد با ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع عقد گردد، که کاپی آن به وزارت مالیه نیزاخبار گردیده بود ولی محترم وحید الله شهرانی به جواب مکتوب وزارت اقتصاد رسمآ هدایت داده است که قرار داد با شرکت حمید مسلم عقد گردد. که چنین اجراات هیئت داوطلبی و ارزیابی و هدایت محترم شهرانی معین مالی وزارت مالیه ازیکطرف ریاست تصدی مواد نفتی را از مفاد باز مانده و از جانب دیگر در فی تن تیل پیچوی مبلغ نودوپنج دالر و درمجموع 1583 تن به مبلغ 385، 150 دالرامریکائی وزارت انکشاف شهری را متضرر و خساره مند ساخته اند. که اسامیان هریک:
بهاوالدین بهبودی، وفی الله عبادی نماینده وزارت اقتصاد، حمیدالله زاهد نماینده وزارت مالیه، محمد ابراهیم رئیس انسجام، اسدالله بارکزی معاون اداری تدویر و مراقبت مکروریانها و وحید الله شهرانی معین وزارت مالیه طبق ماده 270 و 273 قانون جزا هر کدام قابل تحقیق و تعقیب عدلی پنداشته میشوند.
بنا اوراق قضیه با یک نقل قراربعد از تائید مقامات ذیصلاح بریاست محترم تحقیق جرایم ارسال گردد. ریاست تحقیق جرایم لوي څارنوالی ذریعه مکتوب شماره 827/592 مورخ 14/07/1387 موضوع را بعد از انجام تحقیقات و برسی همه جانبه چهارورق اتهام نامه ترتیب نموده وبعد از تائید غرض تعقیب عدلی به مراجع عدلی و قضائی ارسال نموده است. قابل تذکراست که که تورید تیل پیچنوی بجزازتصدی مواد نفتی وگاز مایع که بعد ازتثبیت مورد مشخص استعمال آن جوازداشته اشخاص حقیقی و حکمی نمیتوانند به تورید آن مبادرت ورزند، اما وحیدالله شهرانی بامداخله مستقیم خلاف قانون تدارکات عمل نموده و زمینه را برای شرکت حمید مسلم که ازجمله اقارب وی بوده بمنظور منفعت جوئی شخصی، دولتی را متضرر ساخته که جدا مورد مواخذه قانونی و تعقیب عدلی میباشد. از دیدگاه مردم چنین افراد بی تجربه کارائی لازم ندارند نباید به پست پر مسولیت وزات گماشته شوند.
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
دولت مردان بي کفايت وچپاولگران بي شرافت
 پيوست بگذشته --- گام به گام باحقايق
افغانستان کشوري که درآن پشتون- تاجيك- هزاره- ازبک- ترکمن- قزلباش- جوگی- طاهری-  گوارباتی- شادی باز- براهوایی-گوجر-تیرابی-تایمنی- عرب- شیخ محمدی- مونجانی- موری- مغول-  سیگ-زوری-قرغیز-یهودی- شیغنانی-اشکاشمی- جت- قپچاق- سنگلیچی-قارلیق- تیموری- پیکراغ - میش مست-روشانی- فارسی- فیروز کوهی- پاراچی- قزاق- واخی-غوربت جمشیدی-ایماق-وانگ والا- ملیکی- نورستانی-ارموری-بلوچ-جلالی-تاتار-کوتانا-هندو، زنده گي باهمي وهمياري وهمکاري ملي داشتند وطي اين چند سال نسبت خيانتها وروزگذرانيها تا حدودي اين همبستگي وطني وملي خدشه دارگرديده آينده اميدواريم باکاري وطنخواهانه زمامداران ،اين همياري ملي روندي اصلي اش رابپيمايد.
شیره را از دانه انگور سرقت می کنند
شهد را از لانه ی زنبور سرقت می کنند
دست زدم برسرلنگي ام سرجايش نبود  
سارقان لعنتي اين طور سرقت می کنند

احتیاجی نیست از دیوار و در بالا روند
سارقان با کنترول از دورسرقت می کنند

عده ای راحت میان خانه اش لم می دهد
از طریق عده ای مزدور سرقت می کنند

روزروشن مردمم رامثل طالب از راه ها
مرده رانیمه شب ازگورسرقت می کنند

برق را از سیم ها و آب را از لوله ها
دود را ازحقه ی وافور سرقت می کنند

می برند سوی خلوت، می کنند پشت و رو
با زبان خوش نشد با زور سرقت می کنند

جای اینکه مبلغي در کاسه ی کوری نهند
کاسه را هم از گدای کور سرقت می کنند

ازبراي ساخت وسازمملکت هرروزوشب
پول بانک را به این منظورسرقت می کنند

خواستم دنبال پوليسي  روم، دیدم ولی
سارقان درجامه  پوليس سرقت می کنند...
سيد حسين انوري
سید حسین انوری که اکنون خود را مصروف در شبکه های اقتصادی مافیایی افغانستان نموده است بعد ازاختلافات با شیخ آصف محسنی در حزب حرکت اسلامی انشعاب بوجود اورد وحزب جدیدی به نام حرکت اسلامی مردم بوجود آورد. او درطول سالهای حاکمیت خود در وظایف وزیر زراعت، والی کابل و والی هرات استفاده های سویی از قدرت ووظیفه اش نمود او درمیان مردم اصیل هرات جایگاهی ندارد و بعنوان یک استفاده جو وغاصب زمین های هرات یاد می شود. چندین بدرفتاری از وی با خبرنگاران به ثبت رسیده است که افرادش نیز خبرنگاران و افراد عادی را لت و کوب می نمودند. سید حسین انوری یکی از مخالفین قلدر درمقابل حاجی محمد محقق است و این دو نفر نمادهای برجسته ای برای اختلافات میان سید و هزاره در افغانستان به شمار می روند.
سید حسین انوری با تربیت گروهی خاص به شکل مرموز مخالفین خود را سرکوب می کنند و بسیاری ازمردم و حتی جریانات سیاسی در مقابل این فرد جرات بیان حقایق را ندارند. سید حسین انوری از درک جهاد و خون شهدا توانست معاملات بزرگی را راه اندازی نماید ومالک دهها هوتل های بزرگ ومارکیت ها وبلند منزل ها در شهر کابل هرات و دیگر شهر های بزرگ افغانستان باشد. او یکی از سردمداران بزرگ سادات است که هنوز با حریفان غدر سیاسی خود چون خلیلی و محقق مقابله می کند . او توانست با خرچ و مصرف پولی زیاد به مردم تاجک و برخی هوادان پشتونش آرای مردم را خریده و خود را به وکالت پارلمان برساند. او از جمله افرادی است که در لیست سیاه جنایتکاران قرار دارد. یکی ازجنایات سید حسین انوری ارتباط وی با جنایات افشار است .
صداوسيماي هزاره مينويسد: سيد حسين انوري كه سالها ازمردم هزاره  پولهاي به نامهاي شرعي اخاذي كرده و توسط اين پولها به حيات اش ادامه داده وسيد حيسن انوري با به شهادت رساندن فرمانده مشتاق، صادقي نيلي، كاشفي، سيد ابراهيم شاه حسيني، ترور ده هاشخصيت روشن فكر وجوانان نخبه هزاره، قتل عام هزاره ها در افشار اخفال كردن قومندانان هزاره به نفع مسعود  و… بسند نكرده. درواقع مانند انگل ازخود پيكرهزاره تغذيه كرده و به نابودي  اش پرداخته. اين يارنزديک شييخ آصف محسني  قندهاري  براي نابودي پيكره اي  واحد ملت هزاره و براي نابودي شخصيت هاي برجستهء هنري و سياسي هزاره كه هر كدام در رهبري جامعه هزاره نقشهاي برجسته داشتند و دارند از هيچ چيزي دريغ نميكند. امروزبراي نابود كردن يكي ديگر از فرزندان غيور هزاره اقدام به ربودن ايشان كرده. تا شايد بتواند چهره هاي بيدارگرهزاره را كنار زده وخودشان همانند سالهاي تاريك گذشته از وجود اين مردم سوء استفاده نمايند  تا ازين طريق به حيات اش ادامه دهند تا اربابانش ازايشان حساب برد.
مسلم فهيمي مديرمسئول هفته نامه پيك ديده بان  در اواخير سالگذشته هنگام خروج از منزل اش توسط افراد شيخ آصف محسني (به سركردگي سيد انوري) ربوده شده كه تاكنون هيچ  معلومات از ايشان نيست. قضيه از آنجا آغاز شد كه فهيمي دوسال پيش درمصاحبه اي با (تلويزيون امروز) كه خوديكي ازخبرنگارانش بود براي اولين با از جنايات زنجيره اي شيخ آصف محسني قندهاري در يك رسانه جمعي  پرده برداشت شهامت فهيمي تمام صاحب نظران را در پايتخت وخارج ازكشور كه ازجنايات شيخ آگاه بود شوكه كرد و به خصوص اطرافيان شيخ را به شد عصباني كرد. فهيمي موضوع مرموزشهيد مشتاق و ازدواج اجباري با خواهر مشتاق توسط شيخ مكار درسن سيزده سالگي، و به شهادت رساندن صادقي نيلي و ده ها جنايت شيخ را به بحث كشاند و در نقطه هاي تاريك اين جنايت سيه روشني انداشت  كه بعد ازين قضيه تلويزيون تمدن دستپاچه شدند ودنبال راه فرار به فحاشي و منحرف كردن اذهان عامه پرداخت. شيخ كه هميشه وارد شدن ازراه مذهب را درجامعه هزاره تجربه كرده بوده وازين طريق مردم صادق هزاره را به هر طرف كه خواست كشاند و از بازوان شان چه كار هاي را كه نكشيد و چه اخاذي هاي كه نكرد و همچنين سوار بر ذهن مردم ساده هزاره چه امتياز هاي سياسي از كشور هاي همسايه براي بقاي خويش گرفت، وگر نه غير از يك تعداد هزاره ديگران كه حساب از شيخ نميبرند. اين بار هم مسلم فهيمي را كه در حوزه علميه قم همان جا كه خود شيخ درس حوزه وي خوانده را متهم كرد كه ايشان يهودي است و در داخل جامعه هزاره اقدام  به پخش اطلاعيه هاي به عنوان علماء، طلاب، و دانشجويان به صورت شبنامه در كابل بخصوص دشت برچي نمودند. اين اطلاعيه ها هم كار به جاي نبرد چون كه آب خُنك روي دست اش ريخته شده بودند.
جنرال ظاهراغبر(ظابط ظاهر)
فساد اداری به عنوان یکی از دشواری های بحران زا پس از سقوط امارت طالبانی و به حیث یکی از ویژگی های مهم و اساسی در بدنام سازی نظام نوپای افغانستان به حساب می آید. رجحان دادن منافع شخصی بر منافع ملی، استفاده از امکانات دولتی برای سرنگونی موانع در سر راه اعمال ناشایست، عدم پاسخدهی از عملکردها در وظایف حکومت و… خصیصه های مهم و زیربنای اساسی فساد درادارات است که بنابر گماشتن چهره های استفاده جو، بی سواد، خاین به منافع ملی به حیث یکی ازچالش های مهم برای حاکمیت درافغانستان قد علم نموده است.
تشکیل حکومت های ائتلافی، نصب افراد بنابر مصلحت های اتنیکی، فشارجنگ سالاران برفضای سیاسی و در کل گسترش فرهنگ معافیت زمینه را برای برخی از باندها و گروه های شریر مساعد ساخت تا با استفاده از هر نوع ترفند و مانورهای فراگرفته طی هرج ومرج سی ساله، مهره های غارتگر و خاین به منافع ملی را در پست های به اصطلاح لقمه آور جابه جا نمایند. گسترش فساد در افغانستان به حدی است که مجامع بین المللی کشورمان را درقطار دومین کشورآگنده با فساد درجهان تثبیت کرده و برای ادامه کمک های شان به محو این پدیده شوم شرط می گذارد. گونه های متعدد فساد اداری توسط مجریان حاکمیت، از طرف رسانه های متعهد و واقعی به کرات افشا گردیده است. اما بنا بر نبود قانون وبی توجهی شمار زیادی ازاعضای شورای ملی به عنوان مرجع قانون ساز، راهبرد به جا و فراگیر در مقابل این پدیده شوم ایجاد نشده است.
ورزش افغانستان دریک دهه گذشته گاو شیریی شده برای جنگسالاران وبرخی اطرافیان کرزی. آنان بعضی پیروزی هایی را که ورزشکاران ما با تلاش و امکانات شخصی در بازی های جهانی کسب می‌کنند به نام خود ثبت کرده ازاین طریق برای خود تبلیغ کرده پول بدست می‌آورند وآنرا به جیب می‌زنند.  کرزی برای جلب و جذب چهره های جهادی وکشاندن شان بسوی خود، کرسی ریاست رشته های مختلف ورزش را به افرادی سپرده که نه ازورزش بویی می‌برند و نه هم درگذشته دراین بخش تجربه کاری دارند. جامعه ورزشکاران ازاین عناصر فاسد تنفرداشته همیشه ازطریق مطبوعات صدای اعتراض شان بلند است اما کسی به داد آنان نمی‌رسد. ظاهراغبر ازنزدیکان قسیم فهیم، کرام الدین کرام از دیگر جهادی های سر سپرده به فهیم وشهزاده مسعود از اطرافیان کرزی چنان بر بودجه و امکانات و مزایای ورزش لمیده اند که گویا میراثی است ازنیاکان برای آنان. ظاهر اغبر دوسیه‌ای «در قضیه تزویز وسواستفاده از صلاحیت وظیفوی» درریاست څارنوالی مبارزه با جرایم فساد اداری دارد اما مثل هزاران دوسیه دیگر فساد وغارت به آرشیف سپرده شد. اواخیرا روی برخی اختلافات با فهیم ازاین پست کنارزده شد و تلاش و کمپاین هایش نیزبرای قاپیدن دوباره این کرسی به جایی نرسید. حکومت کرزی کرام الدین کرام والی پنجشیر ورییس اجباری فدراسیون فوتبال را به جای اغبردرالمپیک نصب کرد.  مدیری بدترازمدیرقبلی که جزچانته پر کردن و به جیب زدن مهارت دیگر ندارد. ورزش افغانستان زمینه های فراوان رشد و کسب افتخارات درسطح جهان را دارد، اما موجودیت فاسدان در راس آن باعث شده که پیشرفت ها درین زمینه به حداقل برسد وآنچه تا کنون نصیب شده عمدتا به پشتکار و تلاش شخصی ورزشکاران ما بدست آمده است.
جنرال ظاهراغبرشباب را تا حال هیچ گونه خدمتی ازوی در کارنامه های نظامی به چشم نمیخورد ولی رتبه جنرالی را با مهارت فوقالعاده …  که دارد به دست آورده است و تاحال درچندین اداره نظامی وامنیتی تقرروبه دلیل سوی استفاده از موقف فسادهای مالی اداری واخلاقی برکنارگردیده است ولی متاسفانه این باربلای جان ورزش و ورزشکاران گردید.
سوی استفده ازموقف وامکانات دولتی ، تقلب های گسترده ، فساد اداری ، فساد مالی ، فساد …  همه وهمه درکمیته ملی المپیک توسط جنرال اغبرشباب ریس المپیک با سوی استفاده روابط مافیایی ، بدون اينکه چيزي ازورزش والمپيک وسپورت بداند چندين سال مصروف عيش ونوش درين اداره بود. قسمتي ازعملکردهاي وي:
- دستبرد واختلاس شش ملیون دالرامریکایی کمک شورای المپیک آسیا برای انکشاف ورزش افغانستان.
- اخذرشوت سه ملیون و پنجصد هزاردالرامریکایی ازبابت سپردن زمین کامپلکس ورزشی به عزیزی بانگ .
-  دستبرد به بودیجه کمیته بین المللی المپیک
- دستبرد های گسترده صد هاهزاردالروده ها ملیون افغانی بااستفاده ازبودیجه دولتی برای تهیه وسایل ورزشی .

- ایجاد شرکت های ساختمانی ووارداتی توسط اعضای فامیل اش وتخلف دریافت قرار داد های ساختمانی داخل استدیوم بدون سلسله مراتب قانون داوطلبی
- اسناد جعلی دریافت بیست هفت ملیون افغانی بنام خرید وسایل ورزشی با استفاده ازووسایل ورزشی کمکی عزیزی بانک .
- دوصد هزاردالرامریکایی ازبابت خرید تکت سفرتیم های ورزشی به بنگله دیش درمسابقات .
- بیش ازیکصد هزاردالرامریکایی ازبابت خرید تکت سفر ورزشکاران به تایلند در مسابقات بازیهای رزمی.
- ده ها میلیون افغانی را تحت نام بودیجه فدراسیون های ورزشی دریافت مینمایند ولی تا حالا هیچ فدراسیون بنام بودیجه چیزی دریافت ننموده آنعده ازفدراسیون هاییکه ادعای حق وحقوق را نموده اند به گونه سرکوب گردیده حتی فدراسیون تکواندو.

این سوی استفاده ها درحالیست که گرداننده گان اصلی ورزش که فدراسیون های ورزشی هستند هیچگونه معاش امتیاز و بودیجه برای آنها پرداخته نمیشود ودردسترس آنها قرارنگرفته صرف مبلغ بسیار ناچیز هفتصد افغانی ماهانه بنام عصریه به تعداد محدودی ازاعضای تیم های ملی این فدراسیون ها پرداخته میشود.
- دریافت دوصد نفراعاشه خشک کمکی ازریاست عمومی امنیت ملی بدون اطلاع مامورین ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت وکمیته ملی المپیک واخذ اعاشه وماکولات آنان .  
- دریافت مصارف سفر های خارجی هیت المپیک به به خارج ازکشور همزمان ازچند طریق ازبودیجه دولت وبودیجه کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیا
- حیف و میل اضافه کاری مامورین و اجیران
وضعیت وحشتناک فساد اداری دراین اداره :
- تعین افراد بد که دارای پیشینه معاملات و دلالی وفساد اند
- ارتباط با نماینده گی های سیاسی وسفارت ها بدون رعایت سلسله مراتب.
- برکناری مامورین که با وی شریک جوال دسبرد هایش نبوده اند .

-  ارتباط با ورزشکاران ذکور واناث بدون سلسه مراتب روابط با فدراسیون ها و مربیان تیم هایشان در ساعات رسمی و غیر رسمی .
- برخورد فیزیکی کاربرد الفاظ غیرادبی و اخلاقی که خلاف اصول ورزشی با استفاده از دها نفرمسلح بسیار خشنش که به عنوان محافظ با وی میباشند همیشه اجیرها و مامورین اداره را مورد توهین و تحقیر قرارمیدهد تا جرات هیچگونه ابراز نظر رادر مقابل اعمال خلاف وسوی استفاده هایش نداشته باشند.
- پخش یک آهنگ به عوض سرودملی دربازیهای آسیایی گوانجو دوهزارده چین ، سرود ملی اگرهرایرادی ازنظراغبرشباب داشته باشد ولی رسمآ سرود ملی است نباید درحضور بیگانه ها دست به چنین رسوایی زد که باعث آبرور ریزی مملکت گردد.

- اغبرازپول ورزشکاران سه میلیون دالردرکانادا خانه خریداری نموده است.
- ظاهراغبررئيس کميته ملي المپيک بادوازده تن ديگرازطرف رياست سارنوالى مبارزه با جرايم فساد ادارى.
براساس گزارشهای تعدادی ازورزشکاران ، ظاهراغبراعضای خانواده ونزدیکانش را درپست های مهم کمیته المپیک نصب نموده است ومیلیونها دالراز بودجه دولتی و کمک های جهانی را حیف و میل نموده است. وی کمیته المپیک را به بزنس خانوادگی اش مبدل نموده و از این طریق مشغول هرزگی و چپاولگری است. قبلا در کمیته المپیک یک جنگسالار به نام انورجگدلگ مشغول بدمعاشی بود، که کرزی او را به پاس این خدماتش به پست بلندتری ارتقا داده به مصداق “کله پز برخاست به جایش سگ نشست”، ظاهر اغبر را که در بداخلاقی و فساد شهره است نشاند. این مردک فاسد در فریب و نیرنگ جوره ندارد. هرچند سارنوالی وی را احضار کرده است، اما با توجه به فساد حاکم کرزی، تصور اینکه دزدی های اغبرو شرکای جرمش واقعا پیگیری شده محاکمه شوند بعید به نظر میرسد، چون این خاین به باند مافیای شورای نظار ارتباط دارد که دست بلندی در دستگاه حاکمه دارند.
شهزاده مسعود
لت وکوب عبدالفتاح یاسرمشاور پیشین کریکت بورد توسط شهزاده مسعود رئیس این بورد.
یاسر جوان حدود ٢٨ ساله به تاریخ ١٨ عقرب ١٣٩٢ در دوکان عکاسی کوچک خود درمنطقه کارته نو از سوی شهزاده مسعود، برادرش وچند تن ازمحافظان شخصی اومورد لت و کوب قرار گرفت. شهزاده مسعود به این بهانه که گویا برای فوتو کاپی تذکره به این دوکان آمده ابتدا یاسررا با خاین گفتن توهین می‌کند وسپس لمپن‌واراو را می‌کوبد و لگد مال می‌کند. درنهایت یاسرباسروصورت خون‌آلود تحویل پولیس حوزه هشتم امنیتی کابل می‌شود. او یک شبانه روز با بدن زخمی در قید پولیس بسر می‌برد.  یاسر خبرنگاری است که چند سالی با تلویزیون «آریانا» و «شمشاد» کار کرده و حدود چهار ماه پیش به عنوان مشاور مطبوعاتی اداره کریکت افغانستان تعیین شد. آنزمان عمر زاخیلوال وزیرمالیه ریاست این اداره را برعهده داشت. اما با انتصاب شهزاده مسعود به عنوان رئیس کریکت بورد، یاسر با بیست نفر دیگر برکنار می‌شوند و به جای آنان از اقارب و نزدیکان رئیس جدید جابجا می‌گردند.
یاسر که حقایق زیادی از نحوه مدیریت مسعود ودیگر مسوولان کریکت و خورد و برد های این افراد با خود داشت آنرا تاریخ وار و مستند روی صفحه فیسبوک خود گذاشت و در یکی دو ویب سایت خبری نیز نشر کرد.
در بخشی از مطلب  یاسرآمده است که:   شهزاده مسعود رئیس عمومی کریکت بورد، نسیم الله دانش رئیس اجرایوی سابق کریکت بورد و نورمحمد مراد رئیس اجرایوی فعلی این اداره با تشکیل یک مثلث فساد پول اداره کریکت افغانستان و ورزشکاران را برای تفریح و خوش گذرانی خود و اعضای خانواده های خود در دوبی و برخی کشور های دیگر به مصرف رسانده اند، مصارف تلفون شخصی مسعود ماهوار شصت هزار افغانی است، پولهای کمک شده شرکت مخابراتی اتصالات و چندین تاجر واداره کمک دهند به جیب این افراد رفته است.
کریکت بورد حدود یک میلیون دالر بودجه انکشافی ازحکومت افغانستان بدست می‌آورد، هفتصد هزار دالر از شرکت مخابراتی اتصالات وهفتصد هزاردالر دیگرازشورای جهانی کریکت می‌گیرد اما مقدار ناچیز این پول در زمینه کریکت مصرف می‌شود ومتباقی به جیب شخصی این افراد واریز می‌شود.  کارمندان کریکت بورد حتی تا چندین ماه معاش ماهوار خود را بدست نمی‌آورند.  یاسرهمچنان نوشته است که کریکت بورد زیرنام تاسیس یک اکادمی کریکت درسال ٢٠١١ دوصد و پنجاه هزاردالرامریکایی ازاتصالات بدست آورد اما تا کنون ازساخت وسازاین اکادمی هیچ خبری نیست.  ازسه سال به این سومسوولان کریکت بورد زیر نام مالیه ازمعاشات کارمندان پول اخذ می‌کنند اما این پول تحویل خزانه حکومت نشده است.  یاسرهمچنان نوشته است که اسناد ومدارک فساد وچپاول درکریکت بورد را با خود دارد و آنرا تحویل مراجع قانونی خواهد کرد ودرآینده نیز پرده ازحقایق این اداره برخواهد داشت.
یاسرپس ازاین لت وکوب چندین بارازسوی شهزاده مسعود تهدید شده و به او گفته شده که باید دهنش را ببندد ورنه با وضعیت بدترازحال روبرو خواهد شد.  اما آنچه دراداره مافیایی کرزی معمول است، تا کنون هیچ نهاد حکومتی قضیه لت وکوب و توهین این خبرنگار را بررسی نکرده و ازشهزاده مسعود هم برای بدمعاشی وخود کامگی‌اش پرس و پال نشده است.           ادامه دارد...

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

چگونه کشوردربرابرچشمان دولت وخارجي هاچپاول گرديد؟؟؟
پيوسته بگذشته - گام به گام باحقايق
سیاف با داشتن 39 محافظ، ملا تره خیل کوچی 30 محافظ، حاجی الماس 20 محافظ، محمد یونس قانونی 29 محافظ، ملا عزت الله عاطف 23 محافظ و فضل الهادی مسلم یار 18 محافظ بیشترین محافظان را در بین وکلا و سناتوران دارند. در جمع دریافت کنندگان محافظ از وزارت داخله کسانی نیز وجود دارند که درتمام دوره ی وکالت ویا سناتوری خود چند بار بیشتر در مقر پارلمان حضور نیافته اند و چهره هایی نا آشنا برای همکاران خود می باشند.
تفنگ داران سكوتم را شكستند
دل دائم صبورم را شكستند
به جرم مردم ووطن پرستي
پر و بال عبورم را شكستند
مرا از خانه ام بيرون كشيدند
چه بي پروا حضورم را شكستند
تمنا در نگاهم  موج  مي زد
ولي روياي دورم را شكستند.
سيدمنصورنادري
بعد ازقضیه کابلبانک، دومین جفاکار درحق ملت وزارت معادن است که میلیاردها دالر از پول مردم را حیف و میل کرده است.  نفت آمودریا با یک شرکت چینایی قرارداد شده و این شرکت تعهد سپرده که بیش از ۴ میلیارد دالر در داخل افغانستان سرمایه گذاری می کند که در این صورت ۴ هزار شغل ایجاد می شد؛ اما براثربی توجهی وزارت معادن، شرکت یاد شده خلاف قرارداد به ۵۰۰ هزار دالر اکتفا کرده است.  نمک اندخوی فی تن ۱۲۰ افغانی قرارداد شده، اما کسی حاضر است که فی تن به ۶۰۰ افغانی این معدن را قرار داد کند؛ معدن طلا در مساحت ۵۰۰ متر مربع قرارداد شده؛ اما شرکت استخراج کننده ۴ هزار متر مربع زمین را کاوش کرده و طلایش را استخراج می کند. اداره نورم و استندرد نیز با یک شرکت پاکستانی قرارداد دارد که از واردات هرتن مواد نفتی ۵ دالر می گیرد؛ اما خودم حاضر استم که واردات فی تن مواد نفتی را به ۵۰ دالر قرار داد کنم. شرکت پاکستانی، روزانه ۲ تا ۳ صدهزار دالر سود این قرارداد را از افغانستان خارج می کند.  تمام معادن افغانستان در اختیار زورمندان است و حکومت به ویژه وزارت معادن هیچ چیزی گفته نمی تواند. پیش از این؛ رییس جمهور اشرف غنی گفته بود که با زورمندان برخود جدی و قانونی خواهد کرد.همچنان دیده بان شفافیت میگوید استخراج معدن طلاء قره زغن در ولسوالی دوشی ولایت بغلان به صورت غیر قانونی جریان دارد. شرکت منابع طبیعی افغان کرستال شرکتِ است که ادارهء دیده بان شفافیت آن را متهم به استخراج غیرقانونی ذخایرطلا ازمعدن قره زغن ولایت بغلان می کند. اعضای این اداره می گویند، براساس قرارداد شرکت منابع طبیعی افغان کرستال مکلف بود تا پروسهء اکتشاف این معدن را تعقیب کند، اما این شرکت ازسه سال به اینسو خلاف مواد قرارداد، وارد مرحلهء استخراج شده است. براساس سروی آنان این کار باعث از دست دادن منابع و عایدات افغانستان گردیده است: این شرکت فعالیت ها و استخراج غیر قانونی را درساحه انجام داده که باعث از دست دادن منابع و عایدات برای حکومت افغانستان شده، بر خلاف قراردادِ که با وزارت معادن داشته، به جای اکتشاف به مرحلهء استخراج هم رفته و به شکل غیر قانونی معدن را استخراج کرده است.
هشتاد درصد باشنده گان اطراف این معدن درفقر زند گی می کنند که باید برطبق قرارداد در پروسهء اکتشاف این معدن به کار استخدام می شدند، اما این شرکت کارمندان خارجی را در این معدن به کار گماشته است. امنیت ساحهء معدن از سوی محافظین این شرکت محدود ساخته شده است که داخل شدن به معدن و نظارت ازآن را محدود ساخته است. ساحهء معدن طلاء قره زغن که در ولسوالی دوشی ولایت بغلان موقعیت دارد، متشکل ازچهار کلستر طلا بوده که استخراج آن درطول دوالی سه دهه صورت گرفته است.
کمپنى افغان کرستال نيچرل ريسورس، فعاليت هاى خود را به تاريخ ١٣ اکتوبر سال ٢٠١٠ ميلادى، به مديريت سيد سعادت پسرسيد منصور نادرى، آغاز کرده است. قرارداد استخراج طلاى بغلان، ميان وزارت معادن و پطروليم وکمپنى افغان کرستال نيچرل ريسورس، به تاريخ ٢٠ جدى سال ١٣٨٩ هجرى، به ارزش ٥٠ ميليون دالر امضا شد.
همچنان سید منصور نادری در غصب چوکی های پارلمان زیاد حسود بود و می خواست تسلط خود را از طریق گرفتن کرسی های پارلمان از بغلان به بامیان، قندز، کابل، سمنگان و بدخشان توسعه بدهد. او بخاطر تحقق هدفش پول هنگفت را تخصیص داده پسران و اقاربش را به شرح ذیل به جاهای مختلف کاندید نمود:
سید منصور نادری در بغلان
سید جعفر نادری پسر ارشد سید منصور در بدخشان
سید فرخنده زهرا نادری دختر سید منصور در کابل
سید داود برادرزاده سید منصور در قندز

ازچهار نامزد خانواده سید منصور نادری سه نفر (سید منصور، سید فرخنده و سید داود) در لیست وکلای برنده ظاهر شد و سید جعفر در نتیجه تصادم با مردم محل موجب قتل دو نفر شده، خودش زخمی شد و فعلا زیر تداوی است.
موضوع اصلی این گزارش که از عنوان آن پیداست، اسناد تقلب و رشوه دهی سید منصور نادری است که بدست نهاد های امنیتی افتاده است. قضیه تقلب و رشوه دهی سید منصور به کمیسیون انتخابات از این قرار است که از جمله صد ها هزار دالر رشوه که سید منصور نادری برای غصب چهار کرسی پارلمان مصرف کرده است، مبلغ دوصدو پنجاه هزار دالر آن بدست مسوولین امنیت افتاده است. قضیه طوری بوده که شخصی بنام عزیز مهماندار یکی از افراد اعتمادی سید منصور که وظیفه تسلیمی رشوت به عهده اش بوده، با اسناد و پول نقد توسط مسولین امنیتی دستگیر شده است. بعد به تعقیب آن دونفربنام های شمس الدین و .... نیز دستگیر می شوند که یکی آنها در سرای شهزاده، جای معادله اسعار گرفتار شد. سید منصور مبلغ پنجصد هزار دیگر را به مسولین امنیتی رشوت میدهد و کوشش می کند که موضوع به رسانه ها درز نکند.
گل آغا شیرزی
گل آغا شیرزی که به گزارش يکی از رسانه های کانادایی، بصورت گسترده درتوليد و قاچاق مواد مخدر دست دارد، زمانی که والی قندهار بود، هفته ی يک ميليون دالرآمريکايی از راه قاچاق مواد مخدر و دزدی از عوايد گمرکی بدست می آورد.  اين رسانه ی کانادایی نوشته است که بسياری از مشکلات اختلاس و فساد به زمانی برمی گردد که در جنگ عليه طالبان درسال دوهزاريک ميليون ها دالرازطرف اردوي ويژه ی آمريکا و سازمان استخباراتی آن به عاملانی مانند گل آغا شيرزی داده شد و پس از بيرون راندن طالبان ازقدرت، اين عاملان دوباره در حکومت افغانستان سهيم شدند.  درکنار توليد و قاچاق مواد مخدر و دزدی ازعوايد گمرکی، گل آغا شيرزی يکی ازعوامل سرکوب رسانه ها و چهره های معترض در ولايات جنوبی و شرقی می باشد. خبرنگاران منتقد درقندهار و ننگرهار کوچکترين انتقادی از عملکرد گل آغا شيرزی نمی توانند انجام دهند و حتا به ظاهر فرهنگيانی مانند صفيه صديقی که از خوان مردم در پارلمان صاحب مال و منال شده است و مردم فقط خواب کردن او را در پارلمان ديدند... درننگرهار و درمحدوده ی حکومت گل آغا شيرزی يک رضایت ظاهری ازعملکرد او بر زبان رسانه ها و به ظاهر کارشناسان است که به سادگی دروغ را نشان می دهد.
حصین فهیم برادرمارشال فهیم
حصین فهیم برادرفهیم یکی از قاچاقبران مواد مخدر، جنایتکار و دزد تمام دارایی های ملت میباشد. حصین فهیم به کمک مارشال فهیم و بعضی اشخاص وادارات فاسد دیگردولتی تمام کارهای خلاف وغیرقانونی چون قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشور های آسیای میانه، روسیه وکشورهای آروپایی، اختلاص و یا به سرقت بردن تمام دارایی های مردم عام چون میلیون ها دالرپول نقد ازکابل بانک وبه زورغصب نمودن زمین های مردم و دولتی میباشد. مارشال فهیم دردوران جهاد ومقاومت همرا با همراهانش میلیون ها افغان بی گناه را شهید و بی سرپناه ساختند، خانه های مردم بی گناه را ویران نمودند و تمام دارایی های مردم را چوروچپاول نمودند. و به نوبه خود حالا برادرش(حسین فهیم) توسط حمل ونقل مواد مخدراکثر خانواده های مردم را ویران و تمام جوانان را به استفاده ونشه مواد مخدر آغشته ساختند و خانه های مردم، زمین های مردم و دولتی را به زورغصب نمودند، و هیچکسی وجود ندارد که برای ایشان بگوید که چرا! بخاطریکه تمام دولت دردست ایشان هستند.
 به اساس گفته های فهیم درکنفرانس والیان که ایشان ملیارد ها دالر را به مجاهدین توزیع نموده و حالا اگردرافغانستان صلح وامنیت تآمین نشود ایشان دوباره اسلحه خود را گرفته و به کوه بالا میشود ودوباره چوروچپاول و مردم کشی را شروع و گد ودی را به میان میآورد. بزرگان گفته انداگرپدرت دزد نبود وتو دزد نبودی ومال یتیم نخوردی این دارایی را از کجا کرده ای؟ خانواده فهيم طي چند سال آنقدر رشد اقتصادی داشتند که نه تنها پول افغانی بلکه پوند ،دالر،کلدار،ریال وایرودرکوچه های کابل ودبی ودیگر ممالک به شاخی باد می کنند .
آنها پول سیاه را سفید و قدرت مندان فاسددولت استعماری کرزی  را سرمایه دار وصاحب فابریکه وتاجر وارداتی وصادراتی میسازند. واین سرمایه های تقلبی را بنام این وآن سرمایه گذاری ، در بازار بین المللی اسعاروسرمایه بدون اینکه از آنها کسی درمورد این سر مایه های غیر قانونی بپرسد ،  ازافغانستان خارج می شود .
بسم الله محمدي وزيردفاع اسبق
بسم الله محمدي چهارقرارداد بزرگ را با بهره گیری ناجایز از صلاحیت دولتی دراختیار پسرش قرار داده و اکنون پسرش عامل اصلی درانجام پروژه ی ساختمان «پنتاگون» درکابل به شمار می رود.
همچنان درهمکاری با فرزند محمد یونس قانونی به دلیل بسته گی خانواده گی، شش قرار داد بزرگ دیگر را نیز از آن خود کرده است. بسم الله ده ها تُن از بهترین تجهیزات شفاخانه ی سردار داوود خان را که قوای بین المللی به آن جا انتقال داده بودند؛ ازطریق فروشگاه دوافروشی برادر رئیس صحیه سابق وزارت دفاع، (یفتلی) به فروش رسانیده است. براساس اسناد موجود در اداره ی ناظرخارجی، «حق» بسم الله ازشفاخانه سردار داوود، بيست هشت میلیون دالر مشخص شده است. برخی منابع بین المللی به بسم الله محمدی پیام داده اند که اعضای خانواده ی وی به طور منظم کاروان های قاچاق مواد مخدر ازافغانستان به خارج را رهبری می کنند.
علاوه برآن، مجموعه مدارک و اسناد مربوط به فروش ذخیره گاه های مهمات ولایت پنجشیر به امریکایی ها و اردوی ملی از دوسیه های کلان و مشترک مارشال فهیم و بسم الله خان است که می تواند سرنوشت سرمایه های آن ها را با سوالات وبازخواست های ملی و بین المللی رو به رو بسازد. ذخایر اسلحه و مهمات پنجشیر تحت مدیریت و اداره مارشال فهیم و بسم الله خان از ابتدای سقوط طالبان به بعد، تحت پوشش کمپنی های قراردادی اکمال کننده ی مهمات و سلاح برای اردوی ملی از کشورهای روسیه، اکرائین و جمهوری چک به فروش رفته است. آن ها به همین منظور، یک دفتر جعلی در دوبی وکابل تأسیس کرده بودند؛ و منابع تحقیق، دوسیه های کامل آن را در اختیار دارند.درگزارش ذکر شده است که علی رغم دنباله سنگینی ازاتهامات وجرائم، بسم الله خان برای بسیج مردم علیه حکومت دکترغنی کارزار سراسری به راه انداخته و برای سامان دهی پروژه ی مجاهدین و «مقاومت» با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به طور منظم دیدار و مشورت هایی داشته است.
قضیه اختلاس یک میلیارد و پنجصد و بیست افغانی ازقرارداد سي نو قلم البسه در معینیت محافظت عامه وزارت داخله
قضیه اختلاس یک صدو سي دومیلبیون افغانی ازقرار داد البسه دروزارت دفاع ملی 
قضیه اختلاس سه صدپنجاه دومیلیون افغانی ازقرارداد سه صدپنجاه دو قلم دوا درمعینیت محافظت عامه وزارت داخله
قضیه اختلاس بيست هفت میلیون دالر از قرارداد دوقلم بوت و البسه در وزارت دفاع ملی 
قضیه اختلاس بيست هشت میلیون افغانی از قرارداد کیک وکلچه ماموران پولیس در وزارت داخله
قضیه اختلاس ششصدوبيست هفت میلیون افغانی ازقرارداد شصت سه قلم ظروف وزارت داخله
قضیه اختلاس چهارصدنوددو میلیون افغانی ازچندین قراردادهای وزارت داخله

زورگيري پنهاني ٢٥ میلیون دالری یونس قانونی دروزارت معارف، 
رشوت ٣٠ میلیون دالری ابراهیم عادل وزیرسابق معادن، 
خریداری بلدنگ های چندین میلیون دالری توسط وزارت خارجه درنیویارک ‌و دوبی، 
چپاول ده هزارجریب زمین دولتی توسط خانواده کرزی درقندهار، 
سرقت هفتاد میلیون دالری توسط اسماعیل خان، 
غارت تجهیزات وادویه به ارزش ١٥٣ میلیون دالر و ٢٠ میلیون دالرپول نقد درشفاخانه سردار محمد داوود که درآن بسم الله خان وجنرال احمد ضیا یفتلی مظنون درجه یک اند،‌ 
چورکان زمین های دشت چمتله، چونغر، قرغه وغیره توسط سیاف، ملاعزت،‌ ممتاز وغیره هم‌باندی هایش، 
دزدی حدود نیم میلیون دالرتوسط صدیق چکری ازوزارت حج و اوقاف،‌ 
اختلاس هشتصد میلیون دالری عمر زاخیلوال درگمرک های جلال آباد و حیرتان، 
دریافت بوجی های دالرازایران توسط عمر داوودزی، 
اختلاس بیست میلیون دالری امین فرهنگ دروزارت اقتصاد، 
دزدی صد میلیون دالری نادرآتش ازشرکت هوایی آریانا، 
فساد قدیر فطرت درارتباط به قضیه کابل بانک وموارد دیگر، 
فساد چندین میلیون دالری ودیگر نابکاری های ظاهر اغبردرکمیته ملی المپیک، 
زمین دزدی وچپاولگري هاي عطامحمد دربلخ، 
دزدی زلمی حقانی ازسفارت افغانستان درپاریس،

چپاول وتاراج معادن طلايي قره زغن ولسوالي دوشي طي بيش ازدودهه  توسط سيد منصورنادري،
قرارداد سه میلیارد دالری برای استخراج ١٦٠ میلیون بیرل نفت خام ازسه حوزه دریای آمو برای ٢٥ سال آینده است که به کمپنی «وطن» که بوسیله پسران کاکای کرزی (راتب پوپل و راشد) گردانندگی می‌شود مدتی قبل سروصدا های زیادی را به دنبال داشت.                    
آیت الله شیخ آصف محسنی
درکابل ، گفته ميشد که حزب وحدت، اعضای خانواده و نزدیکان کسانی که توسط امرمستقیم آیت الله شیخ آصف محسنی به قتل رسیده‌اند علیه او به دادگاه شکایت کنند. گفته می شود، محسنی متهم به قتل سران و فرماندهان حزب وحدت و حتی سران حزب حرکت دردوران جهاد و جنگ‌های داخلی می‌باشد. مشتاق، یکی ازآن میان هست ، قتل مرموز مشتاق و ازدواج اجباری خواهرش با آصف محسنی درسن سيزده سالگی، زبان زدعام است. هزاره نيتورک مينويسد: ... سيد حيسن انوري با به شهادت رساندن فرمانده مشتاق ،صادقي نيلي ، كاشفي ، سيد ابراهيم شاه حسيني، ترور نافرجام مرد انديشه وتفكرهزاره سلطانعلي كشتمند وده هاشخصيت روشن فكر وجوانان نخبه هزاره ،قتل عام هزاره ها درافشار اخفال كردن قومندانان هزاره به نفع مسعود و... بسند نكرده. امروز براي نابود كردن يكي ديگرازفرزندان غيورهزاره اقدام به ربودن ايشان كرده. تا شايد بتواند چهره هاي بيدارگرهزاره را كنارزده و خودشان همانند سالهاي تاريك گذشته از وجود اين مردم سوءاستفاده نمايند تا ازين طريق به حيات اش ادامه دهند .
مسلم فهيمي مديرمسئول هفته نامه پيك ديده بان هنگام خروج ازمنزلش توسط افراد شيخ آصف محسني (به سركردگي سيد انوري) ربوده شد. قضيه ازآنجا آغازشد كه فهيمي قبلآ درمصاحبه اي با( تلويزيون امروز)كه خوديكي ازخبرنگارانش بود براي اولين با ازجنايات زنجيره  ي شيخ آصف محسني دريك رسانه جمعي پرده برداشت شهامت فهيمي تمام صاحب نظران را در پايتخت وخارج از كشور كه از جنايات شيخ آگاه بود شوكه كرد وبه خصوص اطرافيان شيخ را به شدد عصباني كرد . فهيمي موضوع مرموزشهيد مشتاق وازدواج اجباري باخواهر مشتاق توسط شيخ درسن سيزده سالگي  وبه شهادت رساندن صادقي نيلي وده ها جنايت شيخ را به بحث كشاند ودرنقطه هاي تاريك اين جنايت سياه روشني انداشت كه بعد ازين قضيه تلويزيون تمدن دستپاچه شدند ودنبال راه فرار به فحاشي ومنحرف كردن اذهان عامه پرداخت .شيخ كه هميشه وارد شدن ازراه مذهب را درجامعه هزاره تجربه كرده است.
وازين طريق مردم صادق هزاره را به هرطرف كه خواست كشاند وازبازوان شان چه كارهاي را كه نكشيد وچه اخاذي هاي كه نكرد وهمچنين سواربرذهن مردم ساده هزاره چه امتيازهاي سياسي ازكشورهاي همسايه براي بقاي خويش گرفت . .. سید ابراهیم شاه حسینی، صادقی نیلی و کاشفی با دستور مستقیم شیخ آصف محسنی به شهادت رسیده‌اند. تمام این اسناد در نزد حزب وحدت موجود می‌باشد. صادقی نیلی، بنیانگزار حزب وحدت با دستور نامه مستقیم محسنی در خانه‌اش به قتل رسیده است که گفته می‌شود دستورنامه واسناد در نزد حزب وحدت موجود است.

سید ابراهیم شاه حسینی نیزاسناد کتبی وجود دارد. کاشفی یکی از فرماندهان  حزب حرک اسلامی در شمال بود. او زمانی توسط محسنی کشته شد که گفتگوومذاکره را با محمد محقق درشمال آغاز کرده بود. حاصل این مذاکره و گفتگوها این بود که هزاره‌ ها در آن زمان متحد شود. این گفتگوهای به صورت سری پیش رفت چون ترس از این وجود داشت که آیت الله محسنی از قضیه آگاه نشود. اما از آنجایی که محسنی مخالف این حرکت بود که هزاره‌ها متحد شوند، دیری نپاید که آیت الله محسنی از این قضیه باخبر شده و امر قتل کاشفی را برای سید محمد علی جاوید راصادر کرد. سید محمد علی جاوید بعد ازآنیکه دستورنامه مستقیم و رسمی قتل کاشفی را از آیت الله محسنی دریافت کرد بلافاصله کاشفی را به قتل رساند. گفته می‌شود گفتگوهای کاشفی ومحمد محقق به مرحله‌ء رسیده بود که حزب وحدت قرار بود تمام امکانات را برای کاشفی و پیوستن به حزب وحدت فراهم کنند.                                               ادامه دارد...

+++++++++++++++++++++

ادامه چپاولگري وقانون گريزي
بخش سوم --- گام به گام باحقايق
تا کجای قصه ها باید زدلتنگی نوشت
تا به کی بازیچه بود دردست سرنوشت
تا به کی با ضربه های درد باید رام شد
یا فقط با گریه های  بی قرار ارام شد.
درچنين وضعي چگونه مي‌شود به آينده‌اي روشني دل خوش داشت و چگونه مي‌شود از احياي ارزش‌هاي انساني و تغييري كه قراراست در زنده گي انسان‌هايي كه به حكم طبيعت در افغانستان زاده‌شده اند رو نماشود سخن گفت؟چگونه مي‌شود اطمينان داشت كه عبدالرحمان به تاريخ سپرده شده، مسعود مرده است، حكمتيارازديده‌ها نهان شده وملا عمرديگر برنمي‌گردد؟ چطورمي‌شود ميان سياف و ملاعمر تفاوت گذاشت، عطا محمد واسماعيل خان با مسعود چه فرقي دارد؟ بسم الله محمدي، امرالله صالح، قانوني، محسني و شينواري چه تغييري كرده اند و كرزي جز فساد، بي‌پناهي و مافيا كدام تجربه جديدي خلق كرده است تا بتوان به تغيير، بهبودي و بهترشدن اميدوار بود؟چراغني بادزد دهان جوال گرفت ؟؟؟ وانتخابات برده رابا دبل عبدالله  تقسيم کرد؟وتاريخ راشرمنده نمود.
کرزي درقدرت !
درواقعه ای مخوف خون می ریزد
از زخم تن حروف خون می ریزد
تن پوش تمام کلماتش زخم است
ازهرناله ي اوف خون می ریزد.

دیپلومات‌ها ومقام‌های خارجی به صورت مداوم کرزي را یک شخص دمدمی‌مزاج واحساساتی که به تیوری‌های توطیه باوردارد، توصیف کرده‌اند. دربرخی موارد حتا وزرای کابینه خودش او را به همدستی درفعالیت‌های جرمی متهم مي کردند . دریادداشت‌هایی به واشنگتن از سوی سفیرامریکا، کارل ایکنبیری که ویکی‌لیکس آن‌ها را افشا کرد ، سفیرامریکا به صورت مشخص ازلحن منزجرکننده‌ای درتوصیف مجالس خود با رییس جمهوراستفاده کرده است.
درحقیقت، ناتوانی اودرجهت دست‌یابی به ابتدایی‌ترین اساسات دولت‌سازی وعدم مصوونیت عمیق اوبه عنوان یک رهبر، پذیرش هرنوع خطایی ازجانب او را نامحتمل ساخته وازسوی دیگر تلاش‌های ما را برای یافتن کرزی به حیث یک همکارمسوول دچارنوعی سردرگمی ساخته است.
آیکن‌بیری شخصیت را دروجود کرزی تشخیص داده بود. شخصی ترسووضعیف است که با ابتدایی‌ترین اساسات ملت‌سازی هم آشنایی ندارد وچنان بیش ازحد به خودآگاهی رسیده است که دیگر زمان بازبینی وبازنگری‌اش ازسوی جامعه جهانی پایان یافته است.
عمرزاخیلوال  وزیرمالیه که ازاحترام زیادی نزد کرزي برخورداراست، به امریکاییان گفته بود که «کرزی یک شخص بی‌نهایت ضعیف بود که به واقعیت‌ها گوش نمی‌داد و درعوض به ساد ‌گی ازسوی هرکسی که می‌آمد وحتا قصه‌ها و طرح‌های بسیارعجیب وغریب را برایش می‌گفت، به ساد ‌گی فریفته می‌شد.» به قول او، یک «حلقه داخلی» وزیران ارشد سیستمی را ایجاد کرده بودند تا زمانی که کرزی «بالای بعضی موضوعات برآشفته می‌شد» به گونه‌ای با هم کارکنند تا برکرزی نفوذ داشته باشند.
درحاکميت کرزي با اندوه زياد تطبيق قانون ، حاکميت ملي ، تحقق دموکراسي ، آزادي وعدالت اجتماعي ،قاچاق ،توليد وعرضه مواد مخدر،  اداره مرد م سالاري ، جلوگيري ا زجرم وجنايت ازقبيل (  رشوت ، دزدي ، مردم آزاري ، زورگوي ، فشاراجتماعي ، تصرف داراي عامه ، خريد وفروش املاک دولتي ، خود سري ...)  به اوج خودرسيد وبرعکس طي اين مد ت فقط وفقط فشار، زورگوي ، حق تلفي ، تحقيروتوهين به مرد م بي دفاع وروشنفکران ستم ديده چه درداخل وچه درخارج روا داشته شده است وبه شکل ازاشکال  د سيسه ها ونيرنگ هاي گوناگون بکارگرفته شد تا جلوحقايق گويي وحقيقت نويسي روشنفکران وسيله تفنگدارا ن د ردا خل ونمايند گان رسمي وغيررسمي آنان دربيرون گرفته شود .
اشرف غني
تا یک دل غمین بود، شادی نيست
تا یک ده ویران بود،آبادی نیست 
تا درهمه جهان یکی زندان ا ست 
درهیچ کجای اين دنيا آزادي نیست.

ازخوش شانسی ما افغانها این است که رئیس جمهورماملقب به مغزمتفکرجهان است که ازلحاظ نبوغ، فکر، مدیریت، درجهان حرف اول را میزند درطول یک سال ازدوران ریاست جمهوری اش تا کنون اکثروزارت خانه ها با سرپرست اداره میشود یا یک شناسنامه ی برقی را نمیتواند توزیع کند . جدا ازمسائل امنیت اقتصاد مشکلات دیگر، درصورتیکه تا هنورمعاش خود، کارمندان دولت ، پولیس، اردو ی ملی از مالیات غربی ها تأمین میشود بازادعا دارد ما ازافغانستان اروپا میسازیم نباید جوانان کشور را ترک کند این ادعا یک خیال باطل بیش نیست اکثرمردم طرزتفکرش درقرن بيست يک مثل دوران قرون وسطی اروپا است.
تمام کسانی که درحکومت وحدت ملی ( وحشت ملي ) شامل هستند درطول سي وپنج سال به جنگ وغارت وچپاولگری مشغول بودند. دولت وحدت ملی درحال حاضربرای تداوم قدرت جنایتکاران وغارتگران وبرای تداوم نظام مافیایی حکومت فعلی به وجود می آید. حکومت برای تعیین چگونگی تقسیم چوکی ها و منصب ها است. مردم براین باورند که تشکیل این حکومت به معنای تداوم قدرت چهره های گذشته است و درواقع نمی تواند تاثیرمثبتی در روند حکومتداری بگذارد. امنيت وآرامش امروزدروطن به يک رويايی دست‌نيافتنی وامنيت به يک کابوس وحشتناک تبديل شده است. امنيت به دست کسانی هست که ديروزبه منظورحرفه‌ ی شدن نشانه‌زنی، عابرين را به گلوله می‌بستند. به دست کسانی هست که افتخار خرابی اين شهر را به گردن آويخته‌اند.  آنانيکه سالهاي سال است که درمقابل ملت ستم ديده ومردم رنج کشيده زورگفتند ، کشتند ، بستند وبردند وازاموال بيت المال وازخون ملت قصرها، بلدنگها وآسمانخراشها ساختند ودرمقابل ديد جامعه بين المللي وقواي ناتوثروت ملي را به تاراج ميبرند ودستان شان بيشترازگذشته وبه خون بي گناهان آلوده شده است .
ابراهیم عادل

نشریه واشنگتن پست به تاریخ ۱۸ نوامبر ۲۰۰۹، پرده از مرداری ابراهیم عادل، وزیر سابق معادن افغانستان، برداشت. این روزنامه فاش نمود که عادل در بدل اخذ ۳۰ میلیون دالر رشوت قرارداد دومین معدن بزرگ مس جهان، در «مس عینک» لوگر را به شرکت چینی، «شرکت گروه استخراج و ذوب فلزات» (Metallurgical Group Corp) ، داد. ابراهیم عادل بدون این که اوراق داوطلبی دیگر شرکت‌ها را مطالعه کند با دیدن بندل‌های دالر قرارداد را امضا کرد. روز نامه می‌نویسد: به قول یک مامور امریکایی که در استخبارات نظامی معلومات کافی دارد وزیر معادن و صنایع افغانستان آقامحمد ابراهیم عادل به گرفتن ۳۰ میلیون دالر امریکایی به‌عنوان رشوه از طرف شرکت چینی متهم شده‌است. این مقام امریکایی ادعا کرده‌است که پول متذکر در دسامبر ۲۰۰۷ در شهر دوبی بعد از امضای قرارداد ۲ میلیارد و نهصد میلیون دالر مس عینک به عادل پرداخته شده‌است. این وزیر خاین هم بدون اندک‌ترین بازپرس با پشتاره پول کشور را ترک نمود.
محمود کرزی

محمود کرزی، برادر حامد کرزی، از جمله سران مافیا است که در قندهار زمین دولتی مربوط وزارت دفاع را غصب نموده‌است. زلمی زابلی در مصاحبه‌ای به تاریخ ۸ جنوری ۲۰۱۳ با «رادیو آزادی» گفت که محمود کرزی نیز بیش از ۲۰،۰۰۰ جریب زمین را در قندهار غصب نموده که بیشتر آن ملکیت وزارت دفاع است. برادران کرزی بر این زمین‌های غصب‌شده شهرکی به نام «عینو مینه» ساخته و قرار است ۱۳۰۰۰ خانه مسکونی را در آن بسازد. این چپاولگر هم بدون تصفیه حساب با ملت مانند سایر برادران جنایت‌کارش عیش و نوش می‌کنند.
عنایت‌الله قاسمی

عنایت‌الله قاسمی چهره مفسد دیگر نظام پوشالی کرزی است. وی به‌حیث وزیر ترانسپورت کابینه کرزی ایفای وظیفه می‌نمود. این شخص در زمان تصدی این پست، پول هنگفت این وزارت را حیف و میل کرد و بزرگ‌ترین لطمه را به شرکت هوایی آریانا وارد کرد. ذبیح‌الله عصمتی، رییس پیشین شرکت هوایی آریانا، می‌گوید: در زمان وزارت عنایت‌الله قاسمی و ریاست نادر آتش، آنان ۶۰ میلیون دالر اختلاس نموده و ۴۰ میلیون دیگر نیز به این شرکت خساره وارد نموده‌اند. لوی سارنوالی به تاریخ ۸ مارچ ۲۰۱۱، قاسمی را با بکس پرازدالر در میدان‌هوایی کابل دستگیر کرد ولی با گذشت دو روز، کریم خلیلی معاون دوم کرزی وی را رها و به خارج از کشور فرستاد.
لوی سارنوالی، می‌گوید که وی شخصا به ۹ میلیون دالر اختلاس متهم است.
عمرداوودزی

در۲۵ اکتوبر ۲۰۱۰، نشریه «نیویارک تایمز فاش نمود که عمر داوودزی جاسوس ایران در ارگ ریاست جمهوری افغانستان است که ماه یک یا دو بار بکس‌های پر از پول را به این کشور انتقال می‌دهد. این منبع می‌افزاید پولی که ایران به افغانستان می‌دهد، رقم بسیار بالا است. کرزی هم تایید کرد که داوودزی ماه یک یا دوبار یک میلیون دالر را از ایران به افغانستان انتقال می‌دهد. بعد از این رسوایی ارگ بود که کرزی داوودزی را ارتقای مقام داد و ابتدا سفیر افغانستان در پاکستان و بعد وزیر داخله مقرر کرد.
به تعقیب افشای جیره‌گیری ارگ از رژیم پلید آخندی ایران، در ۲۹ اپریل ۲۰۱۳ نشریه نیویارک تایمز یک‌ بار دیگر فاش نمود که سی.آی.ای نیزبه دفتر کرزی ماهانه یک مقدار زیاد پول بدون حسابدهی می‌پردازد. خلیل رومان، رییس سابق دفترکرزی، گفت: «ما به این پول جنیات می‌گوییم. به شکل مخفی داخل می‌شود و به شکل محرمانه بیرون می‌رود.» گفته می‌شود این پول در بین جنایت‌کاران تنظیمی تقسیم می‌شود تا منافع امریکا را در این کشور حفظ کنند. این رسوایی هم پس از چند روز سر و صدا، بسیار ماهرانه زیر زده شد.
ظاهرقديرفعلآ معاون ولسي جرگه
ظاهرميگويد-  درحدود ۳۶۵ میلیون دالرسرمایه دارد و نیازمند قاچاق نیست.اکنون شماری ازآگاهان این اندازه پول را درنزد ظاهر قدیر پرسش برانگیز دانسته وخواهان ارایه اسناد مشروعیت این سرمایه هستند.به تازگی پرده از برخی از فعالیت های شماری از نمایندگان مجلس برداشته شده است، از میان ظاهر قدیر که متهم به قاچاق آرد شد گفته است که سرمایه اش به اندازه بزرگ است که نیاز به قاچاق ندارد.وی گفته است که درحدود سه صد موتردارد بيست تاسي عراده آن ضد گلوله ( زره ) است و مصرف ماهانه این عضو مجلس درحدود چهارصد هزاردالرمیشود .قدیرگفته است: تنها سرمایه من ۳۶۵ تاپنجصد میلیون دالراست، بايد پرسيده شود که این موترها ازکجا شده است و این خانه ها را از کجا کرده است.؟؟؟
جماهیرانوری
جماهیر انوری، وزیرامورمهاجرین و عودت‌کنندگان چندین بارازکمیساری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان  (UNHCR)، خواسته است تا ده‌ها هزاردالرامریکایی را به حساب شخصی شماری ازافرادِ خاص او، واریز کنند. شکران عثمانی مسول مالی سابق وزارت مهاجرین گفته: براساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵۰ هزار دالر را به شازیه، یکی ازهمسر‌های انوری)  انوری چندین همسر دارد(  تحویل کرد‌ه‌ام و ۴۷ هزاردالرباقی مانده به شرکت توریستی «هپی دیز» که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شازیه را در یک ورق نیزگرفته‌ام. درگزارشی که توسط کمیته مبارزه با فساد اداری ومسئوول مالی وزارت امور مهاجرین، عثمان شکرانی و معین مالی عبدالصمد حامی نیزتایید شد، ازغارت میلیون ها دالردیگرنیزتوسط وزیر امور مهاجرین سخن می رود. وزیرامورمهاجرین درکنار دزدیدن ده ها هزاردالر از کمک های مستقیم کشورهای خارجی، صد ها هزار دالردیگر را نیز ازفروش زمین هایی که قرار بود برای بیجا شدگان و مهاجرین برگشت کننده، توزیع شود، به جیب زده است. تمام فامیل و اقارب نزدیک خود را در پست های مختلف این وزارت گماشته و تعدادی ازدوستان این وزیر که پست های مشخصی در وزارت ندارند، به حیث دلالان فروش زمین دراین وزارت مشغول بودند.


+++++++++++++++++++++++++

تداوم چپاول وتاراجگري دوره سياه کرزي
بخش دوم --- گام به گام باحقايق
مشکل اساسي امروزعبورازچنگال خونين قدرتمداران وواستثمارگران است که آنان برای بقاي خود نیاز به ابزارقهرو بسیج نیروهای محافظ خود است . تداوم بدبختی و بی سرآنجامی و بی نتیجه گی مبارزات بی خشونت وعدالت خواهانه،علیه خودکامگی وامکان ساختن فضاي امن وعاری ازجنگ وفقر، فقظ درصورتی میسر خواهد شد که حفظ  سود تولید و تصرف سرمایه های تولیدی انسان ها بدست صاحبان اصلی آن باز گردانده شود .
تلويزيون كه تو را داد نشان، خنديدم
ديدمت خنده چوبرروي لبان، خنديدم
من پس از ايّام غم و صبر و سكوت
قدرتت برهمگان گشت عيان، خنديدم
گفته بودي شكست تو خيالي خام است
منِ بديدم چو بشكسته فرمان خنديدم
آردو روغن و برينج و تيل و چوپ
کرده  نوسان وازين نوسان خنديدم
پول همه روزها رود تا زيارت خدا
پول کافرکه گشته  مسلمان خنديدم
خبرسقوط قندوزکرده حيران چکنم
ولي از فرارهمه  زندانيان خنديدم
 همه را سربريدند وکشتند وبردند
ديدم آب ازآب نخورد تكان، خنديدم
تا شنيدم كه تو گفتي واو چه بهتر
انتخابات، چنان نعره زنان خنديدم!
روزها همه دشمني وشبها غيبت هم
اکنون ديدم دست دردست تان خنديدم.
درلیست والیان، والى ولایت بلخ، عطامحمد نور، والى غزنى، عثمانى، خواجه غلام غوث ابوبکر، والى كاپیسا، والى بدخشان، بازمحمد احمدى و والى اسبق خوست، پتان یاد شده اند كه از موقف دولتى خود سوء استفاده کرده و اختلاس نموده اند. علاوه بر وزراى كابینه، والیان، رئیسان عمومی، چندین تن از مامورین وزارت حج و اوقاف نیز به اخذ رشوه واختلاف در این لست متهمند.  منابع مطرح و مهم درپارلمان وشوراى ملی گفته اند كه در کنار اسماى افشا شده ارقام، اسناد ودلایل نیز ارائه شده كه به استناد ان این مقامات متهم دانسته شده اند.  درباره تعدادی از این مقامات گفته شده است كه در چندین معاملات و براى سالهاى طولانى از منابع دولتى و مردمى سوء استفاده نموده اند.
محمد امين فرهنگ
مجلهء شپیگل چاپ آلمان بر وزیر تجارت سابق محمد امین فرهنگ اتهام وارد کرده است که وی در وقت وزارت خود به ملیون ها دالر سرمایهء دولتی دستبرد زده و این پول ها را دربانک های خارجی مخصوصاً در یک بانک سویس انتقال داده است. مجله شپیگل می نویسد:
علاوه بر آن فرهنگ در یک مورد دیگر هم حکومت افغانستان و پارلمان این کشور را فریب داده است، زیرا وی باید قبل از وزیر شدن تابعیت آلمانیش را فسخ می کرد، ولی او تا آخرین لحظه پاسپورت آلمانیش را حفظ کرده بود.

مجله می نویسد: محمد امین فرهنگ در سال 1981 به آلمان مهاجر شد و سال ها در پوهنتون بوخم درس می داد و در سال 2001 دوباره به کابل برگشت، ولی خانواده و فرزندانش در آلمان زنده گی خود را ادامه دادند. مجله از قول لوی څارنوال حکومت افغانستان محمد اسحق الکو نوشته است که می گوید: فرهنگ به چهار ملیون دالر از بودجهء وزارت خود دستبرد زده است.  و به نوشته مجله، منابع دیگر این مبلغ را تا نوزده ملیون دالر تخمین کرده اند. به نوشته روزنامه، الکو گفته است که بر علیهء فرهنگ اسناد و شواهد در دست دارد و باید به زودی اتهامات علیه وی رسماً اعلان شود.  به گفته الکو، بهتر است که فرهنگ خودش به کابل حاضر شود تا به این سوال ها پاسخ گوید.
مجله شپیگل می نویسد، درغیر آن الکو می گوید، مجبور خواهد شد که از برلین تقاضا کند تا این وزیر سابق را به کابل تسلیم نماید.  نظر به نوشتهء مجله شپیگل، به اساس یک معلومات شعبهء گمرکی آلمان در سال 2008 ادارهء جنایی آن کشور هم پی گرد قانونی را در مورد آقای فرهنگ شروع کرد که گفته می شد وی یک مقدار پول بودجهء وزارتش را در یک حساب بانکی خصوصی در سویس انتقال داده است.
اسحق الکوفرارکرد
اسحق الکو لوي سارنوال درحکومت حامد کرزی، درتبانی با جمعی از مقامات عالیۀ محلی در بلخ، با پرداختِ دو میلیون دالر به مسئولان حکومتی و مرزی، ازقلمروافغانستان خارج شده است. تأیید رسمی این خبر تا کنون صورت نگرفته؛ اما فرارموصوف، فضاحتِ تبلیغاتی شدیدی را موجب شده و کش وگیر مقامات شمال با مرکز را افزایش میدهد.دولتِ وحدت ملی به یک تُکری پر از بقه ماننده شده و عاملان رشوه و فساد، از هر گوشۀ آن قادر اند جستی زنند و جیم شوند. شکست دولت درکشیدن ریسمان خلاف کاران کابل بانک ضربه یی بود که این کشتی نو سفر را از نظر جلب اعتماد عمومی، سوراخ کرده است.به دستور دکترغنی، دادستان کُل اسحق الکو برای حسابدهی و استردادِ ثروت های قید کرده، به طور اعلام ناشده، ممنوع الخروج شده بود. این اقدام از همان آغاز، با مخالفت و مزاحمت های حامد کرزی برخورده و عبدالله را هم به پشتیبانی از سارنوال، قانع کرده بود.با آن هم دولت مرکزی برای حسابرسی به قضیۀ اسحق الکو دو گزینه دارد. نخست آن که دولت آلمان اگر با حکومت مرکزی یاری کند؛ ممکن است در ازاء تهیۀ اسناد ومدارک ثقه و دادگاه پسند، ودرخواست رسمی حکومت غنی وی را به حکومت افغانستان تحویل دهد. کشورهای متحد ازصدیق چکری گرفته تا نادرآتش وعنایت الله قاسمی را تا کنون هیچ خلافکاری به افغانستان تحویل نداده اند.  ورنه آنان سهل قادر اند حسابات شخصی اسحق الکو و دیگران را نظارت کرده و محتوای آن را به بودجه دولت مرکزی منتقل کنند. گزینۀ دمِ دست این است که دولت جایداد های غیرمنقول وبسیار کلان اسحق الکو میتواند مصادره کند. ازجمله اسحق الکو درکوهدامن کنار جاده عمومی یک باغ بزرگ را به رشوت گرفته و هربخش آن را به یک فساد خانۀ رسمی روزانه وشبانه بدل کرده بود. صحن و ساختمان آن را با رشوه های فزونتر، آرایش داده و با ساختن حمام سونا، حوض شنا و دیگر بخش های متممه، به یک تفرجگاه تبدیل کرده است. دولت می تواند اول تر از همه آن را تحت قیمومیت در آورد. درگزارش امروز آمده است که اسحق الکو از زمان ایجاد حکومت دکترغنی، بخش های زیادی از املاک غیرقانونی را به طورغیرقانونی فروخته است. اگرمقامات از مردم کمک بطلبند، قضیه به زودی حل می شود. درگزارش قید شده که یک شاگرد نانوای گمنام دریکی محلات آلمان، امروز به یک میلیاردر مبدل شده است. زنجیره میلیاردرها بازهم به جهادی ها ختم می شود.

الکو ازارتباطی ها و فعالان قدیمی حزب اسلامی حکمتیار بوده است. کرزی از وی درسرکوب جریان های مخالف بهره می برد و دستش را برای هر اخاذی باز گذاشته بود. تمام تاجران شاهد وحاضر اند و اگر مصلحت نکنند اسرار زیادی است که درارتباط به الکو می توانند به مطبوعات و حکومت بگویند. دکترغنی بی درنگ پس از روی کار آمدن، شبکه های رسمی اخاذی وفساد را که لوی سارنوال درتمامی بدنه های دولت به شکل یک دفترایجاد کرده بود؛ متلاشی کرد؛ اما از تعقیب و بازجویی وی خود داری ورزید.الکو حتی قبل ازین مسایل درقضیه بانک انکشاف زراعتی به جرم اختلاس هجده میلیون دالر از نظر محاکم ثلاثه مجرم دانسته شده و تحت پیگرد قضایی قرار داشت. اما سلطه تیم کرزی مانع می شد که دست قانون به وی برسد. به همین علت، الکو بسیار مشوش بود که مبادا، دکترغنی، دوسيه های وی را دو باره روی کار کند. شبکۀ مافیایی لوی سارنوالی، وی را درین سفر بی سروصدا تا مزارشریف بدرقه کرده اند. الکوتنهادوميليون دالربراي فرارش پرداخت .
فوزيه کوفي وکوفيها
فوزیه کوفی در چند سال اخیر و از برکت حکومت مافیایی کرزی به یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر و سنگ های قیمتی در ولایت بدخشان تبدیل شده است. موصوفه سال ها یک برادر خود را کمیسار بندر شیرخان قندوز و برادر شوهر خواهر را کمیسار بندر اشکاشم ولایت بدخشان مقرر نموده بود و از این دو بندر صد ها کیلو گرام هیرویین را به تاجیکستان و از آنجا به روسیه قاچاق نمود. فوزیه کوفی با یک ابتکار فنی خواهر خود (مریم کوفی) را از ولایت تخار به پارلمان موفق ساخت تا هر دو در تبانی با تعدادی از چهره های همسو با ایشان در وزارت امور داخله به تجارت شان رونق بخشند. اما از بخت بد شان ورق برگشت و برادر کلان به جرم قاچاق مواد مخدر از وظیفه برکنار و به زندان افتاد. (تا فعلاً در زندان است) برادر کوچک به جرم اختطاف فراری شد. ) شوهرخواهرنیز به جرم قاچاق مواد مخدر به زندان افتاد.  پسرخاله که یکی از مدیران اجرایی قاچاق شان به حساب می رفت به جرم کشتن یکنفر (در شهرک آریا) روانه زندان پلچرخی کابل گردید. مردم بدخشان بخصوص مردم کوفاب از ظلم، ستم و استفاده جویی های این فامیل به ستوه آمده اما بازهم و در شرایطی که چهره اصلی این فامیل قاچاقبر به همه افشا گردید هنوز برسر قتدار هستند.
همچنین نادرشاه کوفی برادر فوزیه کوفی که یک شخص کاملا بی سواد می باشد مدت دوازده سال است که به حیث ولسوال کوف اب وظیفه اجرا می کند! اسناد جعلی که در ریاست معارف بدخشان ترتیب گردیده نشان دهنده ان است که ریاست معارف بدخشان و به خصوص عصمت الله شرقی معاون تدریسی این ریاست در جرم این مساله دخیل هستند.

عبدالجبارثابت
اسناد موجود در تحقيق كليد گروپ نام افراد زیر را نشان مي دهد كه اعضاي هيئت عالي رتبه دولتي بوده و در واگذاري قرارداد ليلام چوپ چارتراش در ولايت‏هاي كنر و نورستان دست داشتند:
عبدالجبارثابت لوی سارنوال
محمد امين فرهنگ؛ وزير اقتصاد وقت حكومت افغانستان
محمد اسحاق الكو؛ معاون لوی سارنوال در آن زمان و در حال حاضر لوی سارنوال دولت افغانستان
و یکتن دیگر كه درآن زمان رئيس بازسازي اداره امور دارالانشای شوراي وزيران بود.
کلید گروپ با محمد امین فرهنگ كه سمت وزارت اقتصاد حكومت افغانستان را در زمان قرار داد فوق به عهده داشت و همچنان عضو هیئت عالی رتبه دولتی در مجلس داوطلبی و لیلام چوب‌های چارتراش کنر و نورستان  بود مصاحبه اختصاصی انجام داد. وی ضمن تاکید به برنده شدن شرکت نجیب الله اختری می گوید: از عقد قرارداد دومی توسط وزارت مالیه با شرکت های زاهد ولید و احسان الله بهار اطلاعي ندارم.
جنرال امین الله قومانده سابق پولیس میدان هوایی ، اسنادی را ارائه کرده، ثابت با یکی ازکسانی که به قاچاق مواد مخدرمظنون شناخته شده است ، رابطه بسیار نزدیک دارد . اما این موضوع هیچگاه ثابت نشده است . جنرال امرخیل ادعاکرد که من آمرقاچاق پولیس میدان هوایی را به اتهام ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر از کار برکنار کردم اما ثابت به من هشدار داد که او را دوباره به وظیفه اش برگردانم . البته پایان این کشاکش به سود آقای ثابت تمام شد و امین الله امرخیل از وظیفه اش برکنار گردید. رئیس جمهور کرزی درباره عبدالجبار ثابت چنین گفت: من به دیوانه هایی مانند جبار ثابت ضرورت دارم! البته معنای این سخن آن است که رئیس جمهور میتواند از وی به حیث عامل فشار علیه هرکسی که لازم بداند ، استفاده کند.  نخستین اقدام اجرایی جبار ثابت در هشت ماه پیش ، صدور حکم بازداشت محمد صدیق چکری وزیر سابق اطلاعات وفرهنگ دولت مجاهدین درزمان ریاست جمهوری دوماه پروفیسور صبغت الله مجددی بود که با مقاومت برهان الدین ربانی رهبر جمیعت اسلامی ( فعلا عضو پارلمان ) رو به رو شد. اتهام علیه چکری علاوه برآن  چندان مشخص نبود ، از سوی افراد قدرتمند خنثی شد واین امر اعتبارثابت را زیر سوال برد.
دومین مرحله اقدامات جبارثابت درولایت هرات درغرب افغانستان بود. وی رییس سارنوالی آن ولایت را برکنار کرد وفرد مورد نظر خودش را به کارگماشت اما ده روز بعد، فرد تعیین شده از سوی جبار ثابت به اتهام زنا وشراب نوشی آن هم درماه رمضان ماه مقدس مسلمانان از سوی پولیس بازداشت شد و همراه با چند از رفقایش درصفحه تلویزیونها به نمایش گذاشته شد.جبارخودچندين نمره زمين رهايشيرادروزيراکبرخان چپاول نمود .
محمد عمرشیرزاد
 محمد عمرشیرزاد؛ سرپرست این ولایت درچندین قضیه اختلاس و رشوه‌خواری دست دارد. شورای ولایتی فراه سرپرست این ولایت را متهم کرده است که وی بدون محصول گمرکی به دو هزار تانکر تیل «بی‌کیفیت» در مرز ابونصر فراهی، اجازه ورود به کشورداده است .  شیرزاد در بدل این کار، حدود دو میلیون دالر رشوه گرفته است. دربخشی دیگر گزارش شورای ولایتی فراه همچنین آمده است که سرپرست فراه شخصی را به نام اجمل که بست ترجمانی ولایت را برعهده دارد، از چند ماه بدین‌سو در مرز ابونصر فراهی گماشته ‌است. اجمل تکت‌های غیر قانونی را بدون اجازه و مهر وزارت تجارت چاپ و روزانه صدها هزار افغانی به نفع والی جمع آوری می‌کند. پیشتر روزنامه «نیویارک تایمز» به تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۴ در گزارشی ازفساد گسترده درگمرکات افغانستان پرده برداشته بود . براساس این گزارش «با تخمین بسیار محافظه‌کارانه»، سالانه ۵۰۰ میلیون دالر در گمرکات افغانستان به تاراج می رود و از نتایج بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) نقل می‌ شود که افغانستان نیمی از عواید گمرکی ‌اش را در اثر فساد از دست می‌دهد. کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در افغانستان نیز اعلام کرده بود که فساد در گمرکات کشور به «بلندترین» سطح آن رسیده و بخش اعظم عواید افغانستان به سبب وجود فساد در گمرکات از دست می روند . شورای ولایتی فراه همچنین محمد عمر شیرزاد؛ سرپرست این ولایت را متهم کرده است که در بدل یک میلیون دالر، قرارداد پروژه ساخت مسجد جامع فراه را به یک شرکت مورد نظر خودش سپرده ‌است.
ساختمان مسجد جامع شهر فراه به ارزش بیش از ۸۳۰ هزار دالر امریکایی از کمک مالی یک تاجر عرب، ساخته می‌شود. تهداب ساختمان این مسجد در ماه حمل سال جاری گذاشته شده و قرار است تا سال آینده کار ساخت آن، تکمیل شود. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که اشرف غنی؛ رییس جمهور دررأس یک هیأت ۵۰ نفری راهی ولایت هرات شد و طی این سفر، ده‌ها کارمند و مسؤول ادارات محلی این ولایت را برکنار و برخی از آنها از جمله چندین کارمند گمرک هرات را به دادستانی معرفی کرد. غنی گفت که به دنبال ارائه گزارش هیاتی که او یک هفته قبل به منظور بررسی وضعیت هرات به این ولایت فرستاده بود، وارد اقدام عاجل شده و والی و ده‌ها مقام محلی این ولایت را برکنار کرده است. هرات مرکز زون غرب کشور محسوب می شود و فراه نیز یکی از ولایات غربی کشور است که بر اساس زون‌بندی، تحت پوشش هرات به شمارمی آید.
بانکي درقندهارچورشد
درولایت قندهارگفته اند که کارمندان شعبه بانک مرکزی در ولسوالی سپین‌بولدک قندهار پول‌های این بانک را دزدیده اند. گفته شده که مدیر شعبه بانک مرکزی درولسوالی سپین‌بولدک در تبانی با دو مامور خود پول های بانک را دزدیده و بعدا به پاکستان فرار کرده اند .ضیا سخنگوی پولیس قندهار گفته که کارمندان بانک، این پول ها را به تدریج از خزانه بانک بیرون کرده اند.معاون بانک مرکزی گفته که هیاتی حقیقت یاب ازکابل پایتخت به قندهار سفر کرده تا تحقیق کند که پول دقیقا چه قدر بوده است. در همین حال فضل احمد رئیس بانک مرکزی افغانستان در حوزه جنوب غرب می‌گوید که متهمان پول ها را گرفته و با خانواده‌های خود به پاکستان سفر کرده‌اند .حالا آنها مفقود شده اند‍‌، اعضای خانواده و اقارب آنها هم خود شانرا ناپدید کرده اند، مدیر شان شش سال در این بانک کار کرده بود و خیانتی از او سر نزده بود. پنجاه میلیون افغانی ازخزانه بانک برده شده است.
مسئولان بانک مرکزی می‌گویند که کلیدهای خزانه شعبه این بانک در سپین‌بولدک قندهارنزد اعضای یک کمیسیون بود اما ازآنجایی که مدیر این شعبه اعتبار و سابقه شش ساله کار با بانک مرکزی داشت، از اعتماد خود استفاده کرده و کلیدها را پیش خود نگهداری می‌کرده است .ولسوالی سپین بولدک قندهار با پاکستان مرزمشترک دارد و از ولسوالی‌های پر درآمد قندهار است. درشعبه بانک مرکزی در سپین‌بولدک علاوه بر درآمدهای شهرداری و ترانسپورت، درآمدهای گمرکات نیزسپرده می‌شد .  بانک مرکزی در ولایت‌ها و بیشتر ولسوالی های افغانستان نمایندگی دارد و پرداخت‌های رسمی و اجرای بیشتر معاملات پولی دولتی ازطریق شعبه های این بانک انجام می‌شود .درافغانستان شانزده بانک از جمله چهار بانک خارجی فعال است.


+++++++++++++++++++

دودولت (کرزي وغني) ويک عملکرد
بخش نخست --- گام به گام باحقايق
 
اگرفضای ادارات دولتی ازوجود عناصر فاسد ، بنيادگرا ، خاين واستفاده جوپاک گردد، اگردولت ازعملکردهای سازشکارانه با بنيادگرايان  جاه طلب دست بکشد واگرظرفيت ها مطابق قابليت افراد واشخاص با فهم ، صادق و متعهد به آرمانهای ملی ونيز معيارهای شايسته سالاری درنظر گرفته شود ، به يقين که مشکلات ازسرراه برطرف خواهد شد. هنوزديرنشده است که مسئولين امور به سوی قانون مداری و تطبيق اصول وقوانينی که تامين کنندهً منافع عليای ملت ماست گام های صادقانه، دلسوزانه ومسئولانه بردارند تا باشد تطبيق قوانين عدلی ، قضايی وسايرلوايح ومقررات تحت شعاع و انضباط ومسئوليت پذيری درجامعه به گونهً يک فرهنگ اداری محل تطبيق خويش را دريابد و دواير دولتی ازلوث عناصر بنيادگر ، استفاده جو وبيسوادی که با نيش ونوش ازپوست واستخوان مردم ما به اعتبار مردم افغانستان استفاده می نمايند ويا بنياد اجتماعی نوپای مردم را که سده ها عذاب کشيده اند با فرايند و بازتاب فساد اداری هستی ملت ما را به يغما ميبرند روی معيارهای حسابگرانه به چنگال قوانين عدلی و قضايی مجبور به تصفيه حساب گردند. ودورنيست که مردم ما با مشت کوبندهً قانون وعلاقمندی به حفظ دارايی های عامه وبيت المال اکثرکسانی را که با سوء استفاده از قدرت مرتکب چنان خيانتی گرديده اند مورد بازخواست و سرزنش قرار بدهند ، زيرا درامتداد زمان، تاريخ آيينه تمام نمای افعال واعمال مردم است.
وطن ویرانه ازیاراست یا اغیار یا هر دو؟
مصیبت ازمسلمان است یا کفار یا هر دو؟
همه داد وطن خواهی زنند، اما نمی دانم
وطن خواهی به گفتاراست یا کرداریاهردو؟
وطن را فتنه ی مسند نشینان داد بردشمن
ویا این مردم بی دانش بازار یا هر دو؟
کمند بند گی بر گردن بیچارگان محکم
زبند سبحه شد یا رشته ی زنار یا هردو؟
وکیل ازخدمت ملت تغافل می کند عمدا
و یاباشد وزیرازمملکت بیزاریا هر دو؟
وکیلان و وزیرانند خائن، فاش می گویم؛
اگردرزیر تیغم یا به روی دار یا هر دو
تو را روزی به کشتن می دهد ناچار، 
زبان راستگو یا طبع آتش بار یا هر دو. لاهوتی

درشرایط کنونی درافغانستان شصت فیصد مردم زیرخط فقر زندگی می کنند درحالیکه تنها مصرف نظامیان آمریکا در افغانستان دوصدوسي میلیارد دالر بوده است .
روزانه درکشور فقط در کابل بخاطر محیط ناسالم و غیر بهداشتی ده نفر جان خود را از دست می دهند
روزانه درکشور حدود هفتصد طفل میمیرد
روزانه درکشور چهل چهار زن درهنگام زایمان جان خود را از دست می دهد
روزانه درکشور ده نفربراثر انفجارماین از بین میرود
روزانه درکشور حداقل بیست نفربراثربمباران ها و حملات انتحاری از بین می رود
در کشور یک و نیم میلیون نفر به بیماری های ناعلاج مبتلا می باشد  
در کشور یک و نیم میلیون نفر دارای بیماری های کلیوی و جگر می باشد
درکشور دو میلیون نفر به بیماری قند و دیابت گرفتار می باشد
درکشور دو میلیون نفر معتاد به مواد مخدر هستند که از این میان يکصدوبيست هزار نفر زن و شصت هزار نفر آن اطفال زیرسيزده سال می باشند.
کشوردومین کشورفاسد در جهان است
کشور بعد از سومالیا ضعیف ترین و فقیر ترین کشور در جهان است
کشور درسال جاری دو میلیون تن بیشتر از مصرف جهان، مواد مخدر تولید کرده است.
شصت درصد اقتصاد کشور مافیایی می باشد .
چهارمیلیون جوان درایران و پاکستان به ارزان ترین ومطیع ترین شکل نیروی خود را به خارجی ها به فروش می رساند.  سالانه تنها دربخش دولتی افغانستان چهارصد میلیون دالر اختلاس و دزدی می شود.
میزان ناامنی ، اختطاف، خود سوزی ، خودکشی، تجاوز به نوامیس به مراتب افزایش یافته به دلیل اینکه هیچ متجاوزی بر عناف زنان به اشد مجازات محکوم نشده است و هیچ اختطاف گری محکوم به اعدام نگردیده و در زمینه خودسوزی و خودکشی فرهنگ سازی درکشور انجام نگردیده است .
با این وجود اگرما از روی آماروارقام به وضعیت افغانستان درسالهاي گذشته نگاه کنیم ، آنچه لازم است از پیشرفتهای دولت طی این سالها به دست خواهیم آورد و میزان وجود فساد در ارگانهای دولتی به دست خواهد آمد. 
خلاصه کلام این که اگر واقعا جناب کرزی و غربی ها قصد مبارزه با فساد را دارند ، ابتدای باید از خود و نزدیکانشان شروع نمایند و سپس در رده های پایین تر با افزایش حقوق وایجاد منابع درآمد سالم رشوه گیری و اختلاس را کاهش دهند . چرا که معلمی که تنها پنج هزار افغانی درآمد دارد چاره ای ندارد به جز فروش نمره و کارمندی که تنها چند هزار افغانی حقوق می گیرد که معاش زندگی را نمی شود چاره ای ندارد به جز گرفتن رشوه. اما باز هم اشاره شود که فساد در افغانستان مربوط به رده های پایین نمی باشد و باید ریشه آن که مربوط به خود مسئولان است از بین برود.

ماریا میلر، وزیر فرهنگ اطلاعات انگلستان، پس از یک رسوایی مالی به تاریخ ۹ اپریل ۲۰۱۴ از سمتش استعفا داد. در ابتدا پول حیف و میل‌شده توسط وی ۴۵ هزار پوند اعلان شد ولی پس از تحقیق این رقم به ۵۸۰۰ پوند کاهش یافت. خانم میلرمی‌گوید این پول را به عنوان مصارف نمایندگی دریافت کرده بود و به‌خاطر ساخت خانه به والدینش به مصرف رسانید. ولی درافغانستان مافیایی و غرق در فساد از رییس دولت گرفته تا وزرا و وکلا و مشاورین همه تا گلو در اختلاس و خورد و بردهای میلیون ‌دالری گور هستند و هر روز در رسانه‌های داخلی و خارجی بوی خیانت و غارت شان بالا است، ولی آب از آب تکان نمی‌خورد و فردا همان وزیر یا رییس در چوکی بالاتر نصب می‌گردد و یا بدون حساب‌دهی و محاکمه نزد بادارن خارجی خود پناه می‌برد و با پول باد‌آورده عیش و نوش می‌کند. در این کشور بی‌در و دروازه به هر پیمانه که مفسد باشی به همان اندازه مقامت بلند می‌رود.
درافغانستان، کرسی های دولتی براساس زدوبند ها و معامله گری های سیاسی به افراد داده می‌شوند و شایستگی و لیاقت و یا دید خدمت به مردم و وطن به حرفهای پوچ و بی‌معنی می‌ماند. پست های پایین تر در سطح ریاست و مشاور و سفیر و دیگر مقام های پول آوربه قیمت های هنگفت خرید و فروش می‌شوند و کسانیکه مقرر می‌شود، آن کرسی را بزنس شخصی پنداشته بدون دغدغه خاطر به جمعاوری پول ازهرطریق نامشروع و حرام می‌پردازد و با این پولهای بادآورده که به قیمت سیهروزی مردم فقیر ما به چنگ می‌آورند در دوبی، دهلی، لندن و سایر جا ها به سرمایه گذاری و عیاشی می‌پردازند. درحالیکه حامد کرزی با معاونش ازفاسدان درجه یک کشوراند، چطور می‌شود از مبارزه علیه فساد حرفی به میان آورد؟ حامد کرزی و خانواده‌اش، طی دهسال از هوتلی های خارج نشین، به میلیونر ها مبدل شدند و برادرانش درراس مافیای اقتصادی و مواد مخدر کشور قرار دارند. این خانواده تنها در چپاول ده هزار جریب زمین و اعمار شهرک عینومینه قندهار، غصب فابریکه سمنت غوری، کابل بانک، املاک دوبی و غیره سرمایه گذاری های قارونی به جیب زدند اما در جریان ثبت دارایی مقامات شاهد بودیم که کرزی چطور با چشم‌پارگی وصف ناپذیری مجموع داراییش را فقط بیست هزار دالر عنوان نمود.
معاون کرزی، فهیم قسیم با برادرش حسین فهیم در راس مافیای زمین قرار داشته، از طریق چپاول دارایی های عامه و غصب زمین، سرمایه سرسام آور اندوخته و پول های حرام را در داخل کشور با اعمار بلندمنزلها و شرکت ها و در خارج از کشور به کارانداخته اند. کریم خلیلی با برادرش حاجی نبی زمین های وسیع را در کابل قبضه کرده به میلیونها دالر به فروش رسانیدند و ازهیچ به سرمایه داران اصلی کشور تبدیل و صاحب غلغله گروپ، چینل تلویزیونی وغیره شدند. تنها در قضیه کابل بانک، قریب یک میلیارد دالرازپول ملت به غارت رفت، اما از آنجاییکه خانواده کرزی و فهیم در این کلاهبرداری تاریخی سهیم اند تا حال بردوسیه این چپاول پرده انداخته شده و اقدام جدی در برابر عاملانش صورت نمی‌گیرد درحالیکه گردانندگان اصلی این بانک حقایق مهمی را دردست داشتن شخص حامد کرزی، حسین فهیم، محمود کرزی، قدیرفطرت، عمر زاخیلوال و دیگران در فساد و چپاول بانک فاش نمودند. اما دیر یا زود فرنود و فیروزی نیز ازبند رها شده برایشان حق‌السکوت پرداخته خواهد شد.
ساد در رده های پایین تر دولت از والیان ولایات تا شاروالی ها،‌ محاکم، پولیس، اردو، امنیت ملی، گمرک ها، سفارت ها، ریاست های مستقل، پارلمان و سنا و ... آنچنان همه‌گیر است که فغان ٩٩٪ مردم بدبخت را که ضربه اصلی این وضعیت اسفبار را می‌خورند به آسمان بلند کرده است چون در هیچ اداره دولتی ممکن نیست بدون پرداخت رشوه یا داشتن واسطه بتوان کاری را ازپیش برد. بنابرگزارش «شفافیت جهانی»، در سال ٢٠١٠، از هر هفت افغان یکی مجبور به پرداخت رشوه بوده که مقداراوسط آن سه برابر معاش یک افغان عادی بوده است.
روزی نیست که بوی گند فساد و دزدی های میلیون دالری بالاترین مقامات دولت کرزی، اعضای پارلمان و دیگر نهادهای دولتی به مطبوعات درز نکند، اما دربرابر تمامی این خیانت های ملی دستگاه پوسیده و شخص کرزی سکوت نموده تا حال یک تن از مقامات هم به جرم فساد محاکمه نشده است چون تمامشان غرق دزدی و پر کردن جیب های گنده شان اند. اداراتی هم که زیرنام «مبارزه با فساد» یکی پی دیگری ساخته می‌شوند، خود منشای فساد بوده و جز مصارف هنگفت از بودجه ملت هیچ دستآوردی ندارند.
طی چند سال گذشته ما موج تازه‌ای از فساد را در قراردادهای خاینانه معادن افغانستان شاهدیم. این گنج زیرزمینی که تحت اداره یک دولت ملی می‌توانست به بازسازی و خوشبختی کشور منجر گردد، در دست خاینان ملی به یک رنج مضاعف به ملت ما مبدل شده و از حالا شاخ به شاخ شدن های زورمندان و مافیای اقتصادی را بر سر تصاحب آن شاهدیم. یک نمونه خیانت در زمینه معادن، قرارداد سه میلیارد دالری برای استخراج ١٦٠ میلیون بیرل نفت خام از سه حوزه دریای آمو برای ٢٥ سال آینده است که به کمپنی بدنام «وطن» که بوسیله پسران کاکای کرزی (راتب پوپل و راشد) گردانندگی می‌شود مدتی قبل سر وصدا های زیادی را به دنبال داشت. راتب پوپل که در گذشته از دیپلماتهای طالبان در سفارت اسلام آباد بود هنوز هم با طالبان رابطه دارد و در بدل انتقال امن مواد لوژستیکی امریکا و ناتو به طالبان باج می‌پردازد. او قبلا به جرم قاچاق مواد مخدر نه سال را در امریکا در بند گذشتانده است، اما با واسطه شخص کرزی قرارداد پول آور بالا را همراه با یک کمپنی چینی به چنگ آورد. نهاد های امریکایی وغربی نیز درگستردن فرهنگ فساد و غارتگری در کشورما نقش مهم دارند. بخش مهمی از کمک های جهانی توسط خود خارجی ها حیف و میل شده و به شیوه های گوناگون از آن به جیب میزنند. پایگاه هوایی بگرام که مرکز عمده نیروهای امریکایی در کشور است، منبع فساد و دزدی بشمار می‌رود. قسمت اعظم پولهایی که به نام پروژه های بازسازی افغانستان واریز می‌شوند، درقدم اول درهمینجا به جیب مقامات امریکایی می‌ریزند و بعد از طریق قراردادی ها و «سب کانترکت» ها قدم به قدم دزدی می‌شوند و یک فیصدی ناچیز آن به اصل مقصد به مصرف می‌رسد.
فساد با وضعیت کنونی افغانستان پیوند ناگسستنی دارد. تا مزدوران امریکا و غرب حاکمیت دارند و کشور ما تحت سیطره امریکا قرار دارد، ننگ هایی که از آن ذکر به عمل آمد و باعث شده که از افغانستان و مردمش یک تصویر بد و هولناک به جهانیان به نمایش گذاشته شود، دامان وطن ما را رها نخواهند کرد. این مردم افغانستان اند که باید با مبارزه شجاعانه شان این لکه های ننگ را از افغانستان بزدایند. مردم افغانستان باید به آگاهی برسند و برای رسیدن به استقلال و آزادی مبارزه کنند، تا با نابودی میهنفروشان و غداران حاکم، کشور ما از گودال فساد و غارت و جنایت و بربریت خلاصی یابد. ازحاکمان مزدور و بی‌غیرت کنونی هیچ انتظاری برای بهبود وضعیت نباید داشت.
درزیر به چند نمونه کوچک فساد مالی مقامات به‌حیث «مشت نمونه خروار» اشاره می‌کنم تا به شاریدگی و گندیدگی و ماهیت ضدمردمی این دولت مزدور و دست‌نشانده پی‌ببریم و به کسانی که امروز هم با دیده‌درآیی تلاش دارند تا این افراد فساد را سفیده‌مالی کنند به‌مثابه لکه ‌ننگ به رخ شان کشیده باشم.
 روزنامه گاردین به تاریخ ۱۶ جون ۲۰۱۱ طی یک گزارشی درمورد قضیه «کابل بانک» فاش نمود که خلیل‌الله فیروزی در انتخابات دور دوم نزد کرزی آمد و به وی گفت که چه کمک کرده می‌تواند؟ کرزی هم او را با زاخیلوال فرد مورد اعتماد کرزی رخ کرد.  زاخیلوال هم بدون کدام سند مبلغ ۴ میلیون دالر امریکایی را از نزد وی دریافت نمود. روزنامه از زبان فیروزی می‌افزاید که ما در مقابل این کمک ۴۳۰،۰۰۰ حساب بانکی دولت را دریافت نمودیم که از این طریق ماهانه ۴ میلیون سود داشتیم. ولی سهم‌دار دیگر «کابل بانک»، فرنود می‌گوید که در کنار این پول، فیروزی مبلغ ۲۰۰ هزار دالر را به عمر زاخیلوال و ۸۰۰ هزار دالررا به عمر داوودزی نیز به شکل رشوت پرداخته‌ است. چون افراد شامل در این فساد در چوکی‌های بلند دولت لمیده‌اند، به این خاطر قضیه بعد از اندک سروصدا دفن شد.
در ۱۴ فبروری ۲۰۱۱، روزنامه نیویارکر رسوایی مالی سه تن از اراکین دولت گندیده کرزی را فاش نمود. در این گزارش آمده که حنیف اتمر وزیر داخله پیشین، فاروق وردک وزیر معارف و یونس قانونی عضو ولسی جرگه به شکل رشوت از «کابل بانک» پول دریافت کرده، ولی معلوم نیست که هر یکی از این‌ها چه مبلغ را به‌دست آورده‌اند. گزارش می‌افزاید که قانونی اخذ پول از این بانک را به شکل کمک کمپاین انتخابات پارلمانی تایید نمود ولی مقدار آن را نگفت. گزارش به نقل از خلیل‌الله فیروزی چنین می‌نویسد:
بسیاری ازمقامات دولت کرزی مزدبگیر«کابل بانک» بودند. هیچ‌یک ازوزرا شهامت صحبت علیه ما را ندارند. آنان از ما هستند. این اخاذی هم بدون کدام پیگرد قانونی زیر خاک شد و در نتیجه همین خیانت‌های مقامات بود که در افتضاح «کابل بانک»، در یک اختلاس یک‌ میلیارد دالری، بزرگ‌ترین کلاه‌برداری مالی تاریخ کشور رقم خورد.
دردوران زمامداري کرزي ليست ازادارات دولتي دست به دست شد که بعدهاکرزي ليست متذکره راپنهان نمود.
منابع آگاه در ستره محکمه و شوراى ملی گفته اند كه بيست ويک تن از مقامات بلندپایه دولتى به اخذ رشوه و فساد ادارى متهمند كه لیست نامهاى انها به پارلمان تسلیم داده شد.  دراين لیست نامهاى يازده وزیر، شش والى و چندین رئیس عمومی، مشاور وزیر  مسئولین دولتى شامل است كه از وقف دولتى سوء استفاده نموده و مبالغ هنگفت را حیف و میل نموده اند. دراین لیست چندین وزیر حكومت كرزى و تعدادی مشاور وزیران و رییسان عمومی شاملند كه گمان میرود تعدادشان در كابینه بعدى هم عضویت داشته باشند. دراین لیست رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه، محمد صدیق چكرى، وزیرحج و اوقاف، جلیل شمس، وزیراقتصاد، نعمت الله شهرانى، سرمشاور وزیررئیس جمهور شاملند.
علاوه بر این افراد، لوي سارنوالي نامهاى تعدادی از وزراى كابینه و والى ولایات را نیز دراین لیست به پارلمان تسلیم نموده بودند كه درباره اختلاس و فساد انها اسناد و مدارک در دست دارند.

همچنان درلیست، وزراى حكومت كرزى، حمیدالله قادرى، وزیرترانسپورت، اكبراكبر، وزیر مهاجرین، رامین، وزیر زراعت، عنایت الله قاسمى، وزیرترانسپورت، فرهنگ، وزیرتجارت، مسعوده جلال، وزیر زنان نیز شاملند. علاوه بر وزیران یاد شده، در این لیست نامهاى شیرمحمد اعتبارى، بسم الله بسمل نیز شامل است. همچنان در لیست والیان، والى ولایت بلخ، عطامحمد نور، والى غزنى، عثمانى، خواجه غلام غوث ابوبکر، والى كاپیسا، والى بدخشان، بازمحمد احمدى و والى اسبق خوست، پتان یاد شده اند كه از موقف دولتى خود سوء استفاده کرده و اختلاس نموده اند. علاوه بر وزراى كابینه، والیان، رئیسان عمومی، چندین تن از مامورین وزارت حج و اوقاف نیز به اخذ رشوه واختلاف در این لست متهمند.  منابع مطرح و مهم درپارلمان وشوراى ملی گفته اند كه درکنار اسماى افشا شده ارقام، اسناد ودلایل نیز ارائه شده كه به استناد ان این مقامات متهم دانسته شده اند.  درباره تعدادی از این مقامات گفته شده است كه در چندین معاملات و براى سالهاى طولانى ازمنابع دولتى و مردمى سوء استفاده نموده اند.

هیچ نظری موجود نیست: