صدای امریکا

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبه

امین الله مفکر امینی 
2016-11-05

بخون نمود!

دلبــری طنــاز بــه طنازی بــرد دلــــی ما را
بـازلف پریشان، پریشانــتر کــرد خاطری ما را
عشــوه کــرد و چنـــان برد صبرز دل و دیـد ه
چـون منی اســیر،کس ندیــــــده بدامی فتیـده
با تیـــرو کـمانـــــش زخمـــــــه نمود این دل
غرقه به خونــــــم کــــرد چو مرغ بسمـــل
نترسید ز آه و سنای عاشــق زار آن ستمــگر
قصه گوی دلی خونین ما شد شـــام و سحــــر
نازیـــد بظلم وجقـــا که دیــد عــــــاشق زارش
دست من و گریبان اوبــــاشد بـــــروز شمارش
مفکر گر دل داد، دل دادن نیست جـرم و گنــا ه

به حالتـی زاری که انداخت ما را او عالم تبــــا ه

هیچ نظری موجود نیست: