صدای امریکا

۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

یکی آتش می افروزد ، دیگری آن را باد می زند
موضع به اصطلاح"چپ اروپایی"در رابطه بامسئله مهاجرت

الیسئوس واگناس عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان

هاتف رحمانی

• موضع رئیس گروه پارلمانی چپ اروپا برای امپریالیسم بسیار مناسب و مفید است ... و در سخنرانی بیش از ۱۰۰۰ کلمه ای خانم زیمر شما کلمه های امریکا و ناتو را نخواهید یافت ، و در باره موضع اتحادیه اروپا و قدرت های ذکر شده در بالا در رقابت هایشان با دیگر قدرت های سرمایه داری ، مانند روسیه ، بر سر نفت ، گاز طبیعی ، مسر های لوله های نفتی و دیگر مسیر های انتقال ، بر سر تقسیم بازار ها چیزی نخواهید خواند. ...

 خانم گابی زیمر اخیرا در کشور ما تحت عنوان " سیاست مهاجرتی چپ برای اتحادیه اروپا" سخنرانی کرد. گابی زیمر رئیس گروه " چپ" در پارلمان اتحادیه اروپا و عضو پارلمان اروپای حزب چپ المان است که همراه با سیریزا پرچمدار به اصطلاح چپ اروپایی (PEL) است .

او در سخنرانی خود ، اظهار کرد که " قرن بیست ویکم قرن آواره ها خواهد بود " ، اما همچنین یادآور شد که " ۹۱ درصد مهاجرانی که به یونان می رسند آواره های جنگی از کشورهایی مانند عراق ، سوریه و افغانستان " هستند ، او ارزیابی کرد که " به خاطر جنگ های داخلی و فاجعه های آب و هوایی افراد بسیار زیادی در سطح جهانی ناچار به ترک خانه های خود خواهند شد ."

آیا واقعا این توصیف مشکل مهاجرت است؟ جنگ های داخلی و تغییر آب وهوا؟ موضع رئیس گروه پارلمانی چپ اروپا برای امپریالیسم بسیار مناسب و مفید است ... و در سخنرانی بیش از ۱۰۰۰ کلمه ای خانم زیمر شما کلمه های امریکا و ناتو را نخواهید یافت، و در باره موضع اتحادیه اروپا و قدرت های ذکر شده در بالا در رقابت هایشان با دیگر قدرت های سرمایه داری، مانند روسیه ، بر سر نفت ، گاز طبیعی ، مسر های لوله های نفتی و دیگر مسیر های انتقال، بر سر تقسیم بازار ها چیزی نخواهید خواند. هیچ اشاره ای به انحصار ها ، ماهیت نظام سرمایه داری که سبب بحران هاست و آتش جنگ های امپریالیستی را می افروزد وجود ندارد. به نظر می رسد این "چپ" برای باد زدن شعله های ناشی از این آتش خیلی آماده باشد .

به همین دلیل، کسی در سحنرانی زیمر کلمه ای درباره ضرورت سرنگونی این بربریت، که صرف نظر از هر چیز دیگری میلیون ها نفر را به رها کردن محل زاد و رشد خود، برخی اوقات به خاطر جنگ یا بحران سرمایه داری (فقر، بیکاری، نداری) یا دیگر عذاب های ناشی از سامانه سرمایه داری وادار می سازد نخواهد کرد. پوشیده نیست که احزاب چپ در پارلمان اروپا در دور قبل، از دخالت امپریالیستی ناتو و اتحادیه اروپا در لیبی، سوریه و جمهوری افریقای مرکزی و غیره حمایت کردند. به عبارت دیگر ، آن ها به اتش دخالت ها و جنگ های امپریالیستی سوخت اضافه کردند.

چنین "چپی"، که از سوی خانم زیمر نمایندگی می شود ، مسئله غامض بنیادی عصر ما ( سوسیالیسم یا بربریت) مطرح شده از سوی رزا لوکزامبورگ هم وطن آلمانی خود را پنهان می کند و در نتیجه ابزار بسیار مناسب و مفیدی برای سرمایه است .

در خدمت چه کسانی؟

رئیس چپ پارلمان اروپا این بربریت را مسلم تلقی می کند و اظهار می دارد که ، مانند دیگر احزاب بورژوازی، آماده مدیریت آن است . و بر مبنای گفته های او در این سخنرانی، مدیریت او هم زمان با تشویق المان صاحب صنعت است، که درخواست می کند مرکل " مرزها را " به "روی" مهاجرها و پناهنده ها باز کند. باید گفت، او تقاضا می کند که ورود توده ی آواره ها و پناهنده ها بر یک مبنای سالانه از سوی سرمایه دار ها برای جوان کردن جمعیت فعال اقتصادی و برای یافتن نیروی کارارزان جدید مورد استفاده قرار گیرد، همان طور که دهه ها در امریکا و در بیست ساله گذشته در روسیه مورد استفاده قرار گرفته است. ما نباید از این واقعیت که سن متوسط در المان ۴۵.۶ سال، و پیرترین گروه جمعیتی در اروپا است چشم پوشی کنیم .   

می دانیم که سرمایه گاهی از ملی گرایی استفاده می کند و به شیوه های متفاوتی از نیروهای گوناگون نژاد پرست و حتی فاشیست ها در راستای تقسیم کارگران بر مبنای سابقه ملی ، مذهبی ، زبانی وغیره، در راستای تحکیم سامانه بهره کشانه و قدرت های آن ، با به اجرا گذاشتن راهکار " تفرقه بینداز و حکومت کن" حمایت می کند. در زمانی دیگر سرمایه با هدف خدمت به همان طرح های بورژوازی و برای افزایش سود آوری خود به جهانی گرایی " کاسموپولیتیسم" متوسل می شود . اگر در سناریو نخست از نیروهای فاشیست ، مانند طلوع طلایی ، و به اصطلاح " اروپا گریز" استفاده می کند ، در نمونه دوم نیروهای به اصطلاح "چپ اروپایی" تشکیلات اپورتونیست حزب چپ اروپا که اکنون برادر کوچک سوسیال دموکراسی اروپایی است مشتاقند که مورد استفاده قرار گیرند .

اروپای سرمایه تنها راه نیست

هر چند ، خانم زیمر در سخنرانی خود ، صرف نظر از اشتیاق به حمایت از منافع سرمایه ی اروپایی برای نوکردن نیروی کار خود، تلاش می کند تا مبارزه خلق ها علیه اتحادیه اروپای سرمایه را نیروهای ملی گرای راست افراطی معرفی کند. هدف او در این موضع همانند موضع سرمایه اروپایی است یعنی جاده یک طرفه اتحادیه اروپا قابل مناقشه نیست. این اتحادیه، مانند هر اتحادیه ی سرمایه دار بین کشوری دیگری در خط منافع حکومت اغنیا ساخته شده و علیه حقوق کارگران و خلق ها جهت داده شده است.

بنا براین ، به عنوان مثال ، با این منطق خانم زیمر تمام طبقه کارگر و نیروهای مردمی را به راست افراطی (که از موضع خدمت به منافع یک بخش از سرمایه ضد اتحادیه اروپا است) " هدیه" می کند و به کمونیست ها ، که در کشورهای بسیاری از لحاظ سیاسی علیه اتحادیه اروپا و سرمایه مبارزه می کنند حمله می کند. چنین موضعی شگفت انگیز نیست ، چون به خوبی شناخته شده است که حزب چپ اروپا و نیروهای جمع شده در آن جا به شدت از اتحادیه اروپای سرمایه دار حمایت می کنند و تمایل خود را برای شرکت در "بهبود " آن اعلام می کنند . اما، همان طور که در بیانیه تاسیس ابتکار کمونیستی اروپایی که دو سال پیش از سوی چندین حزب کمونیست وکارگری در اروپا تشکیل شد اعلام شده بود ، اتحادیه اروپا انتخاب سرمایه است." اتحادیه اروپا اقدام های مطلوب انحصار ها ، تمرکز و مرکزی کردن سرمایه را ترویج می کند ، اتحادیه اروپایی مشخصات خود را بعنوان یک بلوک اقتصادی ، سیاسی و نظامی امپریالیستی مخالف با منافع طبقه کارگر ، لایه های مردمی تقویت می کند، اتحادیه اروپا جنگ افزار ها ، قدرت طلبی ، سرکوب دولتی ، محدود کردن حق حاکمیت را تشدید می کند."

بر خلاف حزب چپ اروپا حزب های ابتکار کمونیستی اروپا (ای سی آی) ارزیابی می کنند که " اتحادیه اروپا مرکز امپریالیست اروپایی است ، از طرح های تجاوز کارانه علیه خلق ها حمایت می کند ، و با امریکا و ناتو هم سو است . اتحادیه اروپا نظامی گرایی را بعنوان یک عامل ساختاری دارد ." و هم زمان اعلام می کنند که " مسیر توسعه دیگری برای خلق ها وجود دارد. چشم انداز اروپایی دیگر ، شکوفایی خلق ها ، پیشرفت اجتماعی ، حقوق دموکراتیک ، همکاری برابر، صلح ، و سوسیالیسم در سراسر مبارزه کارگران برجسته هستند. ما به حق هر خلقی برای گزینش راه مستقل توسعه ، از جمله حق جدایی از وابستگی های چندین لایه به اتحادیه اروپا و ناتو و نیز حق انتخاب سوسیالیسم باور داریم."

کمونیسم ستیزی " ژله روی کیک" چپ اروپایی است

خانم زیمر در تلاش خود برای استدلال به طرف داری از " مرزهای باز" با یاد آوری آن که :" دیوار ها، حصار ها و مرزهای بسته هرگز مشکل را حل نخواهد کرد . من این را می توانم از شرح حال خود در المان دموکراتیک پیشین بگویم. در عوض، بحران های انسانی را بدتر خواهد کرد" به کمونیسم ستیزی متوسل شد.

این راهکاری جا افتاده نیروهای به اصطلاح "چپ اروپایی "استT یعنی توسل به کمونیسم ستیزی و عمل کردن به مثابه " کارمندان" اتحادیه اروپا، که از زمان دور تا هم اکنون در حال سازمان دادن حمله ای نظری – سیاسی علیه کمونیسم و سوسیالیسمی که ما در قرن بیستم می شناختیم بوده است. در هر حال، خانم زیمر ، هر جایی که خود را می یابد ، برای ترویج برابری غیر تاریخی فاشیسم و کمونیسم ، در واقع توضیح آن که سوسیالیسم به عنوان " فصل تاریکی در تاریخ "ساخته شده بود تلاش می کند. او همچنین فعالانه در کارزار گذشته اخیر اتحادیه اروپا برای تضعیف کوبا شرکت داشت. چه صحبتی می تواند در باره "بحران انسانی" در جمهوری دموکراتیک المان وجود داشته باشد ؟

مرکب بسیاری هرز رفت ، پول گزافی صرف شد و ابزارهای بسیاری برای افترا زدن به سوسیالیسم که در جمهوری دموکراتیک المان وجود داشت مورد استفاده قرار گرفت. اما هر آن چه بگویند نمی تواند واقعیت را تغییر دهد : سرنگونی سوسیالیسم ، فرو ریختن دیوار برلین همان چیزی است که به از هم گسیختن دست آوردهای بی سابقه و حقوق بهداشتی ، آموزشی ، تامین اجتماعی ، فرهنگی و غیره کارگران در جمهوری دموکراتیک المان منجر شد . هم زمان ، این رخ داد ، با تقسیم جامعه به طبقات آشتی نا پذیر و تحویل کنترل قدرت به تعدادی اندک موانع طبقاتی جدیدی ایجاد کرد ، چون در المان ، در به اصطلاح "ماشین بخار" اقتصادی اروپا ، همه در یک کالسکه نیستند. اکثریت بزرگی در حال " بیل زدن ذغال" برای راندن موتور هستند و تعداد بسیار اندکی از تمام مزایا بر خوردارند .

ما برای چه نوع قرن بیست ویکمی مبارزه می کنیم؟

اگر نماینده "چپ اروپایی" در سخنرانی خود اظهارد داشت که " قرن بیست ویکم قرن آواره ها خواهد بود " ، حزب کمونیست یونان ، همان گونه که به خوبی شناخته شده است ، به سهم خود اعلام می کند که حزب به نحوی مبارزه می کند که قرن بیست ویکم قرن صعود جدید جنبش انقلابی بین المللی و موج جدیدی از انقلاب های اجتماعی خواهد بود .

حزب کمونیست یونان در کنار هزار ها نفر جفا دیده ، که قربانی جنگ های امپریالیستی و بهره کشی سرمایه داری هستند می ایستد. حزب برای هدف عادلانه آن ها مبارزه می کند و حقوق آن ها را برای فرار از اتش رقابت بین امپریالیستی به رسمیت می شناسد و برای آن که قوانین بین المللی درمورد آواره ها رعایت شود می رزمد . حزب پیشنهاد های مشخصی برای کاهش پریشانی و بدبختی آن ها ارائه می کند و در این جهت از فعالیت همبستگی مشخص حمایت و هم زمان سبب این مشکل را برجسته و علیه آن مبارزه می کند. چون ، همان گونه که ما در بیانیه مشترک ۵۷ حزب کمونیست و کارگری اعلام کردیم ، " ما باید سازمان دهی کنیم و با سامانه بهره کشانه ای که به جنگ ها ، آواره گی ها ، پناهندگی و فقر منجر می شود وارد ستیزه بشویم. به نحوی که بتوان شرایطی ایجاد کرد که به آواره ها و پناهنده ها اجازه بازگشت به کشورشان ، با خلق هایی مسئول سرنوشت خود را خواهد داد ."

اسلحه ما در این تلاش ها همبستگی جهانی کارگری است ، که در شعار فنا ناپذیر "کارگران جهان متحد شوید" علیه جریان های بورژوایی ملی گرایی و جهانی گرایی ، که به شیوه دیگری به منافع سرمایه خدمت می کند بازتاب می یابد.

*الیسئوس واگناس ، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست یونان،مسئول شعبه روابط بین الملل کمیته مرکزی
این مقاله در ٣/۴/۲۰۱۶ درروزنامه"ریزوسپاستیس" منتشر شده است

منبع:سایت حزب کمونیست یونان    

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
شنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣۹۵ -  ۷ می ۲۰۱۶            

هیچ نظری موجود نیست: