صدای امریکا

۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه

 امین الله مفکر امینی 
6.3.2016


مارهای آستین !

ســالها پی دشمن جان و تن اینسو و آنسـو تپیـــــــدیم
گهـــــی به این و گاه به آن بشک وتردید بـــدیدیــم
عاقــبت کاربـین و این همــه تلاش و همــه سیروسفر
دشمـــن درخا نــه، ما بیرون زکا شــــــا نه بجستیـــم
گــرغـــافل شــــــود کس ز مار های خفتــــــه درآستــین
چون دست درخت ایـم که تبـــــر برریشـه ای خود گشتیم
مفکر هر که غــافل خویش باشد عاقبــت کار چنین است
که بن سعادت خود زکـــــــوته نظری خود شکستــیم


هیچ نظری موجود نیست: