صدای امریکا

۱۳۹۵ خرداد ۲۲, شنبه


( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

دزد هوش 


هرگز دلی بـــــه عشق، دل مـا نمی شـــود

هر چشـــمِ بــــاز دیـــدۀ بیــنا نمــی شــــود

هر لذتی کــــه لحظه بـــــه انعام داده است


امروزه بخت ماست که فـــردا نمی شـــود


صد ها هزار جلوه به یک روز میــرســـد

دل جز به جلوه های تو شیـــدا نمی شـــود

کوثر مقام توبــه و، میـــناست دزد هــوش

هست این دو لیک، همسر صهبا نمی شـود

پرواز مــا بـــه شهپر ذوق اســت تا ســما

هر بال، بال بـــاشـــه و عنقــــا نمی شــود

بر اشک مـــا مقــــام نمِ بــــــارشی مـــده

بــاران، همســـر دلِ دریــــــا نمــی شـــود

«واهِب» به روی آئینه، «هـا» میکند ولی

هر کو نفس دمیــــــد مسیـحا نمی شــــود


14-10-2013

صالحه وهاب واصل

هالند

« دزد هوش» شعری از محموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از نهمین کتاب رنگین الحه واهب واصل و محترم تواب وهاب به نام «در ناب»

هیچ نظری موجود نیست: