صدای امریکا

۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه

( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

دختر افغان


ای حسرت دل هـــای جوان دختــر افغان
ای گــوهـــر نایــابِ گـــران دختــر افغان
ای مرغ ســعادت که ز تمکیـــن نــگاهت
از دل ببــری صبـر و تـــوان دختر افغان
گل گشت خجل تا که رخ از پـرده کشیدی
در سایـــۀ خار گشت نهـان، دختــر افغـان
لب تا بــــه لبت مانـــد قدح از شدت ذوق
برد از شب معراج گمـــان، دختـــر افغان
خَم گشت فلک پیش تو در صبـر و تحمل
کز همت تـو گشتــه عیـــان دختــــر افغان
خونآبه روان گشت ز چشمــان تو، از بس
بشکســت دلت جــبر زمان، دختـــر افغان
صد قافلۀ ظلم به صد رنگ و ز صـد راه
در قتل تـو چون بـــاد روان دختر افغــان
خُلق تو نیکو سیـــرت تو بـــه ز مــلایک
پاکیزه و صاف آئینــــه ســان دختـر افغان
«واهِب» به خطا میرود ار چشم بپوشـــد
از صبــر تو در جمع زنـــان، دختر افغان


صالحه واهب واصل

08-03-2016

هیچ نظری موجود نیست: