صدای امریکا

۱۳۹۵ تیر ۷, دوشنبه

 
 خواجه عبداله احرار

بمناسبت سالروز شهادت امیر المومنین علی مرتضی کرم الله وجههُ از رساله «نوای دل» خواجه عبداله احرار.
 

زنده دلی به عشق مولا علی

شـیـر یـزدان مـرتـضـی حیـدر امـیـر الـمـومـنیـن

مـنـبـع جــود و ســخـا ای فــاتـح خـیــبـر زمـیـن

باب علمت مصطفی (ص) فرمود به اصحاب کبار

مـظـهـــر آثـــار قـــــدرت در وجـــودت آشـکــار

چـون نـبـوت نیـست بـعـد از احـمـد آخـر زمان

اولــیـا را پـیـشـوا و شــاه هـسـتی در جـهـان

یـا ولــیُ الـلـه کـه شـاه اولـیاست الـقـاب تــو

در سـخـاوت چـنـد آیـات آمــده در بـاب تــو

مصطفی (ص) اسرارتوحید را به گوشت گفته است

جـوهـر عـلـم  لـدن را در وجـودت سفـته است

از رمـوزات نــبـوت تـا ولایـت هـمـچـنـیـن

واقـف اسـرار تـوحـیـد بـوده ای تـو بر یقین

بـا صـدای نـعــرۀ الـلـهُ اکــبـر یــا عــلـی

باب خیبر را به زور حق زجا بر کنده ای

یا عـلـی شـیـر خـدا و یا امـیر الـمومنین

دست مـن در دامـن پاکت بروز واپـسین

آرزو دارم بــدل بـاشــم غــلام و چــاکــرت

تا کشم چون سرمه در چشمان خود خاک درت

شاه من مولای من ای سرور و سردار من

خـاک راه اهـــل بـیـتـت رونــق بــازار مــن

صـد هــزاران تشنۀ دیــدار در دشـت سراب

میتپد درخون به یادت چون منِ بسمل خراب

فیض رحمتبار تو روشنتر است از آفـتاب

یک نظـر فرما بسویم ای شهـۀ عالیجنـاب

هر کجا باشم به عشقت زنده ام مولای من

میکنم جاروب به مژگانم درت ای شاهِ من

جان دهد صد بار برایت این (احرار) بینوا

تـا شـود طـرف قـبـولت ای عـلی شیر خدا

 
 
با احترام،

خواجه عبداله احرار

اول جنوری 2001 اسلام آباد، پاکستان

هیچ نظری موجود نیست: