صدای امریکا

۱۳۹۵ خرداد ۱۹, چهارشنبه


بانوی ورجاوند ، محترمه دوکتورحسنیه عثمان  داود، شاعر وگوینده موفق تلویزیون ملی


معنیِ هر خواب من تعبیر با تو بودنست
هر قدم تا میروم تقدیرِ با تو بودنست
بامدادِ زندگی ام بی تو شامِ مبهم است
هر طلوعِ صبح من تفسیرِ با تو بودنست
کهکشان در قلب من خورشیدِ عشقت را سپرد
گرمیِ دنیای من تاثیرِ با تو بودنست
زندگی در شامِ نافرجامِ تنهایی گذشت 
سوگِ هجران بین که از تاخیرِ با تو بودنست
معنیِ اوج و رهایی، بیتو زندان است و بس
گویی هر پرواز در زنجیرِ با تو بودنست
میپرستم، میرهم ازباور و تو همرهي
در کفِ هر باورم تفسیرِ با تو بودنست
مینویسم خاطراتم را که هر برگش کنون
قصۀ عشقِ تو و تحریرِ با تو بودنست

حسنیه عثمان داود

هیچ نظری موجود نیست: