صدای امریکا

۱۳۹۵ مرداد ۶, چهارشنبه

( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

انعام آزادگی
خسته از نــــاز دو چشمت دشمن بــــــادام شـــــد

صبح از شـــــــرم جمالت همنشین شــــــــام شـــد


می پرید هر ســــو همای ســــعد از نـــــازِ غرور
بخت ما را دیــد و گم از گوشـــۀ هــر بــــام شـــد

حُسن خوبان هر طرف با جلوه هـای رنگ، رنگ
در شکــارم، سعی و کوشش کرد تــــا ناکام شــــد

آزمود، مرغ دلم هـــر جــــا بــــــه اقبالش نویــــد
آخر انــــدر حلـقـــــۀ عشقت بتــــا در دام شـــــــد

در تپش بود هـــــر نفس از بیقــــراری این دلــــم
عشق تو بگزید و زین و شــور و تپش آرام شـــد

عمری بــر سعی هوس بــــردیم داغ دل بـــه بـــر
نـــــذر قـــــــــربـــــانی تــن آخـر ادای وام شـــــد

چون فلک آزادگی شــــــــد اعتبـــــــار خصلتــــم
دعوی پـــــرواز آزادی بــــــــــه من انعــــــام شد

بود هــر کس را نشان از نــــام و ننگ زنـــــدگی
«واهِبا» آخر بــــه جمع بیدلان بــدنـــــام شـــــــد


13-10-2013
صالحه واهب واصل
هالند

« انعام زندگی» شعری از محموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از یازدهمین کتاب رنگین صالحه واهب واصل و محترم تواب وهاب به نام « زمرد»

هیچ نظری موجود نیست: