صدای امریکا

۱۳۹۵ تیر ۱۳, یکشنبه


( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

دست قناعت

تحفۀ درویش دارم من به کویش، سر بــه کف
گردِ پایش توتیا شد این دمم ، چون زر بـه کف
بسکه در دامش رها تر از رها گردم، بــه شوق
خود گذارم پای در زنجیر و بـــال و پر به کف
بی نیــــازم از هــــوای نفس و بــــازارِ محیـط
تا کـه دارم نـــــازِ کنجِ دامن دلبــــــر بــــه کف
هر طرف دارد گره ها، تارِ فکر از وهم، لیک
رمز بگسستن بود در دستِ روشنگر بــــه کف
بسکه مــــدهوش نگاهش میشود این دیـــــده ام
شیشۀ دل در نظر آید مرا، ســـــاغر بـــــه کف
میرود غواص جان بــــا ذوق تـــــا عمق جنون
تا برون آرد ز بحر خویشتن ، جــوهــر به کف
اشک من گویـا تــــر است از خامــــۀ اهل ادب
زانکه در یک قطره دارد، عالـم دفتر بــــه کف
«واهِبا» دست قنــــاعت بسته ایم مـــــا در کمر
زین سبب بار منت داریم مـــا کمتر بـــــه کف
28-07-2013
صالحه وهاب واصل
هالند
« دست قناعت» شعری از محموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از یازدهمین کتاب رنگین صالحه واهب واصل و محترم تواب وهاب به نام «فیروزه»


هیچ نظری موجود نیست: