صدای امریکا

۱۳۹۵ مرداد ۲۰, چهارشنبه


امین الله مفکر امینی 
2016-05-08
مُقربان خدا
گــرخواهی دلــی شا د کنـی قــدرش در زنــــده گی بـدان
سود نبــود گـرش یـا د کنـی چونیست ز وی نــــام ونشان
اهل وفـــــا را است خوی وفا کــــردن ومهرورزی کسان
ورنــــه بـعد مـــر دن نکنــــد مــــداوا ها دردی را درما ن
آنــــا ن که نــــــکرد به کس غمخوری ها ولطف واحسـا ن
وقـت مرگش یخــن چاک کردن ها است زرنگ تعلق نشا ن
مُقــــــــربان خــــــدا بـــــگیرند دسـتانی همـــــــه نیازمـندان
به لـــطف و کــــــرم ودرمـــی بزداینـــد درد وغـمهای شان
بمرده گان ببایـد دعای خیرواستدعا ی لطف وکرم یزدا ن
کـه اینست راه ورســــم بـــنده گی وهم نشان زآدم وانسان
مفـــکر گنــاه اســـت اینهمه افراط گــری به یاد وبـود بیجان
که این طرز تفـــکر بداننـد آنانـــی که اند اهل خرد وایمـان


هیچ نظری موجود نیست: