صدای امریکا

۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

حریم راز داری شب
تا نظر بـر روی تـو کــردم نگــاهم شـــــد غــــزل

زخم عشـقت بــــر دلـــم بنشست، آهــم شـــــد غزل


در طواف کعبــۀ روی تــو رفت هوشــــم ز ســــر
مذهب و دینــم تــو گشتی، هر گنــــاهم شــــد غزل

کوه شـــــد بیت و هجـــا و بند شــد هر سنگ دشت
تا بکــویت آمـــــدم دوریــی راهــــم شـــــد غــــزل

آسـمان هــــا نقش شـــــد بـــــر دیـــــدۀ دل آن دمـی
کـز بلنــدای مقـــــامت، شأن و جاهم شـــــد غـــزل

با تو بر من زندگی معنـــای دیگــــر میـــــدهـــــد
کــز وجـــودت هـــر مقـامِ فقر و شاهم شــــد غزل

در حـــریـم راز داری هـــــــای شب در یـــاد تـــو
انجــم و اســـتاره و پروین و مـــــاهم شــــــد غزل

«واهِب» از هر یک کلام خویش وصف تو کشید
نـــور آن پاشــــید بــر بخت ســــیاهم، شــــد غزل

17-06-2012
صالحه وهاب واصل
هالند

«حریم راز داری شب» شعری از مجموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از یازدهمین کتاب رنگین صالحه واهب واصل و محترم تواب وهاب به نام «فیروزه»

هیچ نظری موجود نیست: