صدای امریکا

۱۳۹۵ مهر ۶, سه‌شنبه

( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

سر بریده
به دیده میکند هر سو نظر شتابــــان رقص
چو آهو گمشده، دارد ســـر بیابـــان رقص
دمی کـه میـشود آزاد قطــــره از بـــر موج
به گرد شمع گهر میکنـــد پــر افشان رقص
ز حیـــرت بصر اشکی کــه رنگ دل دارد
برون برآمده دارد به روی مـــژگـان رقص
دل از شرارۀ ذوق نیــــاز پُـــــر داغ اســت
دَرَد حجاب و کند همچو شعله عریان رقص
به سینه پای نفس بسته اند بــــه رشتــــۀ تن
کند برای حریّت بــــه حــــد امکــان رقص
ســر بــــریـــــدۀ مـــــا را ببیـن به انجمنش
که بی شراب کنـــد در میــان مستان رقص
حریم آئیــنه بنـــــدان جــــــان اگـــــر بینی
به دور دل نظرم میکنــــد به گریـان رقص
ز بس تپیده دل «واهِب» از حرارت عشق
نفس فتاده ز پا میکنـــــد بــــه دامان رقص

۱۰-۱۲-۲۰۱۲
صالحه واهب واصل
هالند

«سر بریده» شعری از مجموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از یازدهمین کتاب رنگین صالحه واهب واصل و محترم تواب وهاب به نام «فیروزه»

هیچ نظری موجود نیست: