صدای امریکا

۱۳۹۵ شهریور ۲۵, پنجشنبه

( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل


مهلت وصل

هر کجا گنجیست آنجـا را مقــام ویـــرانـــه باشــــد

هر کجا شمعی بســـوزد دَور آن پــروانــه بـــاشـــد

جستجوی تــاج درهفت آسمـان بی جــاست جانم
زانکه این عالم جهــان عشقِ درویشــانه باشــــد

روشنـایی نیست از کُنِـــه خِـــرَد در چشـــم جاـنت
این چـراغِ دستِ آنست کز ازل فـــرزانـــه بــاشــــد

بت پرستی را اگــر گوینــــد سنــگی را ستــــودن
کعبــه هم انـــدرحقیقت صحن یک بتخانـــه بــاشد

ما جهانی را که هستِ مــاست مرگِ خود بـدانیــم
زانکه ما را فرسنگ ها دور زین جــا خــانه بـــاشــد

قیس را دیــــوانــــــۀ درعشـق لیـــلا گفته بودنـد
عشق حق رابِه زمجنـون صد هزار دیوانــه باشــــد

موج انــدر مـــوج میجأأوئیـــم تــــا ژرفــــا، دُری را
بی خبر از بحـر جـــان، کــو پُرازین دُردانه بــاشـــد

عمرکوتاهــم نمیـــدارد مــــرامهــلت بـــــه وصلت 
«واهِبا» جان میشوم تا جــان من جانانــــه باشــد

09-02-2013
صالحه وهاب واصل
هالند

«مهلت وصل» شعری از محموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از دوازدهمین کتاب رنگین صالحه واهب واصل و محترم تواب وهاب به نام «زمرد»

هیچ نظری موجود نیست: