صدای امریکا

۱۳۹۵ آبان ۸, شنبه

نویسنده و شاعر ارجمند محترمه عزیزه جان عنایت

باران سعادت !

وای ازاین سنگ تغـافل که بسر میبارد
تخم غم دردل این ملک ووطن می کارد
چنــد خـاموش نشسته بـرهـی منتظریم؟
که کی و کی به ما صلح و صفا می آرد
کس نشـد، دشمن ملت بکــند خواروزبون
کـاخ بیـداد ازاین خاک و وطن بــردارد
غیــربا ما نکـند صلح دراین داد وگرفت
ظـاهــرش دوسـتــی وبـــاطــن او آزارد
آی زیـن تیـره شبی سوی سحر گام زنیم
تـا که دست من وتـوصلح و صفا بفشارد
آرزو است " عـزیـزه" ابـرپـربـار وطـن
هـروجـب رحمت و باران سعـادت بـارد
12/7/2016-

هیچ نظری موجود نیست: