صدای امریکا

۱۳۹۵ آبان ۷, جمعه

مدیریت مواد مخدر در دست خارجی هاست

چنان معلومات می دهند که غیر از مدیران بخش، هیچ کسی از آن خبر ندارد. موازنه بازار براساس عرضه و تقاضا، بیخی در در دست خود شان است.

نشریه برایت بارت چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود به افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان اشاره نموده مینویسد ساحه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در این کشور تقریباً ۲۵ برابر افزودهاست.

به نوشته نشریه با وجود ۵ میلیارد دالر مصرف مالیه دهندهگان امریکایی برای جلوگیری تولید مواد مخدر در افغانستان تلاشها برای از بین بردن کشت و محصولات کوکنار در این کشور موفق نبودهاست.
نشریه مینویسد ارقامی که در باره افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ارایه شده البته از سال ۲۰۰۱ تا بحال میباشد.
نشریه میافزاید کوکنار در آن مناطق افغانستان کشت میشود که قسما تحت کنترول طالبان میباشند و یک منبع مهم در آمد برای این گروه بشمار میرود.
نشریه برایت بارت مینویسد یکی از دلایل اساسی افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدردر افغانستان بد شدن وضیعت امنیتی در این کشور است.

منبع : سایت آریایی

هیچ نظری موجود نیست: