صدای امریکا

۱۳۹۵ آبان ۹, یکشنبه

کمباور کابلی

به شیخ کثیف عرب که بعد از 1400سال عجمی ام خوانده و به مجوس بودن مفتخرم ساخته
 برگرفته از:"گذارش نامه افغانستان "


من کا فرم بکفرخود استوارسخت
من کافرم بکفر خود پایدار سخت

                                         حــق نسب به شیخ د نی نا نجیب برد
                                         بآ ن رذ یل زشت وشنیع نابکارسخت
تعـفـن کتــا ب شیخ چـاه مبـرز است
رستم بد ست کـفـرازین پژوارسخت
                                      دهن وریش شیخ کنون جا ی ریدن است
                                      بـیـت الخلاست خا نه ای شیخ کبارسخت
صد افتخاربکفرکه درپشت وروی دهر
هادی ومنجی است باین روزگارسخت
                                     صوفی وشیخ ومحتسب بی خــرد کنــون
                                     مـنـفـور روزگا ر بــود بی وقــا ر سخت
فــوسیل وسنگواره ای اسلام فتا ده دور
ازچرخ روزگارچه خوش آشکارسخت
                                      اسلام تک کتـا ب ، تهی از خــرد بــود
                                      د رکهکشان عــلــم شده شرمسا رسخت
اسلام وآن کتاب که موریانه خورده است
با صد هــزار حد یث بود سنگسار سخت
                                     صوفی وشیخ ومحتسب وحضرت وامام
                                     روسیه گشته بر خــرد هــوشیــا رسخت
د زدان سر گرد نه است سخت با شرف
از پــیــر وپـیـشــوا وشیخ طرا ر سخت
                                     صد افتخار بکــفــرکه ز خیرات سر آن
                                     رستم زمسلمیـن وشـد م بر کنــا رسخت
د ستم گــرفت کـفـروبـرون از لجـن کشید
شکرخداکه رستم ازاین مرده خوارسخت
                                     نا زم بکــفــر خــویش کـنــم افتخاربه آن
                                    من راضیم زقسمتم از کـــرد گــا ر سخت
ما را نه بست سست به با ربند زند گی
ما د ر بـبـر گرفت مـرا در کنار سخت
                                    شکــر خــد ا زظـلـمـت اسلام رهـا شد م
                                    غـــرقـــم به روشنی کـفـر برقـرار سخت
صد شاهـراه عـلــم کشود ست بعلم من
اسلام وسوزنــش ویکی سوفــا رسخت
                                    سودای آن بهشت که نیست جای رید نش
                                    افسا نه ها ی دوزخ وحـرف شرار سخت
ای خا لق ملیــون خـوروکهمشان ، ترا
نشناخته شیخ جــاهل نادان حمارسخت
                                    بــرلات وبــر عــزا وبت نا بکـارالــلــه
                                   تا پشت پا زد م شــد ه ام رستــگار سخت

از جام کفر باده ای ناب سرکشم یشوق
شیخـان وانطهـور وآن زهرمار سخت
                                  
سا قی بجـــام زنــد گــیــم ریــز می خرد
تا وارهــم زکلفت اسلام ، خـمــا ر سخت
                                             اسلام تن فـروش چو فا حشه ها ی شهر
                                            نامـوس کرده است حراج بی شمارسخت
دوراست زعـقــل ودانش وآگاهی وخـرد
اسلام ود ین ومذهـب شیخان زار سخت
                                            ســرخ است لبـان ودسته شمشیر ذ والفقا ر
                                            شیخا ببین که د ین تواست خونخوارسخت
گه میخورد ز ترس حرام، شیخ همچوزاغ
بهربهــشــت زاد سفر خـوشگــوار سخت
                                            د ربند وقــیـــد روزه ونمــا زوریش وحج
                                            بند ما نده شیخ خــر، د رون خــلاب سخت
آری عجــم، مـجـــوس وزند یقم ای لعین
فــتــوای تست به قیمت پشم زها رسخت
                             آری موالی ام که زد ام تو رسته ام
                             ای شیخ بت الله تووآن قـهــارسخت
پژوار= لات ،ژنده ،بی مایه
18/10/2016

هیچ نظری موجود نیست: