صدای امریکا

۱۳۹۵ آبان ۱۳, پنجشنبه

( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

رنگ زندگی  

زندگی راز است، راز حکمت و لطف خدا

جان مراد است و تن ما، نعمت بی مـــدعا


روز گاران را حق ظلم و ستم کی میرســد
طینت انسان ز خود، بر خود ستم دارد روا

دیده در غم اشک ریزد در خوشی آب زلال
قتل کن بــا تیر شادی دیوِ کیــن و غصه را

نی فلک فکر خصومت دارد و نی کائینات
این سر ناساز گاری مانده از انســان به جا

تا گلوی انتظــار از مردمان، نشکســـته یی
بــَر نه امیــد از خدا در استجـــابت بر دعـا

تا کلامت عشق زاید، دان که تو خود خالقی
خود خلاق عشق هستی، شکوه از دنیا چرا؟

ای عزیز«واهِب» ای سیرت نکو و مهربان
در زبان تو نمی زیبــــد گلایـــــه از خـــدا

18-07-2011
صالحه وهاب واصل
هالند

«رنگ زندگی» شعری از مجموعۀ ششم شعري «واهِب» به نام (فنایی عشق) و تک بیت از یازدهمین کتاب رنگین صالحه واهب واصل و محترم تواب وهاب به نام «زمرد»

هیچ نظری موجود نیست: