صدای امریکا

۱۳۹۷ فروردین ۲۹, چهارشنبه

( استاد ادب دری ) بانوی فرهیخته  محترمه صالحه جان وهاب واصل

سر زمین من 

به کوچه، کوچۀ تو سنگ از سـرانسان
به جوچه، جوچۀ تو خون میکنــد شادی

سر زمین من 

به شهر، شهر تو فـریاد صلح و آبــادی
به خانه، خانۀ تو ظلم و قتل و بـربـادی
به کوچه، کوچۀ تو سنگ از سـرانسان
به جوچه، جوچۀ تو خون میکنــد شادی
به باغ، باغ تو آتش بــه جای گل روئید
به دشت، دشت تو صد ها شهید آزادی
سما، سمای تـــو آتش گــرفت از نفرت
ز ابر، ابر تـــو بــــارد نوای بیــــدادی
ز اختر، اختر تو چیــــده انـد برق امید
به بام، بام تــو حاکم هـــوای شــــدٌادی
دعا، دعا بـــه شب تار میکند «واهِب»
که کردگـار کنــــد رحمت خــــدا دادی
صالحه واهب واصلهیچ نظری موجود نیست: