صدای امریکا

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

محترمه بانو زرغونه جان " ولی "

سکوت

دوست دارم سكوت ام را 
درد ها و ناله هايم را 
روز هاى دشوار
ويادواره هايم را
دلتنگى هاى عاشقانه ام را 
گريه هاى مظلومانه ام را
ان درد هاى نا طاقتم را 
كه به اميد ها سحر شد 
درخلوت شب هاى تاريك ودلگير 
غم ها ودرد هاى بى پايانم را
دوست دارم موج هاى سرگردان را 
كه جز خاطره انروز ها 
سيل و شهر هاى ويران 
قافله رفته اى زندگى حسرت بار را 
دوست مى دارم تا ژرف ها زندگى 
چو شرين فرهاد را 
استوارم از شكستگى ها 
اميد ها ارزو ها 
دوست دارم قامت رسا 
صداى بلند پرنده اى خوش اواز را 
شادى هاى دلنشن وفرار از درد ها را 
دوست دارم
زرغونه "ولى" جرمنى ( 16.02.2017)

هیچ نظری موجود نیست: