صدای امریکا

۱۳۹۷ اردیبهشت ۲۰, پنجشنبه

شاعر ورزیده محترمه بانوعزیزه جان عنایت 

مقام مادر !

هستی عــالــم فــروزان ازلــقـای مادراست 
هم بهشت جــاویــدان درزیــرپای مادراست
اســت مــادررهنمـایی راه هسـتـی وامــیــد
رونــق،پهــنای گــیـتی ازدعـــای مـادراست
تـا مــرا آمـوخــت رمـززنــدگـی وزیســتــن 
دیـده ام روشـن زمهـربـاصفـای مــادراســت 
گـررسـیده درجهـان دانـش بـه اوج قـلـه هـا
ازتــلاش وزحمتــی بـی انتهـای مـادراســت 
مهـرمــادرپــــرورد،روح وروان کــودکــش
مهـرورزی درسـرشت وازسخـای مـادراست 
یــاد مــادرهـــرنفـس بــاشــد نشــاط خـاطرم
ســرمـۀ چشمم مــداما، خـاک پای مـادراست 
باد جـاویـد این خجسته روز،برتـوای سروش
افــتخــارروز مـــادرهـم بــرای مــادراســت 
مــادراسـت مــوجــود زیبــاواعطـای آسمـان
یک جهــان رازنهــان درلای لای مـادراست
خـامه نتـوانـد (عزیزه) وصف مـادررانوشت
زانکـه هستی، دفـتـری بـی انتهای مادراست 
عزیزه عنایت :

هیچ نظری موجود نیست: